česky  english 

rozšířené vyhledávání

MATKA JE státní občankou České republiky, státu EU, Švýcarska, Lichtenštejnska či Norska; případně není státní občankou uvedených zemí, ale MÁ trvalý pobyt na území České republiky

Kdo může žádost podat?

 • Rodiče nezletilého dítěte. Na schůzku pro podání žádosti o zápis se dostaví oba rodiče uvedení v cizozemském (britském) rodném listě osobně. Dítě starší 15 let (tj. 15+ let) se dostaví na schůzku společně se svými rodiči. Přítomnost dítěte se nevyžaduje, pokud je jeho podpis na příslušných formulářích úředně ověřen[1]

Postačila by přítomnost pouze 1 z rodičů?

Ano, v těchto případech:

 1. Pokud se dítě narodilo v manželství rodičů a rodiče mají vystavený oddací list ČR a podpis druhého z rodičů je na všech formulářích úředně ověřen.[2] Vzhledem k tomu, že během schůzky pro podání žádosti může vyvstat potřeba další volby či prohlášení, které podepíší oba rodiče, je žádoucí, aby se na schůzku dostavili oba rodiče.
 2. Pokud otec dítěte není uveden v britském (cizozemském) rodném listě dítěte.
 • Členové rodiny dítěte, kterého se zápis narození týká (např. prarodiče) a sourozenci a zmocněnci těchto osob.
 • Upozornění: V případě, že místo rodiče žádost o zápis dítěte podává jiný člen rodiny dítěte (podle odstavce výše), je nutné předložit všechny příslušné formuláře s úředně ověřeným podpisem rodičů dítěte a dítěte staršího 15 let. Standardně se jedná zejména o podpisy na str. 3 formuláře žádosti o zápis narození – dohoda rodičů o příjmení dítěte. Další situace vyžadující zmíněný úředně ověřený podpis mohou být např. žádost o zápis příjmení dítěte v mužském tvaru (bez koncovky „ová“) či zápis příjmení v podobě, kterou umožňuje právo a tradice členského státu EU aj.

Jaké doklady jsou potřeba pro podání žádosti?

 • Britský rodný list dítěte opatřený apostilou a úředním překladem do českého jazyka (kulaté razítko se státním znakem ČR)
 • Pozn.: V případě, že předkládáte cizozemský rodný list dítěte vydaný v jiné zemi než ve Spojeném království, je nutné ověřit, zda je vyžadováno další ověření dokumentu (apostila, případně superlegalizační doložka), i jaké jsou další požadavky na překlad (úřední překlad).

 

Pozn.: V případě, že předkládáte rodný list dítěte vydaný nečlenským státem EU, je nutné ověřit u příslušných orgánů tohoto státu, zda je vyžadováno další ověření dokumentu (apostila, případně superlegalizační doložka); dokument je nutné opatřit úředním překladem do českého jazyka.

 • Platné doklady totožnosti rodičů (občanský průkaz, cestovní pas); případně lze předložit rovněž platný řidičský průkaz.
 • Doklad o státním občanství ČR rodičů – vztahuje se pouze na osoby, které  mají české státní občanství. Občané ČR předloží platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR nebo platné osvědčení o státním občanství ČR[3] nebo platnou listinu o udělení státního občanství ČR[4].
 • Rodné listy rodičů – vztahuje se pouze na osoby, které mají české nebo slovenské občanství (jiný cizozemský rodný list rodiče není nutné předkládat).
 • Oddací list ČR rodičů – pouze pokud se dítě narodilo v manželství. Jestliže se dítě narodilo v manželství a manželství nebylo registrováno českými úřady a rodičům nebyl vystaven oddací list ČR, je potřeba provést nejdříve zápis manželství. Zápis narození dítěte lze v takovém případě zapsat až po zapsání manželství rodičů.
 • Případně jiný doklad o osobním stavu rodičů (českých občanů) v době narození dítěte – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jsou-li rodič/e v době narození dítěte rozveden/í, nebo úmrtní list manžela/manželky, byli-li rodič/e v době narození dítěte vdovcem/ vdovou. Zápis narození dítěte lze provést až po registraci těchto matričních událostí českými úřady.
 • Cizozemské cestovní pasy (např. cestovní pas UK) – pouze pokud dítě nebo rodiče získali ještě další cizí státní občanství.
 • Doklad o nabytí cizího státního občanství (např. naturalizační listina) – pouze pokud dítě nebo rodič-český občan získal vedle českého ještě další státní občanství.

Jestliže se jedná o:

 • Státní občanství Spojeného království: je zapotřebí, aby tento doklad byl opatřen apostilou a úředně přeložen do českého jazyka (překlad musí být opatřen kulatým razítkem se státním znakem ČR);
 • státní občanství některého členského státu EU: není nutné doklad opatřovat apostilní doložkou. Nicméně je zapotřebí, aby tento doklad byl buď:
 • úředně přeložen do českého jazyka (překlad musí být opatřen kulatým razítkem se státním znakem ČR nebo přeložen do českého jazyka osobou registrovanou v členské zemi EU jako tlumočník pro český jazyk nebo opatřen vícejazyčným standardním formulářem určeným pro předložení v České republice (formulář k veřejným listinám vydaným v UK lze vyžádat zde)
 • Pozn.: V případě nedostatečného ověření překladu z anglického do českého jazyka, může na schůzce vyvstat potřeba dodatečného přeověření překladu ze strany zastupitelského úřadu. Za přeověření se vybere poplatek za každou započatou stránku překladu dle aktuálního sazebníku konzulárních poplatků. Překlad musí vždy být vyhotoven odborným překladatelem, vlastní překlady nelze akceptovat.
 • Případně další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady - například pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.
 •  
 • Vytištěné, vyplněné a podepsané formuláře:

Případně další relevantní formuláře (bližší informace v textu):

 


[1] Jedná se zejména o volbu jména a příjmení dítěte: např. zápis příjmení v mužském tvaru;  zápis jména příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice čl. státu EU; volbu 1 – 2 jmen z více jmen dítěte uvedených na britském rodném listě atd.

[2] Jedná se zejména o volbu jména a příjmení dítěte - zápis příjmení v mužském tvaru, volba 2 křestních jmen z více křestních jmen dítěte uvedených na britském rodném listu dítěte atd.

[3] Osvědčení o státním občanství ČR nesmí být v době schůzky pro podání žádosti starší 12 měsíců, tj. od data vydání osvědčení nesmí uplynout více než 1 rok.

[4] Listina o udělení státního občanství ČR nesmí být v době schůzky pro podání žádosti starší 12 měsíců, tj. od data převzetí listiny nesmí uplynout více než 12 měsíců).

přílohy

M_06_Zapis_NAROZENI 383 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1199339_1145511_F18___Priloha_3A_Zapis_prijmeni_v_muzske... 30 KB DOC (Word dokument) 5.8.2021

1201022_1147153_F23B___Priloha_13B_Prijmeni_v_EU 129 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

F_01_Osobni_udaje 623 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163438_1114443_Prohlaseni_par_42_osoby_nad_15_let___04_... 191 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163424_1114411_Zadost_o_OSVC_par_42___04_2014 216 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020

1163469_1114460_Dotaznik_a_prohlaseni_k_zadosti_o_OSVC__... 297 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020