Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o projektech realizovaných v roce 2009

 

Aktivity uskutečněné v rámci Programu transformační politiky v roce 2009, stručný přehled realizovaných projektů podle zemí

Přehled realizovaných projektů 2009 (xls)

Transformační politika

Transformační politika je přístupem uplatňovaným zahraniční politikou ČR, který propojuje její jednotlivé nástroje potenciálně schopné ovlivnit stav lidských práv a demokracie ve světě. Transformační politika má motivovat demokratizační procesy směřující k dlouhodobé stabilitě a prosperitě a napomáhat emancipaci a rozvoji občanské společnosti coby klíčového aktéra udržitelných demokratických změn. Finančním nástrojem transformační politiky je Program transformační spolupráce určený k podpoře zahraničních projektů českých nevládních organizací a institucí (v rámci státní dotační politiky). Projekty jsou vždy realizovány ve spolupráci s občanskou společností a organizacemi v cílových zemích. Poznatky získávané z dlouhodobého působení v těchto zemích jsou cenným zdrojem informací pro tvorbu zahraniční politiky. Cílevědomá činnost České republiky v oblasti podpory demokracie a lidských práv přispívá k jejímu obrazu aktivního zastánce dodržování lidských práv a podpory demokracie.

Program transformační spolupráce

Program transformační spolupráce (TRANSITION) doplňuje systém zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Zároveň je však samostatně definovanou součástí politiky vůči transformujícím se zemím, jakož i režimům nedemokratickým. Cílem spolupráce je přispět k tomu, aby probíhající či možné budoucí změny v těchto zemích vedly k demokracii a právnímu státu, nikoli k chaosu, konfliktu a destabilizaci. Transformační spolupráce se soustřeďuje na vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, občanské společnosti a zásad řádné správy veřejných záležitostí. Realizuje se zejména prostřednictvím projektů na vzdělávání, šíření informací, názorů a zkušeností s nenásilným odporem proti totalitnímu systému a procesem společenské transformace, který ČR prodělala v 90. letech minulého století. Transformační spolupráci charakterizuje systematická kooperace se skupinami občanské společnosti a nevládními organizacemi a jejich podpora, přičemž kontakt se státními orgány v přijímající zemi může být záměrně vyloučen.

Program transformační spolupráce se i v r. 2009 zaměřil na země přednostního zájmu zahraniční politiky České republiky, kde zároveň existuje určitý předpoklad přenositelnosti české zkušenosti a tradice vzájemných kontaktů (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Barma/Myanmar, Srbsko a Ukrajina). V roce 2009 došlo v programu transformační spolupráce k několika změnám, které by přispěly k lepšímu využití finančních prostředků a k lepším výsledkům v cílových zemích. K hlavním inovacím patřilo zavedení možnosti předkládat víceleté (až tříleté) projekty, omezení podpory studijních stipendií a možnost spolufinancovat projekty podpořené ze zdrojů EU, UN či dalších významných donorů.

Celkem bylo v rámci Programu transformační spolupráce financováno 47 projektů českých nevládních organizací a institucí realizovaných ve spolupráci s jejich partnery v cílových zemích, jakož i samostatných aktivit MZV ČR uskutečněných převážně prostřednictvím zastupitelských úřadů. Kromě prioritních zemí se některé jednorázové aktivity týkaly i dalších zemí regionu Asie a Blízkého východu. Řada projektů, na kterých se podílejí české subjekty, jsou vícestranné či mezinárodní. Program transformační spolupráce klade důraz na koordinaci s ostatními vládními i nevládními poskytovateli podpory a reflektuje také trendy politiky EU vůči dotčeným zemím. Celkově bylo na projekty, stipendia a aktivity transformační spolupráce v roce 2009 vynaloženo cca 48,6 mil. Kč.

Spolupráce s občanskou společností v oblasti politiky lidských práv a podpory demokracie

MZV ČR považuje úzkou spolupráci s neziskovými organizacemi a občanskou společností za klíčovou nejen pro budování demokracie v třetích zemích, ale také pro samotné vytváření politiky podpory demokracie a lidských práv. Expertíza občanské společnosti v cílových zemích je klíčová také pro stanovování dílčích cílů a vyhodnocování Programu transformační spolupráce. MZV v roce 2008 podpořilo vznik asociace českých neziskových organizací působících v oblasti podpory demokracie a lidských práv DEMAS, obdoby rozvojové platformy FoRS (Forum pro rozvojovou spolupráci).

