english  česky 

rozšířené vyhledávání

Autonomní instituce OBSE

ODIHR logo (OSCE)

Logo Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (© OSCE)

Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (Office for Democratic Institutions and Human Rights; ODIHR) se sídlem ve Varšavě je od roku 1992 hlavní institucí OBSE pro lidská práva. Podporuje demokratický průběh voleb prostřednictvím pozorovatelských a technických misí. Pomocí řady konkrétních projektů poskytuje technickou podporu při budování demokratických institucí, dodržování lidských práv a posilování občanské společnosti a vlády práva. ODIHR sleduje a vyhodnocuje plnění lidskoprávních závazků účastnickými státy. V rámci ODIHR působí od roku 1994 Kontaktní místo pro Romy a Sinty (Contact Point for Roma and Sinti Issues; CPRSI), které se zabývá výměnou informací a kontaktů mezi účastnickými státy a napomáhá realizaci projektů týkajících se Romů a Sintů.

Vysoký komisař pro národnostní menšiny (High Commissioner on National Minorities; HCNM) se sídlem v Haagu má od roku 1992 za úkol identifikovat a navrhovat řešení etnického napětí, které by mohlo ohrožovat mír, stabilitu nebo přátelské soužití účastnických států OBSE. Pracuje nezávisle na všech zúčastněných stranách a prostřednictvím svých misí se angažuje v preventivních jednáních již v počátcích napětí. Snaží se prosazovat dialog, posilovat důvěru a spolupráci.

Představitel pro svobodu médií (Representative on the Freedom of the Media) se sídlem ve Vídni pomáhá účastnickým státům s podporou svobodných, nezávislých a pluralitních médií jako jednoho z hlavních předpokladů pro fungování pluralitní demokracie. Úřad představitele pro svobodu médií sleduje vývoj v mediální oblasti ve všech účastnických zemích a zasazuje se o plnění principů a závazků OBSE v dané oblasti.