español  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace k vyřizování matričních dokladů a vydávání nových cestovních dokladů ČR

Podle zákona č.329/1999 Sb., jenž nabyl účinnosti dne 1.7.2000, má občan ČR právo svobodně vycestovat do zahraničí a právo na svobodný návrat do ČR. Občan ČR může vycestovat do zahraničí jen s platným českým pasem. V odůvodněných případech může být občanovi, který je držitelem platného českého

Podle zákona č.329/1999 Sb., jenž nabyl účinnosti dne 1.7.2000, má občan ČR právo svobodně vycestovat do zahraničí a právo na svobodný návrat do ČR. Občan ČR může vycestovat do zahraničí jen s platným českým pasem. V odůvodněných případech může být občanovi, který je držitelem platného českého cestovního pasu, vydán další cestovní pas ČR. Cestovní pasy ČR jsou od 1.7.2000 vydávány okresními/obvodními úřady s dobou platnosti na 10 let, v případě dětí do 15 let věku na dobu 5 let; cestovní pas bez strojově čitelné zóny mohou do 31.12.2001 vydávat okresní/obvodní úřady s dobou platnosti na 5 let. Doposud vydané cestovní pasy ČR jsou stále platné po dobu, která je ve vydaném pasu vyznačena. Jinak je tomu u dříve vydaných pas ČSSR i ČSFR bez označení přelepkou, platnost těchto pasů skončila 31.12.1994. Platnost veškerých platných pasů ČSSR nebo ČSFR označených přelepkou na pasy ČR je zkrácena na 4 roky ode dne vydání. Označování pasů přelepkou bylo v souladu se zákonem ukončeno dne 31.12.1994. Vydání pasu trvá asi tři měsíce. Žádosti o vydání cestovního pasu přijímají okresní/obvodní úřady, ve městě Brno, Plzeň a Ostrava magistráty těchto měst, příslušné podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu žadatele v ČR; pokud občan neměl trvalý pobyt na území ČR nebo pokud jej nelze zjistit, je k pasovému řízení příslušný Magistrát města Brna. Ceští občané žijící na Kubě a Bahamských ostrovech mohou podat žádost o vydání cestovního pasu prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v Havaně (dále také ZÚ).

Důležité: Na základě zákona o cestovních dokladech nelze zasílat vydané cestovní pasy ČR v poštovním styku (ani kurýrními službami)- žadatel (zákonný zástupce občana mladšího 15 let) je povinen se osobně dostavit k převzetí cestovního pasu na úřad, u něhož podal žádost o vydání cestovního pasu či k orgánu, který pas vydal (okresní/obvodní úřad či Magistrát města Brna).

Podklady k vydání českých matričních dokladů a cestovního pasu:

a) k žádosti o přidělení rodného čísla

- vyplněný formulář "žádost o zjištění rodného čísla"

b) k žádosti o vydání dokladu o státním občanství ČR:

- vyplněný formulář "žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení...". Formulář vždy vyplňujte čitelně (nejlépe psacím strojem) a ve všech položkách (pokud se na Vás daný dotaz nevztahuje uvádějte "nemám", "nenabyl" ap), nečitelně nebo neúplně vyplněné dotazníky jsou vráceny k doplnění; podpis na "žádosti a dotazníku" je nutné ověřit - bezplatné ověření podpisu provede ZÚ, kopie českého rodného listu (u vdaných žen též českého oddacího listu)

- kopie českých rodných nebo oddacích listů rodičů (předkládají pouze žadatelé narození v cizině )

- vyplněný formulář Čestné prohlášení ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení

- kopie dokladu o nabytí cizího státního občanství s uvedením data jeho nabytí; pokud k nabytí cizího státního občanství dosud nedošlo, vyžaduje se kopie povolení k pobytu v Mexiku (FM), V případě nabytí cizího občanství na vlastní žádost po 1.1.1993 ji není možné o český pas a osvědčení o státním občanství ČR žádat, neboť došlo k automatické ztrátě občanství ČR

c) k žádosti o vydání českého matričního dokladu:

- doklad o českém státním občanství (pokud souběžně nežádáte o jeho vydání dle předchozího bodu) - při žádosti o rodný list dítěte do 15 let doklad o státním občanství ČR jednoho z rodičů, při žádosti o oddací list doklad o českém státním občanství obou snoubenců (pokud jsou oba českými státními občany). Takovýmto dokladem může být listina o udělení českého občanství nebo osvědčení o českém občanství.