V roce 2009 se DEMAS za finanční podpory MZV věnoval těmto hlavním cílům – přibližovat téma podpory demokracie a lidských práv české veřejnosti a veřejným institucím, navazovat kontakty mezi českými a zahraničními nevládními organizacemi a přispívat k celospolečenské debatě a konsensu ohledně důležitosti podpory demokracie a lidských práv v české a evropské zahraniční politice. DEMAS v současné době sdružuje 11 členských organizací, z nichž většina jsou dlouhodobí příjemci podpory z Programu transformační spolupráce. MZV v platformě DEMAS získalo přirozeného partnera pro diskusi a spolupráci. Ta se osvědčila zejména v době českého předsednictví v Radě EU. DEMAS se podílel na přípravě březnové mezinárodní konference Building Consensus about EU Policies on Democracy Support, na níž se setkalo k diskusi na 150 předních, převážně zahraničních odborníků na politiku Evropské unie a podporu demokracie a lidských práv. U příležitosti zahajovacího summitu Východního partnerství v květnu uspořádal DEMAS kulatý stůl zaměřený na aktuální vývoj v Moldavsku, dále pak v průběhu roku organizoval tématické diskuse, např. o situaci v Rusku. Zástupci platformy se účastnili několika interních tématických debat se zástupci MZV. Díky spolupráci s nadací European Partnership for Democracy (EPD) měli zástupci členských organizací DEMAS možnost absolvovat stáže v Bruselu a navazovat užší spolupráci s partnerskými organizacemi v EU.

Volební pozorovatelské mise EU

Volební pozorovatelské mise EU jsou nástrojem unijní politiky podpory lidských práv a demokracie ve světě. Pozorovatelské mise EU nepřímo posilují demokratické instituce a jejich výkon, přispívají k budování důvěry občanů ve volební mechanismy, pomáhají předcházet volebním podvodům a případnému povolebnímu násilí. Volební pozorovatelské mise EU účinně doplňují volební pozorovatelské mise OBSE. V závěrečných zprávách mise předkládají konkrétní doporučení pro zlepšení volební legislativy a celého volebního procesu. V roce 2009 se ČR účastnila volebních pozorovatelských misí do Mozambiku, Guniey Bissau, Libanonu, Ekvádoru, Malawi, Bolívie a El Salvadoru. Do Ekvádoru, Libanonu a El Salvadoru vyslala několik krátkodobých pozorovatelů, na prezidentské volby v Afghánistánu tři dlouhodobé pozorovatele. ČR spolupracovala s Evropskou komisí na průběžném hodnocení volebních misí a podporovala – rovněž coby předsednická země EU – lepší využití závěrečných doporučení těchto misí v politice EU vůči příslušným zemím.

Přehled realizovaných projektů v roce 2009

BARMA

Člověk v tísni - Barmské projekty
Cílem projektu je poskytování přímé pomoci politickým vězňům, nezávislým novinářům, občanským skupinám a všem demokratickým aktivistům v Barmě a na thajsko-barmské hranici a získávání mezinárodní podpory demokratickému hnutí v Barmě.


Člověk v tísni - Support of Civil Society Organisations Involved in Human Rights Protection in Burma
Jedná se o dvouletý projekt podpořený z rozpočtu Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR), na nějž bylo z prostředků programu TRANS poskytnuto spolufinancování. Cílem projektu je podpora barmských lidskoprávních organizací a zlepšení podmínek a předpokladů pro jejich budoucí práci.


Burma Center Prague - Indická základna pro transformaci Barmy
Tento tříletý projekt rozvíjí chybějící struktury občanské společnosti v Indii a na indicko-barmských hranicích pro systematickou podporu přechodu Barmy k demokracii. V rámci projektu bude v Dillí zaregistrována nevládní organizace Burma Centre Delhi (BCD), která bude styčným bodem pro aktivity a finanční toky zaměřené na ochranu lidských práv a demokratizaci Barmy.


FAMU - Myanmarské filmové centrum a barmské projekty FAMU III
Projekt navazuje na aktivity z předchozích období a dále rozvíjí činnost Myanmar Moving Image Center (MMIC). Konkrétními výstupy v r. 2009 byly: worskhopy, zaměřené na přípravu náročnějších filmových a video projektů a jejich profesionální finalizace; podpora a rozvoj aktivit nově pronajatého prezentačního prostoru (galerie New Zero Group) jako místního nezávislého centra alternativního umění; rozšíření knihovny a videotéky MMIC o nové tituly; rozšíření stávajícího technologického zázemí; školné a stipendium pro dva barmské stážisty v Praze.

