česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

ČASTO ZADÁVANÉ DOTAZY

Jaká rozlišujeme víza?

Na nejzákladnější úrovni rozlišujeme (1) schengenská (krátkodobá) víza a (2) dlouhodobá víza. Délka vyřízení žádostí a rozsah potřebných podpůrných dokumentů se u schengenských (krátkodobých) i dlouhodobých víz liší. Oběma kategoriím těchto víz a účelům pobytů, pro které se vydávají, jsou v tomto segmentu věnovány samostatné kapitoly.

Potřebuji vízum?

Občané Ruské federace potřebují k cestě do České republiky (Schengenu) vízum.

Kde mohu podat žádost o vízum?

SCHENGENSKÁ VÍZA

Žádost o schengenské vízum mohou občané RF podat pouze na zastupitelském úřadu ČR v RF,  nikoliv na území ČR.

Po - Pá  9:30 - 12:00 hod. na konzulárním úseku ZÚ po předchozí registraci na adrese Moscow.Consulate@mzv.gov.cz . Vyžaduje se osobní přítomnost žadatele. U žadatelů, kteří již v minulosti alespoň jedno schengenské vízum využili a odevzdali od 14.9.2015 otisky prstů, není osobní přítomnost nutná.

Po - Pá 10.00 – 14.00 hod. v Českém servisním vízovém centru.

DLOUHODOBÁ VÍZA

Žádost se podává na přímo na zastupitelském úřadě v Moskvě, osobní přítomnost podání je podmínkou. K podání žádosti o dlouhodobé vízum je nutné sjednat si termín.

K vyplnění registrace je nutné vlastnit funkční emailovou adresu. Provedení objednávky není podmíněno úkonem ze strany samotného žadatele. Registraci může učinit jak žadatel o vízum, tak zvoucí subjekt nebo kterákoliv jiná osoba. Registrace k podání žádosti o vízum je bezplatná.

Příjem žádostí o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu:

pondělí - pátek 9.00 - 12.00 hod.

Upozorňujeme žadatele, aby dodržovali přesný čas, na který jsou objednáni. V opačném případě nebude možné žádost podat.

 Jaký je kontakt na konzulární úřad?

+7 495 276 07 15,  Moscow.Consulate@mzv.gov.cz

Co si potřebuji připravit před tím, než podám žádost o schengenské vízum?

  1. formulář, který je k dispozici na konzulárním úřadě nebo na webové stránce;
  2. cestovní doklad;
  3. fotografii;
  4. podpůrné dokumenty - podrobnější informaci naleznete v kapitolách krátkodobé a dlouhodobé vízum;
  5. poplatek za podání žádosti – viz sazebník

Kam se mohu obrátit se žádostí o informace?

+7 495 276 07 15, Moscow.Consulate@mzv.gov.cz

Jak dlouho trvá vyřízení schengenského víza?

Žádost o schengenské vízum vyřizuje náš úřad zpravidla do 10 pracovních dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti.

S jakým předstihem mám podat žádost o vízum?

KRÁTKODOBÁ SCHENGENSKÁ VÍZA

Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum se podává v období 3 měsíců před plánovanou cestou. Doporučuje se nepodávat žádost později než 15 dní před cestou.

DLOUHODOBÁ VÍZA

U dlouhodobých víz je potřeba počítat s několikaměsíční lhůtou pro vyřízení žádosti, proto je třeba dbát na to, aby žádost byla podána s dostatečným časovým předstihem. Zákonná lhůta pro rozhodnutí o žádosti cizineckou policií závisí na účelu pobytu:

2 měsíce: studium, vědecká činnost

3-4 měsíce: zaměstnání, podnikání, účast v právnické osobě, sloučení rodiny

 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÍZUM

Jaké musím předložit náležitosti k žádosti o vízum? Čím musím svou žádost doložit?

Informaci naleznete v jednotlivých kapitolách na naší webové stránce.

Kde je možné získat oficiální formulář pozvání?

Formulář oficiálního pozvání poskytne cizinecká policie. Zvoucí osoba kontaktuje místně příslušné oddělení cizinecké policie, které zároveň pozvání ověřuje. Poskytne též informaci o postupu a poplatku. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz).

Cestuji-li do více států schengenského prostoru, ve kterém z těchto států podám žádost?

Žádost podejte na zastupitelském úřadě/generálním konzulátu toho státu, ve kterém se nachází jediný nebo hlavní cíl Vaší cesty. Nelze-li určit hlavní cíl cesty, podejte žádost na zastupitelském úřadě/generálním konzulátu toho státu, ve kterém budete pobývat nejdéle. Pouze nelze-li příslušný úřad určit podle předchozích dvou kritérií, podejte žádost na zastupitelském úřadě/generálním konzulátu toho státu, kterým vstoupíte do schengenského prostoru – tedy do kterého cestujete jako první.

Je nutná osobní přítomnost při podání žádosti o vízum?

SCHENGENSKÁ VÍZA

Ano. Osobní přítomnost žadatele při podání žádosti o vízum je povinná. U žadatelů, kteří již od 14.9.2015 podali alespoň jednu žádost o vízum a odevzdali otisky prstů, není osobní přítomnost nutná (nutné doložit kopii předchozího víza). Výjimkou jsou osoby mladší 12 let.

DLOUHODOBÁ VÍZA

Ano, osobní přítomnost žadatele při podání žádosti je v každém případě povinná. Výjimkou jsou osoby mladší 12 let.

Mohu žádost o vízum požádat poštou?

Ne. Podání žádosti o vízum poštou není  možné.

Mohu o schengenské vízum požádat prostřednictvím cestovní kanceláře?

Ne. podání prostřednictvím akreditované cestovní kanceláře není možné.

Jaký je poplatek?

