Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o projektech realizovaných v roce 2011

 

Aktivity uskutečněné v rámci Programu transformační politiky v roce 2011, stručný přehled realizovaných projektů podle zemí

Program transformační spolupráce se i v roce 2011 zaměřil především na země přednostního zájmu zahraniční politiky České republiky, kde zároveň existuje určitý předpoklad přenositelnosti české zkušenosti a tradice vzájemných kontaktů
(Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Myanmar/Barma, Srbsko a Ukrajina).

V reakci na události tzv. Arabského jara byly realizovány i projekty v zemích severní Afriky (Egypt, Tunisko.). Celkem bylo v rámci Programu transformační spolupráce financováno 57 projektů českých nevládních organizací a institucí realizovaných ve spolupráci s jejich partnery v cílových zemích, jakož i samostatných aktivit MZV ČR, uskutečněných převážně prostřednictvím zastupitelských úřadů. Kromě prioritních a severoafrických zemí se některé jednorázové aktivity týkaly i dalších zemí regionu Afriky, Asie a Blízkého východu. Řada projektů, na kterých se podílejí české subjekty, jsou vícestranné či mezinárodní. Program transformační spolupráce klade důraz na koordinaci s ostatními vládními i nevládními poskytovateli podpory a reflektuje také trendy politiky EU vůči dotčeným zemím. Celkově bylo na projekty, stipendia a aktivity transformační spolupráce v roce 2011 vynaloženo cca 53,39 mil. Kč.

Souhrnná tabulka projektů realizovaných v roce 2011

 

Přehled projektů v rámci Programu transformační spolupráce v roce 2011:

č. 9/2011/01 Podpora občanské společnosti na Kubě, Člověk v tísni, o.p.s. Hlavní cíl projektu: Poskytnutí podpory občanské společnosti na Kubě.

č. 9/2011/02 Kosovo - zlepšení prostředí pro zahraniční investice a podnikání, CzechINVENT, technologická agentura, o.p.s. Hlavní cíl projektu: (1) Podpořit společenskou a ekonomickou transformaci Kosova posílením kapacit místní státní investiční agentury (IPAK) a předáním zkušeností z české ekonomické transformace, zejména v oblasti lákání přímých zahraničních investic. (2) Posílit spolupráci mezi státní správou (Ministerstvo průmyslu a obchodu Kosova, IPAK) a místní samosprávou v oblasti regionálního ekonomického rozvoje, zejména přípravy investiční infrastruktury (průmyslových zón) a práce s investory.

č. 9/2011/03 Podpora regionálního rozvoje v Moldavsku, CzechINVENT, technologická agentura, o.p.s. Hlavní cíl projektu:(1) Podpořit společenskou a ekonomickou transformaci Moldavska posílením kapacit místních a regionálních institucí a organizací a předáním zkušeností z CR v oblasti regionálního rozvoje. (2) Posílit spolupráci mezi státní správou  a místní a regionální samosprávou v oblasti regionálního rozvoje.

č. 9/2011/04 Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině II, Transparency International – Česká republika, o.p.s. Hlavní cíl projektu: Podpora ukrajinským nevládním organizacím a nezávislým médiím při monitorování případů korupce a zneužívání veřejných prostředků veřejnou správou

č. 9/2011/05 Posilování občanské společnosti VI - Podpora malých nevládních organizací v Podněstří  a občanských iniciativ ve vybraných regionech Moldavska, Člověk v tísni, o.p.s. Hlavní cíl projektu: (1) Zvýšení kapacit a aktivizace občanského sektoru v Moldavsku a v Podněstří. (2( Zlepšení informovanosti o aktuálních problémech Moldavska a především Podněstří v české veřejnosti a na mezinárodních fórech

č. 9/2011/06 Budování demokratických mostů mezi místními aktéry: mládeží,  občany a médii, Agora CE, o.p.s. Hlavní cíl projektu: Hlavním záměrem projektu je v různých časech realizace a v různých úrovních pracovat s hlavními cílovými skupinami na zvýšení jejich profesních, občanských a sociálních kompetencí a tím přispět k zlepšení transparentnosti a komunikace v moldavské společnosti.

