česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobý pobyt za účelem investování

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem investování.

Podmínky:

 1. Žadatel musí být podnikatel či významný představitel obchodní korporace, přičemž pokud je jejím společníkem, musí mít alespoň 30% podíl v této korporaci, a žadatel či příslušná korporace, kterou žadatel takto reprezentuje, hodlá uskutečnit v ČR investici spočívající ve vytvoření 20 nových pracovních míst a současně investovat peněžní prostředky ve výši aspoň 75 mil. Kč; investování peněžních prostředků lze až do výše 60 % nahradit investováním jiného majetku, jehož vlastnictví a původ cizinec prokáže a jehož hodnota oceněná znalcem podle zákona o oceňování majetku odpovídá společně s investovanými peněžními prostředky celkové výši investovaných peněžních prostředků (nutno prokázat znaleckým posudkem), přičemž za jiný majetek se považují věci hmotné i nehmotné, včetně technologických a informačních předpokladů nebo znalostí, jejichž přínos pro podnikání cizince je srovnatelný s investováním části peněžních prostředků, které tento jiný majetek nahrazuje.
 2. Záměr uskutečnit významnou investici je věrohodný a proveditelný a tato investice má být přínosem pro stát, kraj nebo obec.
 3. Žadatel musí danými finančními prostředky disponovat a mít je uloženy na účtu vedeném v členském státě EU nebo Evropského hospodářského prostoru oprávněným subjektem (např. uznávanou bankou); na požádání je žadatel povinen prokázat jejich původ.
 4. Žadatel je osobou bezdlužnou; tato podmínka neplatí, jde-li o cizince, který dosud na území ČR nepobýval.
 5. Novým pracovním místem se rozumí pracovní místo, které je vytvořené v souvislosti s uskutečněním významné investice a které je po dobu uskutečňování významné investice nebo v případě, že je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování vydáno na 2 roky, nejméně po dobu 2 let, obsazené zaměstnancem, který má sjednán pracovní poměr na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem.

Náležitosti:

 1. žádost o povolení k dlouhodobému pobytu (vyplněnou úplně a čitelně latinkou velkým hůlkovým písmem)
 2. platný cestovní doklad – nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti požadovaného víza; nesmí být poškozen
 3. 2 shodné fotografie (odpovídající současné podobě žadatele)
 4. doklad o zajištění ubytování na území ČR
 5. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) – tento doklad se nevyžaduje od žadatelů mladších 15 let; v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení
 6. výpis z rejstříku trestů jiné země - v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi)
 7. doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence,
 8. podnikatelský záměr, který obsahuje popis cílů, zhodnocení rizik, důvody pro uskutečnění významné investice v ČR, popis jednotlivých etap záměru, včetně časového harmonogramu, objem finančních prostředků určených na provedení jednotlivých etap, popis vyráběného produktu nebo poskytované služby, cílové skupiny zákazníků a odbytišť a technického a technologického řešení jejich výroby nebo způsobu poskytování a popis způsobu zajištění pracovních sil,
 9. doklad o možnosti nakládat s peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice; tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů,
 10. účetní závěrky nebo obdobné dokumenty obsahující výsledky hospodaření žadatele nebo příslušné obchodní korporace za 2 kalendářní nebo účetní roky předcházející dni podání žádosti,
 11. čestné prohlášení žadatele, že na něj nebo na příslušnou obchodní korporaci nebylo vydáno rozhodnutí obdobné svými účinky rozhodnutí o úpadku,
 12. na požádání doklad o původu peněžních prostředků pro uskutečnění významné investice,
 13. doklady prokazující vlastnictví a původ investovaného jiného majetku a znalecký  posudek o ocenění majetku, má-li být takový majetek investován,
 14. doklad prokazující bezdlužnost cizince či příslušné obchodní korporace; to neplatí, jde-li o cizince, který dosud na území ČR nepobýval,
 15. v případě představitele obchodní korporace doklad o tom, že jeho činnost na území bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní korporace
 16. v případě společníka obchodní korporace doklad prokazující, že jeho podíl v této obchodní korporaci odpovídá alespoň oněm 30 %

Důležité informace:

 • Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou povoleného pobytu na území ČR v délce 60 dnů. Po vstupu na území ČR na takové vízum je cizinec povinen do 3 pracovních dnů se osobně dostavit na příslušné oddělení pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k podání žádosti o vystavení průkazu o povolení k pobytu. Takový průkaz pak bude ve lhůtě 60 dnů vystaven.
 • Udělené povolení k pobytu umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
 • Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého pobytu nesmí být v okamžiku podání žádosti starší 180 dnů od jejich vydání s následujícími výjimkami:
  • doklad o možnosti nakládat s peněžními prostředky pro uskutečnění významné investice nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů
  • cestovní doklad, matriční doklady a fotografie, pokud odpovídá současné podobě žadatele, nemají omezenou platnost.
 • Všechny náležitosti musí být v českém jazyce nebo úředně přeloženy do českého jazyka. V případě ukrajinských dokumentů není vyžadována apostila, stačí ověření oprávněného notáře.
 • Žadatel je povinen uhradit správní poplatek, pokud jeho žádost podléhá zpoplatnění.
 • O žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování rozhodne Ministerstvo vnitra do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne podání žádosti. V případě, že je řízení přerušeno, např. na základě výzvy k doložení chybějících náležitostí, lhůta neběží.
 • Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování se vydává na dobu uskutečnění významné investice, nejdéle však na 2 roky.