Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Věda a výzkum

 

Současné mezinárodní prostředí charakterizuje vysoká míra vzájemné propojenosti, která zvyšuje pravděpodobnost globálních dopadů lokálních událostí a snižuje předvídatelnost budoucího vývoje pro Českou republiku. Tato situace klade nové nároky na českou zahraniční službu. Výzkum a reflexe mezinárodních vztahů a zahraniční politiky umožňují dávat relevantní strategická i operativní doporučení pro zahraničněpolitickou praxi a zároveň stimulovat veřejnou a expertní debatu jako základ její širší demokratické legitimity.

Hlavními nástroji jsou výstupy resortní výzkumné organizace (Ústavu mezinárodních vztahů) a výsledky projektů realizovaných v programech aplikovaného výzkumu Technologické agentury České republiky.

Mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu se zejména z hlediska přínosů pro národní hospodářství a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky věnují i zastupitelské úřady v zahraničí. Tomuto účelu slouží síť vědeckých diplomatů, kterou ministerstvo společně s Úřadem vlády postupně buduje od roku 2015.

Koncepce

V souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (tzv. Metodika 17+), schválené usnesením vlády č. 107 ze dne 8. 2. 2017,… více ►

Hodnocení ÚMV - základní postupy a dokumenty

Ve své roli poskytovatele institucionální podpory pro ÚMV provádí MZV každoročně hodnocení výstupů jeho výzkumné činnosti dle M17+ aplikované pro specifické zaměření na zahraniční politiku a… více ►

Ústav mezinárodních vztahů

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV) je jedinou resortní výzkumnou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. více ►

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory

Z výdajů na výzkum, vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí je poskytována institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj Ústavu mezinárodních vztahů jako… více ►

Projekty aplikovaného výzkumu

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zahraničních věcí v důsledku reformy veřejné podpory výzkumu a vývoje z r. 2008 přestalo být poskytovatelem účelové podpory, participuje v současnosti na… více ►

Metodiky

Výsledek aplikovaného výzkumu a vývoje označovaný jako Nmet (Metodika) představuje souhrn doporučených praktik a postupů schválených kompetenčně příslušným orgánem státní správy nebo… více ►

Archiv

Do r. 2011 byl resortní výzkum podle zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, realizován v… více ►

Kontakty

Výroční jednání Vědecké rady MZV (30. listopadu 2020)

Výroční zasedání Vědecké rady MZV se uskutečnilo dne 30. listopadu 2020 v přítomnosti ministra zahraničních věcí v roli jejího předsedy. Kvůli pokračující pandemii se konalo prostřednictvím… více ►

.