tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Povolení k trvalému pobytu

Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí cizinec:

a) splnil podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území ČR,

bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR může dále podat žádost cizinec

b) který o vydání tohoto povolení žád z humanitárních důvodů,

c) který o vydání tohoto povolení žádá z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele (např. příslušnost ke krajanské komunitě),

d) jehož pobyt na území je v zájmu ČR,

e) který o vydání tohoto povolení žádá jako nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince, jenž na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, je-li důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců,

f) kterému předchozí povolení k trvalému pobytu bylo zrušeno z důvodu, že cizinec pobýval mimo území států EU nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, pokud to nebylo odůvodněno závažnými důvody, nebo jestliže pobýval mimo území ČR nepřetržitě po dobu delší než 6 let, pokud od nabytí právní moci rozhodnutí neuplynula doba 3 let.

 

Žádost o trvalý pobyt je postoupena Ministerstvu vnitra ČR, které o ní rozhodne ve lhůtě 180 dnů. Více informací k podmínkám podání žádosti o povolení k trvalému pobytu lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Žádost je podávána na následujícím formuláři: Žádost o trvalý pobyt (PDF, 815 KB).

Trvalý pobyt za účelem sloučení rodiny

O tento druh pobytového titulu na našem úřadě zpravidla žádají nezletilé děti, jejichž alespoň jeden rodič je držitelem povolení k trvalému pobytu na území ČR. více ►

Zdravotní pojištění pro účel trvalého pobytu

Následující informace je platná pro žadatele o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. více ►

Přenos pobytového povolení do nového cestovního pasu

V případě, že jste držitelem platného dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu a končí Vám platnost cestovního dokladu, tento doklad jste ztratili či Vám byl ukraden, můžete si požádat o přenesení platného víza do nově… více ►