K žádosti o rodný list je potřebné dále předložit:

- vyplněný přiložený formulář "Zápis o narození"

- příslušným způsobem ověřený cizozemský rodný list ve formě úplného matričního výpisu a jeho překlad do češtiny

- oddací list rodičů

- je-li rodič dítěte rozvedený, český rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci

- je-li rodič dítěte ovdovělý, český úmrtní list předchozího manžela nebo rozsudek soudu.

- nejsou-li rodiče dítěte manželé, vyplněný "Zápis o určení otcovství"

K žádosti o oddací list je potřebné dále předložit:

- vyplněný formulář "Zápis o uzavření manželství"

- příslušným způsobem ověřený cizozemský oddací list ve formě úplného matričního výpisu a jeho překlad do češtiny

- český rodný list žadatele; jsou-li oba snoubenci českými státními občany, vyžadují se české rodné listy obou snoubenců

- úmrtní list bývalého manžela/ky, jestliže občan uzavřel manželství jako vdovec/vdova

- rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou právní moci, jestliže občan ČR uzavřel manželství jako rozvedený. K dokladu o rozvodu v cizině musí být připojený rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí. Na požádání vám ZÚ zašle písemnou informaci v této souvislosti

K žádosti o úmrtní list je potřebné dále předložit:

- vyplněný formulář "Zápis o úmrtí"

- příslušným způsobem ověřený cizozemský úmrtní list a jeho překlad do češtiny

 

Ověřování

Cizozemské doklady přikládané k žádosti musí být předepsaným způsobem ověřeny apostillou (Bahamy) nebo superlegalizovány (Kuba).
Všechny cizozemské doklady musí být přeloženy do češtiny a správnost překladu musí ověřit ZÚ ČR.

 

Poplatky

Všechny žádosti jsou zpoplatňovány dle Sazebníku konzulárních správních poplatků. Sazby za položky jsou stanoveny v českých korunách a jsou přepočítávany v závislosti na kurzu na CUC, 1 x za měsíc.

 

Vydávání cestovních dokladů ČR

Informace k podání žádosti o cestovní pas ČR

Dne 14.3.2006 schválil Parlament ČR zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů . Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 14. dubna 2006, částka 46, č. 136/2006 Sb. Uvedený zákon nabude účinnosti 1.9.2006.

Zákon byl zpracován k zajištění národní úpravy právních podmínek aplikace Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy. Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, novelizuje zákon o cestovních dokladech, zákon o pobytu cizinců, zákon o azylu a zákon o občanských průkazech.

Ze zákona č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, vyplývají především tyto změny:

(V textu následujících bodů odkazujeme na příslušná ustanovení zákona č. 136/2006 Sb., z nichž změna vyplývá. V této souvislosti upozorňujeme, že následující body nejsou prostou citací jednotlivých ustanovení zákona, ale charakterizují příslušné změny v širších souvislostech).

Cestovní doklady vydávané s dobou platnosti delší než 1 rok obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené tímto zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu (jde o cestovní pas pro občany starší 5 let s výjimkou tzv. cestovního pasu - blesk) (část první, čl. I, bod 9., § 6 odst. 2). Od 1.9.2006 se vydávají cestovní doklady s 1. biometrickým údajem - zobrazením obličeje (část sedmá, čl. XI). Od 1.5.2008 se budou vydávat cestovní doklady s 2. biometrickým údajem - otisky prstů, přičemž tyto cestovní doklady budou rovněž obsahovat 1. biometrický údaj - zobrazení obličeje (část první, čl. II, bod 5.).

Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům starším 5 let a mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let (část první, čl. I, bod 14., § 11 odst. 1).

Žádost o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji lze podat u všech velvyslanectví ČR, na rozdíl od minulé praxe již ne na honorárním konzulárním úřadu (část první, čl. I, bod 24., § 19 odst. 1). Občan při podávání žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji nebude vyplňovat tiskopis žádosti, pouze předloží doklady potřebné k jeho vydání, které budou stejné jako dosud. Žádost se vytvoří tak, že klientská aplikace (počítačový program) zobrazí formulář žádosti s předvyplněnými údaji, staženými z informačního systému evidence obyvatel na základě zadání rodného čísla žadatele do klientské aplikace. Na žádost žadatele doplní úředník nepovinné údaje (tituly). Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Nebude možné, aby občan při podání žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji na zastupitelském úřadě současně žádal o vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky v Brně nebo o vydání osvědčení o státním občanství.