Nad rámec výše uvedeného byly v loňském roce v Barmě přímo prostřednictvím MZV podporovány aktivity projektu Yangon Film School a barmský nezávislý tisk.

BĚLORUSKO

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko: Podpora "Evropského rádia pro Bělorusko"
ČR i v roce 2009 pokračovala v podpoře mezinárodního projektu Evropské rádio pro Bělorusko (ERB), jehož redakce sídlí ve Varšavě. Hlavním cílem ERB, které vysílá od roku 2005, je oslovit mladé lidi ve věku 15-35let, i politicky nijak neangažované, přinášet objektivní zpravodajství o EU i Bělorusku a kvalitní hudební program. Vedení redakce i redakci samotnou tvoří běloruští novináři. V roce 2009 získalo ERB po několika letech oficiální akreditaci běloruského Ministerstva zahraničních věcí pro práci na území Běloruska. K dalším donorům vedle ČR patří vlády USA, Nizozemí, Švédska, Polska a Evropská komise (finanční nástroj EIDHR).


Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko: Podpora běloruské občanské společnosti, rozvoj Domu lidských práv ve Vilniusu
K náplni tohoto projektu patří podpora běloruských nevládních organizací a spolupráce při navazování spolupráce s jejich českými protějšky. Byly realizovány skupinové a individuální studijní cesty zástupců běloruského nevládního sektoru do České republiky a také cesty českých lektorů na Školu lidských práv ve Vilniusu. Dům lidských práv ve Vilniusu (DLP), je součástí sítě založené norskou Human Rights House Foundation. Cílem DLP ve Vilniusu je poskytovat chybějící zázemí běloruským organizacím, zejména těm, které se zabývají ochranou a podporou lidských práv. Česká republika je jedním z mezinárodních partnerů v tomto projektu od r. 2005.


Asociace pro mezinárodní otázky: Občanská alternativa pro běloruské školy
Tento projekt navazuje na předešlé ročníky projektu Evropská alternativa pro běloruské školy. V roce 2009 se aktivity zaměřovaly především na zlepšování výuky občanské nauky na běloruských ZŠ a SŠ. Cílem projektu je také přenos českých zkušeností z oblasti alternativních forem vzdělávání, výchova k aktivnímu občanství a chápání lidských práv. Do projektu se podařilo zapojit i představitele běloruského ministerstva školství a Institutu pro zvyšování kvalifikace pedagogů.


Člověk v tísni: Zvyšování efektivity práce a vlivu na veřejnost nevládních organizací v Bělorusku
Komplexní projekt navazující na dosavadní dlouhodobé působení Člověka v tísni v Bělorusku zahrnoval následující aktivity: materiální a morální podporu politicky pronásledovaných osob, posilování kapacit malých, zejména regionálních nevládních organizací prostřednictvím mikrograntů, studijní stáž v ČR, aktivity soustřeďující se na zvyšování povědomí o situaci v Bělorusku (např. festival dokumentárních filmů Jeden svět ve světě). ČvT se také aktivně podílí na mezinárodním monitoringu situace lidských práv v Bělorusku a vydává měsíční přehledy o událostech v zemi.


Arcidiecézní Charita Praha: Vzdělávání běloruských studentů v ČR na vybraných VŠ
Dlouhodobý projekt, v jehož rámci v ČR studuje 10 mladých Bělorusů na vybraných VŠ. Realizátor po celou dobu studia zajišťuje studentům potřebné zázemí a zapojuje do svých dobrovolnických aktivit.

GRUZIE

AGORA CE - Rozvoj občanské společnosti a její účast na veřejném životě v Gruzii
Cílem projektu byla podpora občanské participace ve vybraných 5 obcích v Gruzii. Důraz byl kladen na zvyšování kapacit místních nestátních neziskových organizací (NNO) a občanských iniciativ na jedné straně a podpoře jejich spolupráce s místními správami na straně druhé. Důležitou částí projektu byla práce s veřejností a artikulace jejích zájmů. Průsečíkem těchto aktivit bylo udělení mikrograntů na projekty, které veřejnost považuje za prioritní. Po celou dobu projektu bylo poskytováno metodické vedení oběma cílovým skupinám. Kromě realizátora se na projektu podílí rovněž společnost Člověk v tísni.


