česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pinterest.com

Registrace dlouhodobý pobyt za účelem investování

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je určeno pro podnikatele, kteří v ČR hodlají pobývat déle než 90 dnů a mají záměr v ČR uskutečnit „významnou investici“, a také pro cizince z vedení obchodních korporací, které mají uvedený záměr.
Žádost o registraci na podání žádosti dlouhodobého pobytu za účelem investování lze podat prostřednictvím e-mailové schránky.

Žadatel zkontaktuje Velvyslanectví České republiky v Taškentu se žádostí o stanovení termínu prostřednictvím e-mailu tashkent.consulate@mzv.gov.cz   . Do e-mailu je nutné uvést telefonní kontakt žadatele, dále je nutné přiložit sken datové stránky cestovního dokladu a sken dokladu potvrzující účel pobytu na území České republiky.

Jako doklad potvrzující účel pobytu na území je třeba předložit:

1) doklad, ze kterého vyplývá, že cizinec nebo obchodní korporace, v níž je cizinec statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jejímž je prokuristou nebo společníkem, může na území nakládat s peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice; tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů

2) účetní závěrky nebo obdobné dokumenty obsahující výsledky hospodaření žadatele, obchodní korporace podle a jí ovládající osoby za 2 kalendářní nebo účetní roky předcházející dni podání žádosti

3) čestné prohlášení žadatele, že na žadatele, obchodní korporaci a jí ovládající osoby nebylo ve státě jejího dosavadního působení vydáno rozhodnutí obdobné svými účinky rozhodnutí o úpadku

4) doklady prokazující vlastnictví a původ investovaného jiného majetku (tzn. např. kupní smlouvy) a znalecký posudek o ocenění tohoto majetku, má-li být takový majetek investován

5) je-li žadatelem cizinec, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace:

a.) doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace

+

b.) doklad o tom, že činnost žadatele na území ČR bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní korporace (pokud si bude v rámci jedné společnosti žádat o pobytový titul více než 5 osob, pak bude nutné doložit jejich skutečný význam pro společnost, a to prostřednictvím profilů kandidátů – životopisy kandidátů. V opačném případě se uplatní vyvratitelná právní domněnka stanovená v nařízení vlády o stanovení podrobností souvisejících s vydáním a prodloužením povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, tj. pokud bude osob méně než 5, pak se předpokládá jejich významný vliv pro společnost – doloží se výpis z obchodního rejstříku)

+

c.) doklad prokazující, že jeho podíl v této obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády (Výpis z obchodního rejstříku)

6) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence

Žadateli bude neprodleně stanoven termín podání žádosti na Velvyslanectví.

Bližší informace o tomto pobytovém titulu můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d