česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění na končící lhůtu některých případů nabytí státního občanství ČR

(Archivní článek, platnost skončena 17.10.2015.)

Uplynutím dne 1.1.2015 zanikne možnost učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 33, § 72 a § 73 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

Podle ustanovení § 72 zákona o státním občanství České republiky mohou někteří občané Slovenské republiky učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a, 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání
a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění účinném ke dni 31.12.2013, a nabýt takto státní občanství České republiky. Učinit tak mohou tři následující skupiny slovenských státních občanů;

 

Prohlášení podle § 18a zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání
a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění účinném ke dni 31.12.2013

            Podle tohoto ustanovení může učinit prohlášení státní občan Slovenské republiky, který měl k 31. 12. 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen ČSFR), nebyl státním občanem České Republiky a měl na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštních právních předpisů a tento pobyt trvá, anebo který od 31. 12. 1992 až dosud trvale žije na území České republiky.

Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do prohlášení zahrnout i dítě mladší 18 let; toto dítě nemusí splňovat výše uvedené podmínky pro nabytí českého státního občanství prohlášením podle § 18a citovaného zákona.

V případě, že je alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky
a ke dni 31. 12. 1992 měl státní občanství ČSFR, mohou rodiče, popř. jeden z nich, učinit i samostatné prohlášení pro dítě mladší 18 let; toto dítě nemusí splňovat výše uvedené podmínky pro nabytí českého státního občanství prohlášením podle
§ 18a citovaného zákona.

Prohlášení se činí u krajského úřadu (v hlavním městě Praze
u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky, popř. podle místa, kde prohlašovatel trvale žije.

Prohlašovatel k prohlášení připojí:

 • rodný list
 • oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela, pokud žadatel uzavřel manželství
 • doklady prokazující pobyt na území České republiky v rozhodném období


Pokud je do prohlášení zahrnuto i dítě, je třeba navíc předložit:

 • rodný list dítěte
 • pokud prohlášení činí pouze jeden z rodičů, souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky pro dítě, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven, nebo pokud nedošlo ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům (musí být doloženo rozhodnutím soudu, a to i v případě, kdy jsou manželé rozvedeni). Pokud jsou oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nebo pokud nenají způsobilost k právním úkonům, může učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popř. opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyžaduje (opatrovník nebo poručník připojí v takovém případě k prohlášení pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem nebo poručníkem).

Pokud prohlašovatel nemá tyto doklady k dispozici v den, kdy činí prohlášení, může je předložit následně v průběhu správního řízení o nabytí státního občanství prohlášením.

Učinění prohlášení není spojeno se správním poplatkem.

 

Prohlášení podle § 18b zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání
a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění účinném ke dni 31.12.2013

Podle tohoto ustanovení může učinit prohlášení státní občan Slovenské republiky, který měl k 31. 12. 1992 státní občanství ČSFR a nabyl státní občanství Slovenské republiky udělením v době od 1. 1. 1994 do 1. 9. 1999, pokud české občanství nenabyl jinak.

Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do svého prohlášení zahrnout i dítě mladší 18 let, a to i v případě, že nesplňuje výše uvedenou podmínku. Rodiče, popř. jeden z nich, mohou učinit pro dítě i samostatné prohlášení. V takovém případě nemusí dítě splňovat výše uvedenou podmínku, je-li alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem České republiky.

Prohlášení se činí:

 • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1
  až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky, činí-li se prohlášení v České republice; pokud prohlašovatel v České republice trvalý pobyt neměl, je k přijetí prohlášení příslušný Úřad městské části Praha 1.
 • na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí, činí-li prohlášení v cizině.

Prohlašovatel k prohlášení připojí:

 • rodný list
 • oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela, pokud žadatel uzavřel manželství
 • listinu o udělení státního občanství Slovenské republiky

Pokud je do prohlášení zahrnuto i dítě, je třeba navíc předložit:

 • rodný list dítěte
 • pokud prohlášení činí pouze jeden z rodičů, souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky pro dítě, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven, nebo pokud nedošlo ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům (musí být doloženo rozhodnutím soudu, a to i v případě, kdy jsou manželé rozvedeni) nebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám. Pokud jsou oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nebo pokud nenají způsobilost k právním úkonům, nebo pokud není pobyt rodičů žijících mimo území České republiky znám, může učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popř. opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyžaduje (opatrovník nebo poručník připojí v takovém případě k prohlášení pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem nebo poručníkem).

Pokud prohlašovatel nemá tyto doklady k dispozici v den, kdy činí prohlášení, může je předložit následně v průběhu správního řízení o nabytí státního občanství prohlášením.

Učinění prohlášení není spojeno se správním poplatkem.

 

Prohlášení podle § 18c zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění účinném ke dni 31.1.2013

Podle tohoto ustanovení může prohlášení učinit státní občan Slovenské republiky, který

·         se narodil na území Slovenské republiky rodičům, z nichž jeden měl státní občanství České socialistické republiky nebo České republiky
a druhý státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a (tj. současně)

·         ke dni 31. 12. 1992 byl státním občanem ČSFR a současně státním občanem Slovenské republiky mladším 18 let, může učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, pokud české občanství již v mezidobí nenabyl jinak.


Prohlášení se činí:

 • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1
  až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky, činí-li se prohlášení v České republice;
 • na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí, činí-li prohlášení v cizině.

Prohlašovatel k prohlášení připojí:

 • rodný list
 • oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela, pokud žadatel uzavřel manželství
 • doklad o státním občanství Slovenské republiky
 • doklady o státním občanství rodičů v době narození prohlašovatele

Pokud prohlašovatel nemá tyto doklady k dispozici v den, kdy činí prohlášení, může je předložit následně v průběhu správního řízení o nabytí státního občanství prohlášením.

Učinění prohlášení není spojeno se správním poplatkem.

 

Prohlášení podle § 33 zákona o státním občanství České republiky

Prohlášením podle § 33 zákona o státním občanství České republiky může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která se narodila v době
od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden
 z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem
a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem.

Prohlášení je možné učinit:

 • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky; pokud prohlašovatel v České republice nikdy trvalý pobyt neměl, je k přijetí prohlášení příslušný Úřad městské části Praha 1,
 • na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí - v případě prohlášení učiněného v cizině.

Prohlašovatel k prohlášení připojí:

 • rodný list,
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. doklad
  o rozvodu manželství, doklad o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • doklad prokazující československé státní občanství jednoho z rodičů ke dni narození prohlašovatele.

Pokud prohlašovatel nemá tyto doklady k dispozici v den, kdy činí prohlášení, může je předložit následně v průběhu správního řízení o nabytí státního občanství prohlášením.

Učinění prohlášení není spojeno se správním poplatkem.


Prohlášení podle § 73 zákona o státním občanství
České republiky

Prohlášením podle § 73 zákona o státním občanství České republiky může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která byla k 1. lednu 2014, starší 21 let, pokud:

 • má na území České republiky povolen trvalý pobyt,
 • nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky a
 • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Prohlášení se činí:

 • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, pobytu prohlašovatele na území České republiky
 • na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí - v případě prohlášení učiněného v cizině.

Prohlašovatel k prohlášení připojí:

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců.

Pokud prohlašovatel nemá tyto doklady k dispozici v den, kdy činí prohlášení, může je předložit následně v průběhu správního řízení o nabytí státního občanství prohlášením.

Za přijetí prohlášení je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč, který uhradí prohlašovatel při učinění prohlášení.