č. 9/2011/07 Barmské projekty, Člověk v tísni, o.p.s. Hlavní cíl projektu: Zvýšení finančního, materiálního a expertního zabezpečení barmské občanské společnosti. Posílení kapacity barmských nezávislých médií a zvýšení informovanosti obyvatel Barmy o světovém dění i o politické situaci v zemi. Příprava barmského demokratického hnutí na transformaci země prostřednictvím předávání české a středoevropské transformační zkušenosti. Zvýšení povědomí o situaci v Barmě v Evropě a posílení podpory barmského demokratického hnutí u českých, evropských a světových politických institucí

č. 9/2011/08 Posílení a zefektivnění prevence a boje proti obchodování s lidmi na území Bosny a Hercegoviny, La Strada Česká republika, o.p.s. Hlavní cíl projektu: Zefektivnění a udržitelné nastavení prevence obchodování s lidmi ve dvou vybraných kantonech BaH – Hercegovsko-neretvanském a Západohercegovském a posílení kapacity lokálních institucí v boji proti OSL.

č. 9/2011/09 Evropa našima očima (Europe in my view), Partners Czech, o.p.s. Hlavní cíl projektu: Poskytnutím ověřené metodiky pro výuku na středních školách v ČR přispět ke zlepšení způsobu výuky k aktivnímu občanství a demokracii v Srbsku.

č. 9/2011/10 Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost  na východní Ukrajině (VIDOS) – II. ročník, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), o.s. Hlavní cíl projektu: (1) Proškolit cílovou skupinu v otázkách svobody, občanské společnosti a jejích hodnot. (2) Předat praktické informace především o ekonomických parametrech fungující občanské společnosti

č. 9/2011/11 Podpora aktivního občanství a zapojení mládeže do veřejného života v Gruzii, Agora CE, o.p.s. Hlavní cíl projektu: Zvýšit občanské kompetence nastupující gruzínské generace zejména v oblasti komunikace a aktivního občanství tím podpořit postupné zvyšování jejího vlivu na veřejný život v Gruzii.  

č. 9/2011/12 Přenosem transformační zkušenosti českých NNO a medií k podpoře občanské participace a nezávislé žurnalistiky v Gruzii, NESEHNUTÍ Brno, o.s., Hlavní cíl projektu: Dlouhodobým záměrem projektu je transformační spolupráce v oblasti rozvoje demokracie, občanské společnosti a spolupráce při zvyšování povědomí o ochraně lidských práv a svobod mezi subjekty z Gruzie, Abcházie a České republiky.

č. 9/2011/13 Podpora občanské účasti v rozhodovacích procesech místní samosprávy Batumi, Autonomní republika Adžára, Gruzie, Charita Česká republika, Hlavní cíl projektu: Záměrem projektového návrhu je podpora účasti občanské společnosti v rozhodovacích procesech místní samosprávy ve městě Batumi včetně zajištění transparentnosti těchto procesů a rozvoj demokratických způsobů řízení.

č. 9/2011/14 Podpora rozvoje občanské společnosti ve vybraných oblastech Krymu, Člověk v tísni, o. p. s., Hlavní cíl projektu: Zvýšit kapacitu iniciativních skupin a NNO a jejich zapojení do řešení občanských záležitostí. Nárůst zájmu středoškolské mládeže o dění ve společnosti a jejich aktivní zapojení do diskuze v občanské společnosti.

č. 9/2011/15 Zvyšování angažovanosti občanů v Bělorusku, Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko, o. s., Hlavní cíl projektu: Přispět k silnější a angažovanější občanské společnosti v Bělorusku, ke zvýšení zájmu o věci veřejné mezi obyvateli a k dialogu mezi občany, nevládními organizacemi a státní správou

č. 9/2011/16 Burma Foreign Affairs and Transition Study Program, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Hlavní cíl projektu:Poskytovat vzdělávací podporu barmskému demokratickému hnutí a tímto posilovat jeho kapacity v boji za lidská práva a demokratizaci. Konkrétnějším cílem je prostřednictvím devítiměsíčního kurzu a internetového distant learning vyškolit vybrané zástupce 16 barmských opozičních a občanských skupin v tématice lidských práv, politologie, přechodu k demokracii a mezinárodních vztahů a vyslat je na zahraniční stáže do nevládních organizací v Evropě a jihovýchodní Asii.

