česky  english  shqip 

Advanced search

Tarifat e vizave dhe konsullore

Vizat dhe tarifat konsullore paguhen  me kartë bankare në EURO dhe CZK  apo në EURO me para në dorë
 

Vizat dhe tarifat konsullore llogariten nga monedha Çeke (korona - CZK) në Euro çdo ditë të parë të muajit. Më poshtë mund të gjeni një listë të tarifave më të shpeshta. Në rast se keni nevojë për shërbime të tjera konsullore, ju lutemi kontaktoni Ambasaden tone. 

 

Pagesat me kartë bankare  : Mastercard, Mastercard Electronic, Maestra, VISA, VISA Electron, VPay, Diners Club, Discover, JCB, Union Pay, Apple Pay, Google Pay and Garmin Pay.

Květen/ May / Maj 2024 (1 EUR = 25,145 CZK)

 

CZK

EURO

VÍZOVÉ POPLATKY /VISA FEES / TARIFAT E VIZAVE

 

 

 

Schengenská víza pro občany 3 zemích s povolením k pobytu v Albánii

Schengen visas for a third country citizen with a residence permit in Albania Viza Shengen për shtetasit e vendeve të treta që mbajnë leje qëndrimi në Shqipëri

 

 

80

 

 

 

 

Žádost o dlouhodobé vízum (pro občany Albánie zdarma)

Long term visa application (waived for Albanian citizens)

Aplikim afatgjatë për vizë (i hequr për qytetarët shqiptarë)

 

2 500.-

99

Žádost o povolení k pobytu

Long-term residence permit application

Aplikim afatgjatë për leje qendrimi

 

2 500,-

99

Žádost o zaměstnaneckou kartu/modrou kartu

Employee card application/Blue card

Aplikim për kartën e punonjësit /Karta blu

 

5 000,-

199

 

 

 

 

KONZULÁRNÍ POPLATKY / CONSULAR FEES/ TARIFA KONSULLORE

 

 

 

Vydání cestovního průkazu

Emergency travel document

Dokumenti për udhëtim emergjence

 

  400,-

16

Vydání cestovního pasu

Czech passport

Pasaportë çeke

 

1 200,-

48

Vydání cestovního pasu (osoba mladší 15 let) 

Czech passport (child under age 15)

Pasaportë çeke (fëmijë nën moshën 15 vjeç)

 

400,-

16

Ověření podpisu/uznání podpisu za vlastní

Signature verification/notarization

Verifikimi /noterizimi i nënshkrimit

 

250,-

10

Ověření podpisu/uznání podpisu za vlastní na listinách pro ZM Brno                                                                                               

Signature verification/notarization for Special Vitals Record Office in Brno

Vërtetimi / noterizimi i nënshkrimit për Zyrën e Regjistrimit të të Dhënave të Veçanta në Brno

 

125,-

5

Ověření kopie/stránka

Copy verification / notarization (per each page)    

Kopje e vërtetimit / noterizimit (për çdo faqe) 

 

300,-

12

Ověření kopie pro ZM Brno (za každou stranu)

Copy verication/notarization  for Special Vitals Record Office in Brno  (per each page)

Kopje e vërtetimit / noterizimit për Zyrën e Regjistrit të të Dhënave të Veçanta në Brno

 

150,-

6

Vystavení rodného/oddacího/úmrtního listu                         

 Issuance of copy (duplicate) of a Czech Birth/Marriage/ Death Certificate

Lëshimi i kopjes (dublikatë) të Çertifikatës Çeke të Lindjes / Martesës / Vdekjes

 

300,-

12

Vydání osvědčení o státním občanství ČR

Issuance of the Czech Citizenship Certificate

Lëshimi i Çertifikatës së Shtetësisë Çeke

 

300,-

12

Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do ZM Brno

Record of birth/mariage into the Special Vital Records Office in Brno

Certifikatë e  lindjes/martesës në Zyrën e Regjistrit të të Dhënave të Veçanta në Brno

 

200,-

8

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině                                                                                                 

Certificate of no impediment to marriage

Lëshimi i një çertifikate mbi aftësi ligjore për lidhje martese jashtë shtetit

 

500,-

20

Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Czech Criminal History Record

Ekstrakt nga të dhënat e regjistrit të dëshmisë penale të personave fizik

 

200,-

8

Vydání ověřeného výstupu z IS veřejné správy

Certified record from a public administration information system

Vërtetim i çertifikuar nga një sistem informacioni i administratës publike

 

300,-

12