español  česky 

rozšířené vyhledávání

Pomoc v nouzi

Níže naleznete přehled způsobů řešení situace občana ČR v nouzi v zahraničí a možného poskytnutí pomoci ze strany českého zastupitelského úřadu.

Poskytováním pomoci v nouzi ze strany českého zastupitelského úřadu se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitne v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při odcizení/ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a není schopen sám řešit tuto situaci.

Pomoc v nouzi může mít různou formu v závislosti na konkrétním případu. Může spočívat v poskytnutí informace nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými, v pomoci se zjištěním nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu návratu občana do ČR, apod.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu svých příbuzných či přátel, nebo za účelem získání zaměstnání, a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí a nikoli již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se také o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí. Nelze odcestovat do cizího státu a očekávat či žádat, aby návrat občana financoval stát z peněz daňových poplatníků.

V případě, že se na území Španělska či Andorry ocitnete v nouzi, kontaktujte neprodleně naše velvyslanectví.

V případě, že se na nás obrátíte se žádostí o pomoc, uvědomte si prosím, že k tomu, abychom vám mohli účinně pomoci, je nezbytná vaše maximální spolupráce při řešení daného problému.

V prvé řadě nám při komunikaci s námi sdělte vaše jméno a příjmení, přesné místo, kde se nacházíte, a telefonní spojení na vás.


Od 10. 6. 2009 je pro veřejnost zpřístupněna webová aplikace, která českým občanům umožňuje dobrovolnou registraci před plánovaným pobytem v zahraničí. V případě zájmu se můžete zaregistrovat v databázi DROZD.


 

Níže naleznete informace pro pomoc v nouzi:

 

V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu
je třeba se osobně dostavit na velvyslanectví v Madridu nebo na kterýkoli z našich honorárních konzulátů (doporučujeme nás předem kontaktovat telefonicky!) s následujícími náležitostmi:

  • 2 (dvě) barevné fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
  • policejní protokol o události vystaveným španělskou policií („denuncia“)
  • kopie ztraceného/odcizeného cestovního dokladu (pokud ji máte)
  • finanční prostředky k úhradě poplatku dle aktuálního kurzu (položka 157b)

Na základě žádosti zastupitelský úřad provede ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR, a vystaví náhradní cestovní doklad, který slouží k návratu zpět do ČR, a je vystaven s platností na dobu nezbytně nutnou pro tento účel. Pokud je žádost odůvodněná, jsou předloženy veškeré náležitosti a řádně vyplněny formuláře k žádosti, vystavení náhradního cestovního dokladu trvá přibližně 1–2 hodiny.

Připomínáme, že občané ČR mohou jako cestovní doklad ve Španělsku použít rovněž svůj platný občanský průkaz.

Více informací naleznete ve článku Ztráta/odcizení osobních dokladů.

 

V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků
je nejrychlejším způsobem pomoci zaslání peněz prostřednictvím specializovaných finančních společností (např. Western Union) příbuznými či přáteli z ČR. Vedle rychlosti (v řádu desítek minut) je výhodou i rozsáhlá síť poboček na celém světě a neomezená výše zasílané částky.

Peníze si může občan vyzvednout na kterékoli pobočce Western Union po předložení dokladu totožnosti a transferenčního kódu. V ČR má Western Union mimo jiné své pobočky i na většině poboček České pošty; ve Španělsku zpravidla na poštách či ve směnárnách. Některé pobočky fungují i o víkendech do večerních hodin (na Gran Vía v Madridu nebo na Ramble v Barceloně). Adresy poboček a další informace je možno vyhledat na webové stránce Western Union.

Zastupitelský úřad vám může v této souvislosti pomoci s kontaktováním vašich příbuzných či přátel v ČR.

 

V případě úmrtí
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, ve zjištění náležitostí k uvolnění lidských ostatků k repatriaci do ČR apod.

V případě, že měla zesnulá osoba uzavřeno cestovní připojištění (jehož pořízení před cestou do zahraničí doporučujeme), veškeré vyřizování je mnohem jednodušší a probíhá prostřednictvím pojišťovny.

Více informací naleznete ve článku Zápis úmrtí v cizině.

 

V případě automobilové nehody
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, apod.

Doporučujeme vám postupovat v souladu s pokyny vaší pojišťovny.

 

V případě hospitalizace
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s ošetřujícím lékařem v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na zdravotní pojišťovnu, ve zprostředkování kontaktu na příbuzné v ČR apod.

 

V případě pokuty za dopravní přestupek
je pomoc ze strany zastupitelského úřadu značně omezená a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby apod.

Pokutu je třeba uhradit na místě, jinak nebude vozidlo policií propuštěno (policie zabaví klíče a doklady od vozidla).

Pokuty za dopravní přestupky jsou ve Španělsku značně vysoké, zejména pak v případě profesionálních řidičů (kamiony, autobusy), kdy jejich průměrná výše dle našich zkušeností činí cca 5 000 EUR. Proti pokutě či její výši je možno se odvolat až ve správním řízení, které započně po zaplacení pokuty. Vlastník kamionu či autobusu (česká firma) je o tomto řízení informován písemně. Je proto třeba, aby řidič v protokolu uvedl úplnou a správnou adresu firmy.

Doporučujeme pokutu bezodkladně zaplatit; při platbě do 20 dnů od uvalení pokuty se částka snižuje o 50 %. Platbu pokut španělskému Ministerstvu dopravy lze uskutečnit na webu: https://sedeclave.dgt.gob.es/WEB_IWPS5_INET/jsp/sincertificado/index.jspx

 

V případě zadržení či uvalení vazby
je právem občana požádat o kontaktování svého zastupitelského úřadu. Pomoc spočívá zejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, ve zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, v informování příbuzných v ČR apod.

 

[ español | česky ]

 

Zneužívá vás váš (bývalý) partner a hrozí vám nebezpečí?

na_celou_sirku

Ve Španělsku existují specializované policejní jednotky (oddělení péče o rodinu a ženy), které vás a vaše děti mohou pomoci ochránit od samého počátku. Níže naleznete překlad příručky španělské policie, jak v těchto případech postupovat a na… více ►