č. 9/2011/17 Moldavská mládež pro Evropu, Charita Česká republika, Hlavní cíl projektu: Hlavním záměrem je propagace a šíření demokratických hodnot mezi mladými lidmi v Moldavsku a aktivní zapojení mladých lidí do politického života země.

č. 9/2011/18 Barmské projekty FAMU 2011 - 2013, FAMU, Hlavní cíl projektu: (1) Pořádání workshopu, identifikace talentu a rozvoj dovedností stran rešerší, organizace i tvorby filmových projektu všech typu. (2) Stáže Barmánců v rámci mezinárodního programu FAMU International završené magisterským absolutoriem nejtalentovanějších z nich. Stáže v rámci programu Midpoint. (3) Spoluiniciace a podpora Raindance festivalu a jeho extenzí. (4) Barmská lokalizace linuxového systému Ubuntu. (5) Informování veřejnosti o tématech spojených s Barmou.

č. 9/2011/19 Kayin Fellowship Program: Posilování kapacit komunit a občanské společnosti, Občanské sdružení ADRA, Hlavní cíl projektu: Přispět k udržitelnosti schopností komunit a jejich organizací analyzovat a řešit své rozvojové potřeby a posílit občanskou společnost ve 30 vesnicích 4 správních oblastí státu Kayin (též Karenský stát) do konce roku 2011.

č. 9/2011/20  Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy v Samtskhe/Javakheti, Gruzie, Charita Česká republika, Hlavní cíl projektu: Trvale integrovat občanskou participaci do veřejného života v pěti vesnicích v provincii Samtskhe/Javakheti

č. 9/2011/21 Reporting the Environment in Serbia, Transitions Online, Kofinancování evropského projektu.

č. 9/2011/22 Podpora protikorupčních aktivit v Gruzii, Transparency International – Česká republika, Hlavní cíl projektu: Podpora nevládmních organizací a občanských aktivit k omezováni korupce a zvyšování transparentnosti veřejné správy v Gruzii.

č. 9/2011/23 Podpora rozvoje irácké občanské společnosti, Člověk v tísni, o.p.s., Hlavní cíl projektu: Prostřednictvím podpory cílových skupin posílit a urychlit formování občanské společnosti a demokratizaci v Iráku.

č. 9/2011/24  Indická základna pro transformaci Barmy, Burma Center Prague, o.p.s., Hlavní cíl projektu: Přispět k obnově demokracie, svobody a lidských práv v Barmě

č. 9/2011/25 Vzdělávání budoucích běloruských právníků a podpora efektivní práce regionálních nevládních organizací v Bělorusku, Člověk v tísni, o.p.s., Hlavní cíl projektu: Předávání české a středoevropské transformační zkušenosti v oblasti práva pomocí seminářů v Bělorusku a studijní stáže pro studenty práv. Zvyšování efektivity práce nevládních organizací a iniciativ v regionech Běloruska pomocí mikrograntů. Materiální a morální podpora politicky pronásledovaných osob v Bělorusku, podpora spolupráce rodičů politicky aktivní mládeže. Prohlubování informovanosti o demokratických hodnotách a významu lidských práv formou promítání filmů. Monitoring situace, zvyšování povědomí o situaci v Bělorusku, setkávání donorů a mezinárodní koordinace aktivit

č. 9/2011/26 Evropské rádio pro Bělorusko – podpora nezávislého zpravodajství v Bělorusku, Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko

č. 9/2011/27 Občanská alternativa pro běloruské školy, Asociace pro mezinárodní otázky, Cíle projektu: (1) Podpora nezávislého Centra pro vzdělávání učitelů jako alternativní platformy pro diskusi učitelů, (2) Zvýšit informovanost běloruských oficiálních institucí vzdělávajících pedagogy o reformách a projektech realizovaných v ČR, (3) Poskytnout běloruským učitelům know – how, jak v rámci hodin občanské výchovy a historie vychovávat žáky k občanství a interaktivními metodami otevírat a vést diskuse na zájmová témata, (4) Zvýšit zájem žáků o mimoškolní vzdělávací aktivity a povzbudit jejich občanské sebeuvědomění

