česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Vstup ČR do OECD

ČR se stala členskou zemí OECD dne 21. 12. 1995  dnem uložení přístupové listiny ke Konvenci o OECD.

Samotnému vstupu do OECD předcházelo několikaleté období spolupráce ČR a Československa s OECD.

Po politických změnách v roce 1989 v zemích střední a východní Evropy narůstala úloha spolupráce těchto zemí s OECD při formulování koncepce reforem a tvorbě nové legislativy pro tržní charakter ekonomiky. Na rozdíl od mnoha jiných mezinárodních institucí neměla pomoc ze strany OECD nikdy materiální povahu, OECD však se svou nezastupitelnou znalostní databází a kvalitním analytickým zázemím mohla poskytnout zemím střední a východní Evropy potřebné analýzy a konzultace. S cílem napomoci rozvoji těchto vztahů bylo již v roce 1990 v OECD založeno Středisko pro spolupráci s evropskými ekonomikami v transformaci (Centre for Co-operation with European Economies in Transition, CCEET). V jim započatých aktivitách následně pokračovalo Středisko pro spolupráci s nečleny (Centre for Co-operation with Non-Members, CCNM).

V roce 1991 byl pro Československo, Polsko a Maďarsko vytvořen program Partneři v transformaci (Partners in Transition, PIT). Byl určen pro ty země, které prokázaly jednoznačnou snahu o rychlý přechod k tržní ekonomice a pluralistické demokracii a vyjádřily přání udržovat s OECD „zvláštní“ (nadstandardní) vztahy. OECD se zavázala poskytnout těmto třem zemím zvláštní odbornou pomoc. Výběr akcí pro tyto tři země se řídil potřebami každé jednotlivé z nich a jejich společným cílem bylo napomoci těmto zemím k úspěšnému přechodu na tržní ekonomiku a připravit je na splnění podmínek kladených na členství v OECD.

ČR, jako předtím Československo, díky programu PIT získala také pozorovatelský statut na zasedáních mnoha pracovních orgánů OECD.

V lednu 1994 podala ČR oficiální žádost o členství v OECD. Rozhodnutí o zahájení přístupové procedury bylo přijato na ministerském zasedání Rady v červnu 1994.

Posouzení připravenosti ČR a slučitelnosti české legislativy s instrumenty OECD v rámci přijímací procedury proběhlo v letech 1994–1995 ve třech hlavních oblastech:

• pohyby kapitálu, běžné neviditelné operace a mezinárodní investice – na základě Kodexů liberalizace a návazných rozhodnutí Rady a Deklarace o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích

• fiskální (daňová) problematika – podle fiskálních instrumentů

• oblast životního prostředí – podle příslušných rozhodnutí a doporučení pro oblast nakládání s odpady a chemickými látkami.

V případě, kdy ČR některý z platných instrumentů OECD přijala s výhradou nebo ho odmítla přijmout, bylo třeba vysvětlit opodstatněnost této výhrady, příp. nepřijetí. Výhrady k Kodexům liberalizace a výjimky z národního zacházení musely odrážet stav platné legislativy. Na druhé straně bylo možné některá rozhodnutí a doporučení přijmout i tehdy, nebyla-li v té době legislativa s nimi v plném souladu, a to za podmínky, že byl zároveň uveden rozumný termín pro nastolení souladu.

Po ukončení projednávání ve výborech OECD byly veškeré závazky vzešlé z přijímací procedury a výhrady k jednotlivým instrumentům OECD shrnuty do Prohlášení vlády ČR o přijetí závazků plynoucích ze členství v OECD, které na svém jednání dne 15. 11. 1995 přijala vláda ČR.

Na základě tohoto dokumentu vyzvala Rada OECD ČR k přístupu ke Konvenci o OECD. Dne 28. 11. 1995 podepsali tehdejší ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec a tehdejší generální tajemník OECD Jean-Claude Paye Dohodu o přizvání ČR k přístupu ke Konvenci o OECD.


(c) Photo OECD - OCDE

Poslanecká sněmovna schválila přístup ke Konvenci o OECD a Dohodu o imunitách, výsadách a výhodách přiznaných OECD dne 19. 12. 1995. Téhož dne podepsal listinu o přístupu ke Konvenci o OECD a ratifikační listinu Dohody prezident republiky. 21. 12. 1995 předalo Velvyslanectví ČR v Paříži listinu o přístupu ministerstvu zahraničních věcí Francie, které plní funkci depozitáře Konvence, a oznámilo sekretariátu OECD splnění ústavních požadavků pro vstup Dohody o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných OECD v platnost.

Tímto dnem se ČR stala 26. členskou zemí OECD.

Dokumenty hodnotící plnění závazků ČR vůči OECD najdete v přílohách níže.

přílohy

Hodnocení vstupu do EU 135 KB DOC (Word dokument) 22.1.2015

Hodnocení plnění závazků 2000 26 KB DOC (Word dokument) 22.1.2015

Hodnocení plnění závazků 2002 818 KB DOC (Word dokument) 22.1.2015

usnesení a vstupní prohlášení k OECD česky 88 KB DOC (Word dokument) 22.1.2015

konvence o OECD a dodatkové protokoly česky 47 KB DOC (Word dokument) 22.1.2015

dohoda ČR a OECD o imunitách 45 KB DOC (Word dokument) 22.1.2015