Transparency International Česká republika: Implementace Právního protikorupčního poradenského střediska v Gruzii
Cílem projektu bylo vybudování odborného zázemí vznikajícího protikorupčního poradenského střediska v Gruzii a změna vnímání korupce ve společností i státních a veřejných strukturách. Středisko poskytuje právní poradenství občanům. Partnerskou organizací předkladatele je gruzínská pobočka Transparency International.


Transitions Online - Zvýšení plurality médií a občanských aktivit pomocí nových médií
Cílem projektu je zvýšení plurality médií a četnosti občanských aktivit v Gruzii, zejména mezi méně zastoupenými skupinami pomocí publikování na internetu, blogování, a dalších technik nových médií.

IRÁK

Společnost Člověk v tísni: Transformace irácké společnosti - podpora občanských iniciativ, místních samospráv a jejich vzájemné spolupráce
Dlouhodobý projekt, který od r. 2004 prostřednictvím široce pojatých aktivit - stáží, kurzů, školení, přímé podpory - přispívá k rozvoji občanské společnosti a jejímu účinnému podílu na transformaci a demokratizaci v oblasti jižního Iráku. V roce 2009 se realizátor soustředil zejména na další školení zástupců místních a regionálních správ a na posilování schopnosti místních neziskových organizací realizovat vlastní projekty. Byla realizována série školení ve městech Basra, Missan a Thi-Qar. Polovina školení byla zaměřena na zvyšování výkonu nově zvolených představitelů vybraných provinčních zastupitelstev. Další školení budou zaměřena na vzdělávání zaměstnanců vybraných místních úřadů, pro rok 2009 realizátor vytipoval pracovníky Directorate of Health (zdravotnický úřad). Během roku 2009 realizátor průběžně aktualizoval obsah anglické i arabské verze webových stránek www.ngo-iraq.org a pravidelně vkládal nové informace a publikace na www.ngo-iraq.org/news.php .

KOSOVO

Institut pro evropskou politiku Europeum: Kosovská debata na evropská témata: vytváření a prosazování pozic vůči politickým činitelům a státní správě
Hlavním cílem projektu byla stimulace expertní i veřejné diskuse nevládního sektoru o relevantních problémech kosovské společnosti (vzdělanost a školství, právní stát, sociální problémy) prostřednictvím vytvoření expertních skupin kosovských nevládních organizací k daným tématům.

KUBA

Člověk v tísni - Podpora občanské společnosti na Kubě
Projekt navazuje na předešlé aktivity, včetně poskytování přímé podpory občanské společnosti na Kubě (novinářům, právníkům, rodinám politických vězňů a občanské opozici). Zaměřuje se také na šíření povědomí o situaci v zemi prostřednictvím objektivních informací a analýz.


Libri Prohibiti - Podpora hnutí Kubánské nezávislé knihovny
Projekt zaměřený na materiální a morální podporu tzv. nezávislých knihoven na Kubě formou zprostředkování literatury, technického vybavení a kontaktů se zahraničím. Současně je spojen s literární soutěží pro neoficiální kubánské autory a informováním o situaci na Kubě.

MOLDAVSKO

Člověk v tísni - Posilování občanské společnosti IV - Moldavsko/Podněstří
Projekt pokračoval v dosavadní podpoře rozvoje neziskových organizací v Podněstří a rozšiřování spektra jejich aktivit. V rámci projektu byla poskytována výuka v angličtině s cílem snížit izolaci a dominanci ruskojazyčných médií v regionu a posílit vyhlídky na spolupráci se zahraničními organizacemi a donory.


Charita ČR - Rozvoj kapacit a podpora občanské participace v regionu Cahul, Moldavsko
Cílem projektu bylo podpořit spolupráci místních správ a neziskových organizací v jihomoldavském regionu Cahul. Představitelé místních samospráv a nevládních organizací identifikovali společné zájmy na komunitních projektech. Aktivity projektu doplňovalo školení mládeže a jejich zapojování do řešení místních problémů formou stáže v příslušné samosprávě a následnou účastí na realizaci podpořených projektů. Projekty budou vybrány z předložených návrhů v druhém roce realizace projektu (2010) a hrazeny formou mikrograntů.


