deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční záležitosti

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců. více ►

Informace k žádosti o zápis rozvodu

Žádost o zápis rozvodu může český občan podat u příslušného českého úřadu, který zapisoval jeho sňatek (příp. u Zvláštní matriky Brno, byl-li sňatek uzavřen v zahraničí), nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu. více ►

Informace k zapisování matričních událostí občanů ČR do Zvláštní matriky Brno

Matriční události občanů ČR (tj. sňatek, narození, registrované partnerství, úmrtí), ke kterým došlo v cizině, se zapisují do Zvláštní matriky Úřadu městské části Brno-střed. Zápis se provádí na základě žádosti. více ►

Žádost o výpis údajů z AISEO / Potvrzení o pobytu a stavu

Prostřednictvím konzulárního oddělení velvyslanectví je možné požádat i o vystavení tzv. potvrzení o pobytu a stavu. Jedná se o výpis dat z Agendového informačního systému evidence obyvatel České republiky. více ►

Prohlášení o volbě druhého jména

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci. Nezletilý starší 15 let připojí k prohlášení svůj souhlas. více ►

Uzavírání sňatku před zastupitelským úřadem ve Švýcarsku

S politováním potvrzujeme všem zájemcům o uzavření sňatku v zahraničí před zastupitelským úřadem, že tento úkon ve Švýcarsku nemůžeme provádět. více ►

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Prostřednictvím KO ZÚ Bern je možno požádat o vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. více ►

Žádost k zápisu uzavření registrovaného partnerství

Žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství je možné podat buď u příslušného českého úřadu, nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. více ►

Žádost o vystavení českého oddacího listu

Žádost o zápis manželství do české matriky je možné podat buď u příslušného českého úřadu, nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. více ►

Žádost o vystavení českého rodného listu

Žádost o zápis narození do české matriky je možné podat buď u příslušného českého úřadu, nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. více ►

Žádost o vystavení českého úmrtního listu

Žádost o zápis úmrtí do české matriky je možné podat buď u příslušného českého úřadu, nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. více ►