Při zpracování žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se správnost údajů bude ověřovat z předložených dokladů porovnáním údajů zapsaných v těchto dokladech s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel a v informačním systému cestovních dokladů; zastupitelské úřady budou využívat údaje z informačních systémů evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů. Velvyslanectví ČR pořídí biometrické údaje, pokud občan doložil příslušnými doklady správnost údajů v žádosti a pokud se tyto údaje shodují s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel a v informačním systému cestovních dokladů a není důvod pro odepření vydání cestovního dokladu podle § 23 zákona o cestovních dokladech. Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem žadatele a předloží se žadateli, který svým podpisem potvrdí její správnost a úplnost. (část první, čl. I, bod 26., § 20 odst. 2-4)

Cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji , je-li žádost podána u velvyslanectví ČR, se vydává ve lhůtě 120 dnů. Cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, se vydává ve lhůtě 30 dnů. (část první, čl. I, bod 6., § 5 odst. 2)

Občanovi mladšímu 5 let se vydá cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu občana, nebo diplomatický anebo služební pas bez nosiče dat s biometrickými údaji, který obsahuje strojově čitelné údaje a digitální zpracování fotografie a podpisu občana (model r. 2005). Doba platnosti těchto pasů je 1 rok. Je-li žádost o vydání cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů občanu mladšímu 5 let podána u velvyslanectví ČR, vydá se tento cestovní pas ve lhůtě do 60 dnů. Žádost o vydání cestovního pasu pro občana mladšího 5 let lze podat na všech velvyslanectvích ČR včetně honorárního konzulárního úřadu. (část první, čl. I, bod 7., § 5 odst. 5; část první, čl. I, bod 15., § 11 odst. 2-3)

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání (část první, čl. I, bod 32., § 22 odst. 2).

Zastupování na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, o doplnění údajů v tomto pase nebo při převzetí tohoto pasu je vyloučeno. (část první, čl. I, bod 22., § 18)

Držitel cestovního dokladu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji je oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání tohoto cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou honorárního konzulárního úřadu, požádat o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu; vydání nového cestovního dokladu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž občan prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. (část první, čl. I, bod 60., § 32a)

Do cestovního pasu nelze od 1. září 2006 zapisovat občany mladší 15 let. To se týká jak dosavadních typů těchto pasů, tak i pasů nově vydávaných od 1. září 2006, které obsahují strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (část první, čl. I, bod 12., § 10 odst. 2, písm. a/ ). Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. září 2006, smí i po uvedeném datu tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán (část první, čl. II, bod 4.).

Od 1. září 2006 nelze provádět změny údajů o občanu mladším 15 let zapsaném v cestovním dokladu rodiče s výjimkou cestovního průkazu (zpravidla se jedná o změnu příjmení zapsaného občana mladšího 15 let). Dojde-li u občana mladšího 15 let ke změně údajů, bude muset občan mladší 15 let cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. (část první, bod 12., § 10 odst. 1, písm. a/ )

Podpisem občana pro účely vydání cestovního dokladu se rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení a nově též pouze příjmení (část první, čl. I, bod 28., § 20, odst. 6).

Zákon stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana , pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana (část první, čl. I, bod 35., § 28 odst. 1, nově vložené písm. c/ ).

Občané ČR mohou žádat o pas s biometrickými údaji na Velvyslanectví ČR v Havaně od 1. září 2006.

 

Doklady, které je nutné předložit při žádosti o nový pas ČR:

1. Doklad o totožnosti žadatele.

2.Doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (např. občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, český matriční doklad).

3. Doklad o přiděleném rodném čísle

Dokladem o přiděleném rodném čísle je dle § 15 písm. a-d zákona č. 133/2000 Sb.

a) rodný list nebo oddací list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,

b) samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003,

c) občanský průkaz,

d)cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo.

Pokud žadatel rodné číslo nemá nebo má rodné číslo, které za lomítkem obsahuje "00C", je nejprve nutné požádat o toto rodné číslo a až poté přijmout žádost o vydání cestovního dokladu..

4. K žádosti o pas s biometrickými údaji: Jedna barevná fotografie o rozměrech 5x5 cm, odpovídající současné podobě občana a zobrazující jej v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), s výškou obličejové hlavy mezi 31 a 35 mm. Detailní informace naleznete na tomto odkazu Fotografie na pas s biometrickými údaji .