Správní poplatek se uhradí za podání žádosti bez ohledu na výsledek vízového řízení. Poplatek za podání žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum činí u občanů RF 80 EUR. Poplatek lze uhradit pouze v eurech.

Některé kategorie osob podávají žádost zdarma, např. děti do 6 let, rodinní příslušníci občanů EU, studenti v určitých kategoriích a další a uplatňují se i některé další výjimky (viz kapitola sazebník vízových poplatků).

Poplatek za podání žádosti o dlouhodobé vízum je 2.500 Kč.

Formulář žádosti o vízum je zdarma.

VÝSLEDEK VÍZOVÉHO ŘÍZENÍ

Jak dlouho trvá vyřízení víza?

SCHENGENSKÁ VÍZA

Žádost o schengenské vízum vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 10 pracovních dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti.

DLOUHODOBÁ VÍZA

U dlouhodobých víz je potřeba počítat s několikaměsíční lhůtou pro vyřízení žádosti, proto je třeba dbát na to, aby žádost byla podána s dostatečným časovým předstihem. Zákonná lhůta pro posouzení žádosti závisí od účelu pobytu:

2 měsíce: studium, vědecká činnost

3-4 měsíce: zaměstnání, podnikání, účast v právnické osobě, sloučení rodiny

Jak se dozvím, dostal/a-li jsem vízum?

O výsledku vízového řízení informuje zastupitelský úřad žadatele nebo žadatelem zplnomocněnou osobu. Osobám, které se vízového řízení neúčastní, se informace o udělení/zamítnutí víza neposkytují. Při podání žádosti se informujte, jakou formou Vás konzulární úředník vyrozumí – zda-li Vás bude kontaktovat, nebo musíte-li se informovat sám/sama, kdy a jakým způsobem.

Kde si mohu vyzvednout vízum?

Vízum si vyzvednete na zastupitelském úřadu (ve vízovém centru), kde byla žádost podána.

Musím si vízum vyzvednout osobně?

Žadatel si obvykle vízum vyzvedne osobně. Vyzvednout je může ale i zástupce, a to např. na základě plné moci, nebo jiného typu zmocnění (např. s potvrzením konzulátu, které žadatel obdržel při podání žádosti).

 V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ

Je možné se proti rozhodnutí o neudělení víza odvolat?

Žadatel o schengenské vízum může podat žádost o nové posouzení důvodu neudělení víza/prohlášení víza za neplatné/zrušení víza. Žádost musí být doručena zastupitelskému úřadu, který o žádosti rozhodl, do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o neudělení víza. Ministerstvo zahraničních věcí žádost znovu posoudí v 60-ti denní lhůtě ode dne podání žádosti o přezkum. Podání takové žádosti podléhá úhradě poplatku ve výši 60 EUR.

Rodinní příslušníci občanů EU mohou do 15 dnů ode dne doručení oznámení o neudělení víza požádat prostřednictvím zastupitelského úřadu nebo přímo na Ministerstvu zahraničních věcí o nové posouzení důvodů neudělení víza. Ministerstvo zahraničních věcí žádost znovu posoudí v 60-ti denní lhůtě ode dne podání žádosti o přezkum. Odpověď se zasílá prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu.

Mohu podat novou žádost, byla-li již jednou zamítnuta?

Novou žádost o vízum můžete podat kdykoliv, a to i přestože Vám byla předchozí žádost zamítnuta.

OSTATNÍ

Jak postupovat v případě, kdy končí platnost pasu s vyznačeným dlouhodobým vízem nebo povolením k dlouhodobému/trvalému pobytu?

V případě, že jste držitelem platného dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu a končí platnost Vašeho cestovního dokladu, tento doklad jste ztratili nebo Vám byl odcizen, můžete na příslušném zastupitelském úřadě/generálním konzulátu požádat o vízum za účelem vstupu na území ČR a následného přenesení povolení k pobytu do nového cestovního dokladu (tzv. pereklejku):

Předkládají se tyto náležitostí:

  • formulář – vyplněný úplně a čitelně;
  • fotografie;
  • nově vydaný cestovní doklad;
  • příp. kopie starého cestovního pasu + víza.

Jakým způsobem a kde je možné podat žádost o prodloužení víza?

SCHENGENSKÁ VÍZA

V případě, že během pobytu v schengenském prostoru nastane situace, která si vyžaduje delší dobu pobytu, než na kterou bylo uděleno vízum, lze požádat (v případě kdy jste držitelem schengenského víza) místně příslušné oddělení cizinecké policie prodloužení víza. Tento postup lze uplatnit pouze ve zcela výjimečných situacích.

DLOUHODOBÁ VÍZA

Pracoviště Ministerstva vnitra jsou odpovědná za prodloužení doby pobytu na dlouhodobé vízum a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Více informací poskytne Ministerstvo vnitra ČR.

Mohu pobývat s krátkodobým českým vízem ve státech schengenského prostoru/EU?

K pobytu na území celého schengenského prostoru (nikoli EU) opravňuje krátkodobé schengenské vízum vydané ČR. Bylo-li vydáno toto vízum s omezenou teritoriální platností nebo vízum s omezenou teritoriální platností pouze pro ČR, pak toto vízum opravňuje k pobytu pouze ve státech v něm uvedených.

Na jakou dobu musím opustit území ČR/schengenského prostoru, pokud jsem již vyčerpal/a 90-ti denní pobyt?

Uplatňuje se tzv. „pravidlo 90/180,“ kdy může cizinec krátkodobě pobývat na území ČR/ schengenského prostoru maximálně 90 dní v průběhu půl roku, více v kapitole "Výpočet dnů pro pobyt v Schengenském prostoru".

Výpočet dnů pro pobyt v Schengenském prostoru