česky  english 

rozšířené vyhledávání

Osvědčení o státním občanství ČR

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabyde zletilosti. Za dítě mladší 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce. Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru k zemřelé osobě, jejíž občanství je zjišťováno.

Stručné informace k podání žádosti

Žádost pro dospělou osobu   

 

Při podání žádosti je nezbytné předložit:

 • Doklad totožnosti s aktuální fotografií – cestovní pas ČR, občanský průkaz ČR nebo jiný průkaz s aktuální fotografií (např. řidičský průkaz ČR, britský cestovní pas apod.).
 • Nemáte-li doklad s aktuální fotografií: 1 pasová fotografie a 2 svědky s platným dokladem totožnosti (pasem nebo občanským průkazem), kteří dosvědčí Vaši totožnost.

 • Rodný list ČR (lze případně zažádat současně s osvědčením);

 • Došlo-li k souvisejícím matričním událostem: oddací list ČR; doklad o vzniku partnerství, doklad o rozvodu manželství; doklad o zrušení partnerství; úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera (je-li žádost podávána za osobu zemřelou)

 • Došlo-li k nabytí dalšího státního občanství: Doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství, např. britská naturalizační listina opatřená apostilní doložkou a (včetně apostily) úředně přeložená do českého jazyka.
 • Případně dříve vydané doklady o státním občanství.

 • Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství

 • Vyplněné a vytištěné formuláře "Osobní údaje", „Žádost“ a "Dotazník,"

 • Poplatek za podání žádosti dle aktuálního sazebníku.

 

Žádost pro občany mladší 15 let

 

Při podání žádosti je nezbytné předložit:

 • Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas rodiče.

 • Rodný list ČR dítěte, ve kterém je rodič uveden.

 • Přítomnost dítěte mladšího 15 let není při podání žádosti nutná

 • Vyplněné a vytištěné formuláře "Osobní údaje", „Žádost“ a "Dotazník pro dítě do 15 let věku."

Osvědčení o státním občanství je, ve smyslu zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, v platném znění, jedním z dokladů, kterým se prokazuje státní občanství ČR. Tento dokument je nutno předložit mimo jiné i v případě, kdy osoba žádá o vydání cestovního pasu ČR a nemá k dispozici jiný doklad o státním občanství ČR (tj. dosud platný cestovní pas, občanský průkaz, potvrzení o státním občanství či vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s údajem o státním občanství). Osvědčení o státním občanství České republiky je platné 12 měsíců od data vydání. Podle zákona o státním občanství ČR není dokladem o státním občanství ČR rodný list, oddací list či řidičský průkaz.

V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky. Žádost lze podat i prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

 

JAKÉ DOKUMENTY PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ POTŘEBUJI?

Vyberte jednu z následujících možností:

 


1. OBČAN STARŠÍ 15 LET


2. OBČAN MLADŠÍ 15 LET


3. OSVĚDČENÍ, KTERÉ SE TÝKÁ ZEMŘELÉ OSOBY


 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

 1. KDE MOHU ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY (DÁLE JEN „OSVĚDČENÍ“) PODAT?

 2. JAK DLOUHO TRVÁ VYŘÍZENÍ OSVĚDČENÍ?

 3. JAKOU MÁ OSVĚDČENÍ PLATNOST?

 4. KDO MŮŽE ŽÁDOST O OSVĚDČENÍ PODAT?

přílohy

(F 01) Osobní údaje 623 KB PDF (Acrobat dokument) 15.2.2019

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR 216 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik a prohlaseni k zadosti o OSVC - dospely 200 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik k zadosti o OSVC - dite 199 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

F_01_Osobni_udaje 623 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163424_1114411_Zadost_o_OSVC_par_42___04_2014 216 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020

1163467_1114458_Dotaznik_a_prohlaseni_k_zadosti_o_OSVC__... 471 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020

1163469_1114460_Dotaznik_a_prohlaseni_k_zadosti_o_OSVC__... 297 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020