français  česky 

rozšířené vyhledávání

Ověřování a překlady

Ověřování kopií a podpisů


Základní informace o ověřování kopií a podpisů lze nalézt na Portálu veřejné správy nebo na webové stránce Ministerstva vnitra v sekci Občan na úřadě.

S žádostí o ověření kopií a podpisů se lze obrátit na:


Ověřování kopií

Ověřování podpisů


Důležité upozornění: ověření podpisu lze provést jen za osobní přítomnosti žadatele.

  

Překlady


Upozorňujeme, že francouzské orgány zpravidla neuznávají překlady českých veřejných listin do francouzštiny ověřené českými soudními překladateli.

Seznamy překladatelů naleznete v sekci překlady.

  

Potvrzení o žití


Česko-francouzský tiskopis Potvrzení o žití naleznete na webové stránce České správy sociálního zabezpečení v kapitole Evropská unie - Tiskopisy nebo na jejím ePortálu online služby v článku Tiskopisy pro poživatele důchodu.

  

Apostila, superlegalizace


České veřejné listiny nemusí být pro použití ve Francii opatřeny apostilou ani vyšším ověřením (superlegalizace).

Stejně tak nemusí být opatřeny apostilou ani vyšším ověřením veřejné listiny vydané ve Francii, které budou předloženy úřadům v České republice.

Listiny však musí být opatřeny úředním překladem.

 

Mezi ČR a Francií totiž platí Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních (vyhláška č. 83/1985 Sb.). Tato smlouva stanoví v článku 18, že:

(1) Listiny, které podle právního řádu jednoho státu mají charakter autentických listin, mají stejnou důkazní moc i na území druhého státu.

(2) Listiny, které byly vydány příslušnými orgány jednoho státu, jakož i soukromé listiny ověřené těmito orgány, pokud jsou opatřeny podpisem a úřední pečetí orgánu, který je příslušný pro jejich vydání, platí na území druhého státu bez ověření a jiných obdobných formalit.

(3) V případě pochybností o pravosti listiny může každý občan nebo orgán jednoho ze států požádat ministerstvo spravedlnosti druhého státu o informace potřebné pro ověření pravosti této listiny.

  

Na portálu francouzského ministerstva zahraničních věcí FRANCE DIPLOMATIE je zveřejněn seznam států, jejichž dokumenty není nutno legalizovat. Je zde uvedena i Česká republika:

CONVENTIONS BILATERALES PORTANT DISPENSE DE LEGALISATION


Décret n° 85-752 du 17 juillet 1985 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque relative à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile, familiale et commerciale (ensemble une annexe), signée à Paris le 10 mai 1984

Article 18 (PDF, 160 KB)