česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování na ZÚ Kuala Lumpur

Na všechny typy ověřovacích úkonů se prosím předem objednávejte.
 

Zastupitelský úřad poskytuje na žádost občana tyto typy ověřovacích úkonů:

1 ) vyšší ověření pravosti listiny (superlegalizace)

Pro uznání malajsijské veřejné listiny v ČR je potřeba její superlegalizace, neboli vyšší ověření. Při superlegalizaci je originál (nikoliv ověřená kopie či vytištěný sken) příslušné veřejné listiny opatřen legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR v Kuala Lumpur, kterou se potvrzuje, že daná listina byla skutečně vystavena či ověřena oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem. Superlegalizace tak spočívá v ověření pravosti podpisu a otisku úředního razítka na této veřejné listině.

Před žádostí o superlegalizaci na ZÚ Kuala Lumpur je nejprve potřeba originál daného dokumentu ověřit na konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí Malajsie:

Ministry of Foreign Affairs of Malaysia
Consular Division
Wisma Putra, No 1, Jalan Wisma Putra, Precinct 2, Putrajaya
Tel: +603 888

K žádosti se nevyplňuje žádný formulář, ani není potřeba osobní přítomnost vlastníka listiny. Dokument tak může fyzicky doručit na velvyslanectví kdokoliv. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu potřeby uhradit správní poplatek není možné dokument poslat na velvyslanectví poštou či kurýrní službou.

Superlegalizace se provádí na počkání a vztahuje se na ní správní poplatek.

V případě, že si žadatel chce ponechat originál dokumentu, velvyslanectví může po provedení superlegalizace z dokumentu vytvořit ověřenou kopii (úkon podléhá správnímu poplatku).

Pro uznání dokumentu v ČR je dále třeba zajistit jeho úřední překlad do češtiny. Velvyslanectví není zmocněno provádět překlady.

Podobný postup platí i pro veřejné listiny ČR, které mají být použity v Malajsii. Je  potřeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením příslušného orgánu státní správy ČR, poté Ministerstvem zahraničních věcí ČR a následně superlegalizována zastupitelským úřadem Malajsie v Praze.

2 ) ověření podpisu (legalizace)

Občan přinese listinu na zastupitelský úřad, kde ji před konzulárním pracovníkem podepíše. Přinese-li již podepsanou listinu, musí závazně prohlásit tento podpis za vlastní. Svou totožnost musí žadatel doložit předložením platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Ověření podpisu lze provádět pouze za osobní přítomnosti dotyčné osoby. Tento úkon se provádí na počkání a vztahuje se na něj správní poplatek.

Zastupitelský úřad neprovede ověření podpisu na nevyplněné listině. Podobně lze provést ověření podpisu pouze na listinách, jejichž jazyku pracovník zastupitelského úřadu rozumí (čeština, angličtina).

3 ) ověření kopie (vidimace)

Při ověřování kopií je nutno přinést také originál dokumentu, který konzulární úředník porovná s dodanými kopiemi určenými na ověření. Nelze ovšem ověřovat kopie průkazů totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz atd.), šeků, losů, cenných papírů, nebo technických kreseb apod. Tento úkon se provádí obvykle na počkání a vztahuje se na něj správní poplatek.

4 ) ověření překladu

Zastupitelský úřad provádí ověření překladu matričních dokumentů z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny, jakými jsou například rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů apod. Tento úkon se provádí obvykle na počkání a vztahuje se na něj správní poplatek.

Správní poplatky

Výše popsané úkony podléhají níže uvedeným správním poplatkům dle Zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb, v platném znění:

150 a) ověření podpisu (legalizace) - 250 Kč
150 c) superlegalizace cizí veřejné listiny - 600 Kč
151 a) ověření opisu, kopie, fotokopie (vidimace) - 300 Kč za každou započatou stranu
151 c) ověření překladu - 300 Kč za každou započatou stranu

 

Poplatky jsou vybírány buď v hotovosti v MYR dle aktuálně platného směnného kurzu, nebo bezhotovostně (platební kartou) v CZK.