español  česky 

rozšířené vyhledávání

Řešení nouzových situací

Potřebujete náhradní cestovní doklad? Pokud byl občanovi cestovní doklad ČR v zahraničí odcizen nebo zničen anebo pokud občan svůj cestovní doklad ztratil nebo poškodil, dostaví se osobně na zastupitelský úřad nebo honorární konzulát ČR a požádá, aby mu byl vydán cestovní průkaz.

  • Potřebujete náhradní cestovní doklad?

Pokud byl občanovi cestovní doklad ČR v zahraničí odcizen nebo zničen anebo pokud občan svůj cestovní doklad ztratil nebo poškodil, dostaví se osobně na zastupitelský úřad nebo honorární konzulát ČR a požádá, aby mu byl vydán cestovní průkaz. Cestovní průkaz se vydává k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do ČR.

K čitelně a úplně vyplněné žádosti o cestovní průkaz je třeba přiložit:

a) doklad totožnosti nebo podklady k jejímu ověření (fotokopie dokladu totožnosti - cestovního pasu nebo občanského průkazu, řidičský průkaz či jiný úřední průkaz); totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR
b) 2 identické fotografie pasového formátu (35 x 45 mm)
c) v případě, že se jedná o krádež, policejní protokol o oznámení krádeže

  • Potřebujete peníze?

DPV - doplňkový prodej valut

Částku v Kč je nutno složit na účet MZV ČR Loretánské nám.18, Praha 1 u ČNB Praha 1, centrální pobočka, č. účtu 17228-001/0710, variabilní symbol 53-16906-029, na rubu ve zprávě pro příjemce jméno občana jež žádá o DPV.

Faxem nebo skenem přes interne zaslat na ZÚ v Havaně podací lístek poštovní poukázky, vlastnoruční písemné sdělení o zaplacené částce číslicemi i slovy s uvedením jména, příjmení, adresy, data a podpisu, kopie OP.

Po obdržení výše uvedených dokladů bude českému občanu, který se ocitl v nouzi, vyplacena alikvótní částka v EUR.

 

Zaslání peněz přes BAWAG International Bank, nebo Čs. obchodní banku

zasíláte EURO na Banco Financiero Internacional - Calle 5taB y 6, Playa, Habana, Cuba

Kód: BFI CCU HHXXX

Příjemce: ASISTUR

Číslo účtu: 0300000002629921 (TIPO DE MENSAJE) MT 103

Reference: jméno osoby

Banka musí odeslat kopii bankovního převodu na ASISTUR , č. Faxu:+5378668087

Osoba si vyzvedne peníze v CUC na adrese ASISTURU.

Adresa: Prado 208, Centro Habana, Cuba

 

  • Potřebujete právní pomoc v nouzi?

Podle článku 36 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích mají příslušné orgány bez prodlení informovat konzulární úřad o případech, kdy v jeho konzulárním obvodě byl český občan zatčen, uvězněn, dán do vazby nebo zadržen jiným způsobem, pokud o to uvedený občan požádá. Rovněž každou zprávu, kterou taková osoba určila pro konzulární úřad, doručí uvedené orgány bez prodlení. Tyto orgány musí bez prodlení informovat osobu, které se to týká, o jejích právech.

  • Potřebujete pomoc v případě úmrtí osoby vám blízké v zahraničí?

Zajistěte cestovní pas, osobní věci zemřelého, uvědomte policii a požádejte o provedení pitvy a vystavení pitevního protokolu a úmrtního listu. V případě, že byl cestovatel pojištěn, nahlašte věc pojišťovně, která vám dá další instrukce. Dále oznamte úmrtí konzulárnímu oddělení ambasády za účelem dohodnutí dalšího postupu (přeprava tělesných ostatků, nebo urny s popelem).

Důležité upozornění pro občany, kteří se na území Kuby a Baham ocitli v nouzi !

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně (i v mimopracovní době, ve dnech volna i o svátcích) stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území obou států v nouzi. Prosíme, využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace jako např.: ztráta nebo odcizení cestovních dokladů (hrozí-li zmeškání letu a je nutno okamžitě vystavit náhradní cestovní doklad), nehoda, úraz, ohrožení života (pokud dojde k trestné činnosti), zadržení policií apod.

Telefonní číslo mobilního telefonu stálé služby:

při volání v Havaně: 5264-10-01

při volání meziměstsky: 05 - 264-10-01
mezinárodní hovory: +53 - 5 - 264-10-01