K žádosti o pas-blesk nebo náhradního cestovního dokladu (při ztrátě cestovního pasu): Dvě barevné fotografie o rozměru 3,5x4,5 cm, odpovídající současné podobě občana a zobrazující jej v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), s výškou obličejové části od očí k bradě minimálně 13 mm. Pozadí by mělo být světle modré či bílé a nesplývat s barvou vlasů. Více informací o fotografii je možno nalézt na stránce MInisterstva vnitra ĆR http://www.mvcr.cz/rady/navody/doklady/foto.pdf .

5. Doklad o českém státním občanství, kterým je listina o udělení státního občanství ČR nebo osvědčení o českém občanství.

Pokud žadatel (resp. budoucí držitel cestovního dokladu) prokáže státní občanství ČR platným českým pasem nebo občanským průkazem ČR, není třeba předkládat osvědčení o státním občanství. Úřad příslušný k vydání pasu však musí žádost v elektronické formě obdržet v době platnosti pasu nebo občanského průkazu. Pokud žadatel nemá platný český pas nebo občanský průkaz, musí předložit aktuální osvědčení o státním občanství ČR. "Aktuálnost" osvědčení o státním občanství posuzuje úřad příslušný k vydání pasu ad hoc a dle sdělení Ministerstva vnitra nebyl obecním úřadům s rozšířenou působností stanoven konkrétní časový limit " stáří" osvědčení, nicméně bylo doporučeno zohledňovat v případě žadatelů ze zahraničí dobu nutnou k doručení osvědčení do zahraničí (tj. zhruba 2 až 3 měsíce).

Nemáte-li žádný z výše uvedených dokladů, je nutno nejdříve vyplnit formulář "Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR" s úředně ověřeným podpisem; při osobním podání bude Váš podpis ověřen bezplatně na ZÚ. Příslušný český úřad přešetří Vaše státní občanství, vydá osvědčení a poté je možno žádat o český pas. Žádost/dotazník vždy vyplňte čitelně (nejlépe strojem) a ve všech položkách (pokud se na Vás daný dotaz nevztahuje uvádějte "nemám", "nenabyl" ap.). Nečitelně nebo neúplně vyplněné žádosti/dotazníky jsou vraceny k doplnění. V případě nabytí cizího občanství na vlastní žádost po 1.1.1993 již není možné o český pas a osvědčení o státním občanství ČR žádat, neboť došlo k automatické ztrátě občanství ČR.

6. Prohlášení o cizích státních občanstvích s ověřeným podpisem (k dispozici na velvyslanectví).

7. Kopii českého rodného listu, českého oddacího listu (pokud žadatel po sňatku změnil jméno). Rovněž každou jinou změnu jména doložte příslušným českým dokladem. Pokud některá z těchto událostí proběhla v zahraničí a dosud jste nevyžádali příslušný český doklad, požádejte o zaslání samostatné informace.

8. Předchozí pas ČSSR, ČSFR či ČR.

 

Důležité:

Novela zákona o cestovních dokladech

Od 1. února roku 2016 vstupuje v platnost novela o cestovních dokladech, která oproti dřívějšímu stavu přináší následující hlavní změny:

  • zrušení vydávání cestovního pasu "BLESK" bez strojově čitelných údajů (pozor, nezaměňovat s vydáváním náhradního cestovního dokladu - ten bude i nadále zastupitelským úřadem vydáván);
  • rozšíření okruhu osob oprávněných k převzetí cestovního pasu (občan starší 15 let, zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, opatrovník a z důvodu zvláštního zřetele rovněž zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele);
  • umožnění převzetí cestovního pasu žadatelem nebo jinou oprávněnou osobou u honorárního konzula v zahraničí nebo u příslušné obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele v ČR (žadatel při podání žádosti o biometrický pas na ZÚ uvede, že by měl zájem o zaslání vyhotoveného pasu na honorární konzulát, tudíž uhradí poplatek za pas již při náběru žádosti). Po vyhotovení pasu a jeho doručení na ZÚ z ČR pracovníci konzulárního úseku žadatele neprodleně o této skutečnosti informují a vyzvou jej k úhradě nákladů na přepravu pasu na HK, jakož i k předplacení dopravy původního pasu s prošlou platností a další související dokumentace zpět na ZÚ.