Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Historie a současnost Diplomatické akademie

 

Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále jen „DA“) byla založena v roce 1997 a za více než 20 let prošla vývojem, v němž se zračily různé priority a potřeby Ministerstva zahraničních věcí.
 

Vzniku Diplomatické akademie předcházela analýza vzdělávacích potřeb českých diplomatů a komparativní studium zahraničních systémů diplomatického vzdělávání. Na základě grantu MZV byl vypracován „Rámcový návrh systému vzdělávání českých diplomatů“. Tento materiál, připravený ve spolupráci s  Nizozemským ústavem mezinárodních vztahů Clingendael a vídeňskou  Diplomatickou akademií, byl schválen poradou vedení MZV v prosinci 1996. Projekt DA byl podpořen Evropskou komisí. V roce 1997 a 1998 byl prostřednictvím PHARE ve spolupráci s Finským institutem pro státní správu hrazen „rozjezd“ DA, náklady na zahraniční a tuzemské experty, technické vybavení DA a knihovny Ústavu mezinárodních vztahů, kam DA do prosince roku 2006 organizačně patřila.

Od roku 1999 je chod DA již plně financován z rozpočtu MZV. V roce 2006 dospělo vedení MZV k rozhodnutí, že v době transformace Ústavu mezinárodních vztahů je třeba Diplomatickou akademii začlenit přímo do struktury MZV. Organizační začlenění DA v Ústavu mezinárodních vztahů totiž vedlo (zejména po přemístění Diplomatické akademie na detašované pracoviště na Strahov) k přílišnému odpoutání vzdělávání diplomatů od skutečného cíle – co nejúčinnější přípravy mladých adeptů diplomacie na práci na MZV.

Od května 2006 procházela DA personální a koncepční reorganizací a přípravou na přechod do struktur MZV. Především došlo k zásadním změnám v programu všeobecné diplomatické přípravy (DA1). Transformace Diplomatické akademie si kladla za cíl přispět ke stabilizaci a ještě větší profesionalizaci české diplomatické služby.  Navázala přitom na vše cenné, co vnesli do programu a života DA její minulí ředitelé. Od 1.1.2007 je DA integrální součástí struktury MZV.

Současnost Diplomatické akademie

Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie zodpovídá za vzdělávání diplomatických i administrativně technických pracovníků MZV ČR. Jádro činnosti DA spočívá v zajišťování programu všeobecné diplomatické přípravy (DA1) pro juniorní diplomaty. Dále mezi hlavní úkoly patří příprava koncepce vzdělávacího systému a organizování vzdělávacích kurzů zaměřených na znalosti a dovednosti, které souvisí s výkonem zahraniční služby. DA především koordinuje, plánuje, organizuje a hodnotí vzdělávací programy, spolupracuje s interními a externími lektory, rozvíjí vztahy s českými a zahraničními partnery, zajišťuje studijní stáže pro diplomatické pracovníky MZV (např. EDP), počítačové kurzy pro všechny zaměstnance MZV ČR a v neposlední řadě DA připravuje české občany na výběrová řízení do institucí Evropské unie.
Specifické potřeby zahraniční služby se promítají i v nabídce vyučovaných cizích jazyků, mj. i arabštiny, čínštiny a portugalštiny. Znalost těchto jazyků je klíčová pro přípravu českých diplomatů na jejich roli v mimoevropských zemích strategického významu.
Příprava diplomatických pracovníků na jedné straně vyplývá ze specifických potřeb české diplomacie, na straně druhé také reflektuje závazná pravidla a právní předpisy společné pro celou státní správu České republiky, stejně jako priority vlády ČR v oblasti vzdělávání. V souvislosti s přijetím zákona o státní službě v roce 2014 a zákona o zahraniční službě roku 2017 došlo k dalšímu rozšíření působnosti DA. Odbor Diplomatické akademie a vzdělávání zajišťuje na MZV konání úřednické zkoušky (v oboru státní služby 09_Zahraniční vztahy a služba), jakož i náročnější „kariérní“ zkoušky, jež v souladu se zákonem o zahraniční službě a vyhláškou 188/2017 Sb. zakončuje všeobecnou diplomatickou přípravu v programu DA1. Dle §108 zákona o státní službě DA rovněž povoluje čerpání individuálního služebního volna ke vzdělávacím účelům.

.