česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR je oprávněn podat cizinec, který je

 1. manželem cizince s povoleným pobytem,
 2. nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem,
 3. nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem manžela cizince s povoleným pobytem,
 4. nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem na území ČR nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povoleným pobytem na území ČR nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území ČR, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území ČR,
 5. osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území.

Žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny standardně podává cizinec jen v tom případě, že se slučuje s rodinným příslušníkem, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a pobývá na území ČR již po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželů, musí současně každý z nich dosáhnout věku 20 let. Pokud nejsou tato kritéria splněna, může cizinec žádat jen o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sloučení rodiny.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem, kterému byla vydána tzv. modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, je cizinec oprávněn podat bez podmínky jakékoliv čekací lhůty.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem, kterému byla vydána tzv. zaměstnanecká karta, lze podat pouze za podmínky, že držitel zaměstnanecké karty již pobývá na území ČR minimálně 6 měsíců.

Manžel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela nebo takové dítě cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo již za tímto účelem na území ČR pobývá, jsou oprávněni podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, a to bez podmínky předchozího pobytu na území ČR či věku manželů.

V případě, že délka plánovaného pobytu je delší než 1 rok, je možné v období od 120 dnů před skončením platnosti dlouhodobého víza za účelem společného soužití rodiny podat přímo na území ČR žádost o dlouhodobý pobyt.

Vědečtí pracovníci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie (s výjimkou Velké Británie, Irska a Dánska) za účelem vědeckého výzkumu, mohou pobývat na území ČR za účelem vědeckého výzkumu bez víza až 1 rok. Jejich rodinní příslušníci, pokud jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie, je mohou po tuto dobu doprovázet a pobývat s nimi na území ČR.

Náležitosti:

 1. žádost o povolení k dlouhodobému pobytu (vyplněnou úplně a čitelně latinkou velkým hůlkovým písmem)
 2. platný cestovní doklad – nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti požadovaného víza; nesmí být poškozen
 3. 2 shodné fotografie (odpovídající současné podobě žadatele)
 4. doklad o účelu pobytu (v tomto případě je nutné předložit jak vlastní originál dokumentu, tak i jeho ověřenou kopii; originál se následně ihned vrací žadateli) - rodný list, oddací list nebo jiná listina dokládající příbuzenský vztah
 5. finanční prostředky k pobytu na území ČR
 6. doklad o zajištění ubytování na území ČR
 7. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) – tento doklad se nevyžaduje od žadatelů mladších 15 let; v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení
 8. výpis z rejstříku trestů jiné země - v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi)
 9. v případě dítěte - souhlas rodičů (v originále, ověřená kopie nestačí), popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; tento souhlas se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území

Důležité informace:

 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou povoleného pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vstupu na území ČR na takové vízum je cizinec povinen do 3 pracovních dnů se osobně dostavit na příslušné oddělení pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k podání žádosti o vystavení průkazu o povolení k pobytu. Takový průkaz pak bude ve lhůtě 60 dnů vystaven.
 • Udělené povolení k pobytu umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
 • Samostatnou žádost podává i dítě zapsané do cestovního dokladu svého rodiče. Každý žadatel starší 15 let je povinen mít vlastní cestovní doklad. Pokud žadatel hodlá vstoupit na území ČR bez doprovodu, musí mít vlastní cestovní doklad, a to i když je mladší 15 let.
 • Za cizince mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce (např. rodič), cizinec starší 15 let již podává žádost samostatně.
 • Cizinec, který již v den podání žádosti dovršil věk 12 let, se musí dostavit osobně, jelikož všichni žadatelé starší 12 let povinně odevzdávají otisky prstů.
 • Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého pobytu nesmí být v okamžiku podání žádosti starší 180 dnů od jejich vydání s následujícími výjimkami: cestovní doklad, matriční doklady a fotografie, pokud odpovídá současné podobě žadatele, nemají omezenou platnost.
 • Všechny náležitosti musí být v českém jazyce nebo úředně přeloženy do českého jazyka. V případě ukrajinských dokumentů není vyžadována apostila, stačí ověření oprávněného notáře.
 • Žadatel je povinen uhradit správní poplatek, pokud jeho žádost podléhá zpoplatnění.
 • O žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny rozhodne Ministerstvo vnitra do 270 dnů ode dne podání žádosti, v případě sloučení s držitelem tzv. modré karty ve lhůtě do 180 dnů, v případě sloučení s držitelem dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu ve lhůtě do 60 dnů. V případě zařazení do Programu klíčový a vědecký personál pak ve lhůtě do 30 dnů.  V případě, že je řízení přerušeno, lhůta neběží.