AGORA CE - Podpora demokratizace municipální správy v Moldavsku
Cílem projektu bylo posílení občanské participace obyvatel ve vybraných moldavských obcích, kde byla po komunálních volbách v roce 2008 nastolena proreformní agenda. Projekt prostřednictvím aktivního zapojování obyvatel do rozhodování v obci přispěl ke zlepšení správy a její sblížení s veřejností. Zástupci obcí byli školeni ve fundraisingu, projektovém managementu a dalších oblastech tak, aby byli schopni na plánované aktivity získávat prostředky z různých zdrojů. Kromě realizátora se na projektu podílí rovněž společnost Člověk v tísni.

SRBSKO a Západní Balkán

Transitions Online - Investigace znečištění životního prostředí - Balkán 2009
Cílem projektu bylo zvýšit profesionalitu novinářů se zájmem o ekologická témata. K dalším cílovým skupinám patřily environmentální nevládní organizace a občané tří cílových zemí (Bosna, Srbsko a Kosovo).


Transition Online - Reporting EU - Vylepšené zpravodajství evropské integrace a reformy
Pokračování vzdělávacího cyklu pro novináře ze Srbska a Bosny a Hercegoviny.
ADRA - Podpora mezisektorové spolupráce a dobré praxe v ochraně proti domácímu násilí
Projekt se zaměřil na posílení kapacit a vzájemné spolupráce srbských NNO a státních úřadů při prevenci domácího násilí a pomoci jeho obětem. V rámci projektu se konala odborná školení zaměřená na zpracování manuálů jednotlivých úřadů a orgánů pro boj s domácím násilím, které zlepší jejich koordinovanost a spolupráci.


Nadace VIA - Transformační spolupráce s Balkan Community Initiatives Fund (BCIF) - fáze III; Podpora rozvoje a životaschopnosti srbských neziskových organizací
Oba projekty navazují na předchozí aktivity realizátora na poli rozvoje dárcovství a udržitelného financování neziskového sektoru v Srbsku. Kromě soustavné práce s NNO je projekt zaměřen rovněž na předávání zkušeností se společenskou odpovědností podniků manažerům srbských firem a intenzivnější spolupráci mezi zástupci neziskového, soukromého a veřejného sektoru.

I v roce 2009 byla mimo tyto projekty z prostředků Programu transformační spolupráce zakoupena odborná literatura pro univerzitu v bosenském Mostaru.

UKRAJINA

Člověk v tísni - Zmírnění etnického napětí na Krymu, inspirace Ukrajiny českou transformací a Evropou
Projekt na posílení samosprávy, nevládních organizací a médií se zaměřil na 3 hlavní témata: (1) etnické napětí na Krymu, (2) práci samosprávy a nevládních organizací z jižní a východní Ukrajiny a (3) roli investigativní žurnalistiky tamtéž, přičemž svými aktivitami navázal na předchozí projekt. Stejně jako v roce 2008 byla mediální část projektu zaměřena na mladé talentované novináře, kteří se zúčastnili dalšího soutěžního kola reportáží na téma korupce, problematika ruskojazyčné většiny na Krymu, spolupráce samosprávy s nevládním sektorem atd. Nejlepší články byly zveřejněny.


Asociace pro mezinárodní otázky - Občanská alternativa pro školy východní Ukrajiny
Pokračování aktivit z předchozích let se zaměřilo na učitele občanské nauky z východní Ukrajiny (konkrétně Charkovské, Doněcké a Luhaňské oblasti) a využívání inovativních učebních metod.


Centrum pro studium demokracie a kultury - Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost na východní
Dvouletý cyklus oboru Demokracie a občanská společnost, který je určen pro 50 studentů Charkovské univerzity, prohlubuje znalosti o problematice budování. Program je akreditován jako program celoživotního vzdělávání českého MŠMT.

CERGE

Doktorské studium pro studenty z cílových zemí
V rámci transformační spolupráce MZV v letech 2005 - 2009 podporovalo program postgraduálního studia makroekonomie a ekonomické transformace na institutu CERGE Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy pro několik desítek studentů z více prioritních zemí transformační spolupráce a z dalších zemí regionu východní Evropy, střední Asie, Balkánu a jižního Kavkazu.

Během roku 2009 bylo dále realizováno několik drobných jednorázových aktivit i mimo oblast prioritních zemí např. v Zimbabwe, Íránu či Afghánistánu.

přílohy

prehled projektu 2009 68 kB xls (Excel tabulka) 24.3.2011

projekty 2009 68 kB xls (Excel tabulka) 4.8.2011

.