č. 9/2011/28 Občanská alternativa pro ukrajinské školy, Asociace pro mezinárodní otázky, Cíle projektu: (1) Zvýšit povědomí o možnostech inovativního přístupu k výuce občanské výchovy mezi učiteli regionálních škol, (2) Povzbudit zájem východoukrajinských učitelů a žáků o problematiku občanských práv prostřednictvím soutěže Já, občan zaměřené na realizaci konkrétních projektů, (3) Rozšířit aktivity projektu „Občanská alternativa pro východní Ukrajinu“ na oblast Krymu

č. 9/2011/29 Podpora strategického plánování a finanční udržitelnosti srbských neziskových organizací, Nadace VIA, Hlavní cíl projektu: Posílit kapacitu srbských neziskových organizací, zejména v oblasti strategického plánování a dlouhodobé finanční udržitelnosti.

č. 9/2011/30 Posílení kapacit DEMAS, DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, Hlavní cíl projektu: posílení kapacit DEMAS, capacity building, advocacy, networking

č. 9/2011/31 Zdravá občanská společnost – úspěšný stát (posílení kapacit egyptské občanské společnosti), Institut pro evropskou politiku - Europeum, Hlavní cíl projektu: Pomoct egyptské občanské společnosti k vytváření zdravého prostředí spolupráce se státem prostřednictvím sdílení české transformační zkušenosti

č. 9/2011/32 Podpora politické transformace a budování demokracie v Egyptě, Člověk v tísni, o.p.s., Hlavní cíl projektu:Uspořádání expertních návštěv v Egyptě. Předání české transformační zkušenosti. Udělení mikrograntů egyptským občanským skupinám

č. 9/2011/33 Předávání transformačních zkušeností v Egyptě (Tunisku), DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, Hlavní cíl projektu: Upořádání mezinárodního workshopu, zjištění priorit egyptského (tuniského) třetího sektoru, seznámení se s egyptskými (tuniskými) NNO, předání české transformační zkušenosti, networking EU, Visegrád, Česká republika.

č. 9/2011/34 Podpora občanské společnosti při přechodu k demokracii v Egyptě, Asociace pro mezinárodní otázky, Hlavní cíl projektu: Předat zkušenosti české transformace egyptským aktivistům, definovat možnosti transformační pomoci a dodat přehled o postupu transformace v Egyptě.

č. 9/2011/35 Podpora Libye a Egypta na cestě k demokracii, Člověk v tísni, o.p.s., Hlavní cíl projektu: Pomoci připravit půdu pro úspěšnou transformaci k demokratickému, inkluzívnímu politickému systému založeném na respektu lidských práv v zemích  Severní Afriky skrze informovanost o české transformační zkušenosti, vzdělání a budování kapacit občanského sektoru.

č. 9/2011/36  Školení trenérů: Zvyšování povědomí o demokracii, Asociace pro mezinárodní otázky, Hlavní cíl projektu: Podpořit občanské vzdělávací aktivity egyptských NGO a rozšířit jejich pole působnosti vytvořením stabilního týmu několika desítek školitelů, kteří se budou podílet na zvyšování povědomí o demokracii.

č. 9/2011/37 Posílení role egyptských médií v transformačním procesu, Asociace pro mezinárodní otázky, Hlavní cíl projektu: Podpora a posílení egyptských médií formou předávání české transformační zkušenosti a poskytnutí odborného tréninku žurnalistů.

č. 9/2011/38 Podpora profesionálních kapacit tuniských novinářů, Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s., Hlavní cíl projektu: Podpořit demokratickou transformaci Tuniska skrze podporu profesionálních kapacit tuniských novinářů zaměřenou na sdílení zkušeností a školení v oblasti profesionálního volebního a politické zpravodajství a sociálně-ekonomických transformačních tématech.

přílohy

Tabulka projektů za rok 2011 25 kB xlsx (Dokument) 5.9.2013

Tabulka_projektu_2011 25 kB xlsx (Dokument) 5.9.2013

.