česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace

Generální konzulát ČR ve Lvově nepřijímá žádosti o schengenské vízum držitelů biometrických pasů Ukrajiny, s výjimkou pobytu za výdělečným účelem. 

Podrobnější informace o bezvízovém režimu pro ukrajinské občany

Délka pobytu na schengenské vízum

Schengenské vízum opravňuje jeho držitele k pobytu v schengenském prostoru maximálně na dobu 90 dnů během jakéhokoliv 180denního období. Doba platnosti schengenského víza může být nejvýše pět let.

Zároveň však upozorňujeme, že pouhé udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu na území schengenských zemí a že držitelé víza jsou na vnějších hranicích povinni prokázat, že splňují podmínky stanovené Schengenským hraničním kodexem.

180denní období, v jehož rámci žadatel může požádat o 90denní pobyt v schengenském prostoru, se počítá od každého plánovaného dne pobytu cizince na území Schengenu zpětně (tj. výpočet možných dnů pobytu se provádí ve 180 dnech bezprostředně předcházejících každému dni pobytu).

K přesnému určení počtu dnů, o které může žadatel požádat v případě, že již v posledním období do schengenského prostoru cestoval, slouží i internetová aplikace,  kde je možno zadat příslušnou informaci (požadované datum vstupu, předchozí pobyty ve formátu od–do), na jejímž základě lze přesně určit, kolik dnů může žadatel k určitému datu v Schengenu pobývat.

Stejný výpočet možné délky pobytu v schengenském prostoru se vztahuje i na cizince, kteří cestují do schengenského prostoru na základě bezvízového styku.

Žádost o schengenské vízum se vždy posuzuje a případně vízum je uděleno s ohledem na předchozí pobyty žadatele v schengenském prostoru, na základě prověrky předložených náležitostí žádosti a eventuálního pohovoru se žadatelem.

Příslušnost zastupitelského úřadu

Zastupitelský úřad ČR udělí schengenské (krátkodobé) vízum pouze tehdy, je-li ČR pro jeho vydání příslušná. ČR je pro vydání schengenského (krátkodobého) víza příslušná, nachází-li se na jejím území jediný nebo hlavní cíl cesty, nebo, nelze-li určit hlavní cíl cesty a cestuje se do více států schengenského prostoru, bude pobyt v ČR nejdelší, nebo, nelze-li postupovat podle uvedeného klíče, je první zemí, která se v rámci schengenského prostoru navštíví.

Pokud ČR není k udělení schengenského (krátkodobého) víza příslušná, má konzulární úředník právo odkázat Vás na zastupitelský úřad jiného příslušného schengenského státu. 

Lhůty pro provedení vízové procedury

Žádost o vízum k pobytu do 90 dnů musí být dle vízového kodexu vyřízena do 15 kalendářních dnů, avšak v jednotlivých případech může být tato lhůta prodloužena až na 45 kalendářních dnů.

V případě ukrajinských občanů zde platí lhůta uvedená v Dohodě mezi EU a Ukrajinou o usnadnění udělování víz, která stanoví standardní délku vízové procedury na 10 kalendářních dnů, jež však může být v jednotlivých případech prodloužena na 30 kalendářních dnů. V případě, že žádost je podána prostřednictvím vízového centra, začíná lhůta běžet až v den, kdy je daná žádost doručena z vízového centra na konzulát. Konkrétně v podmínkách Generálního konzulátu ČR ve Lvově - žádost přijatá ve vízovém centru ve Lvově je doručena na konzulát následující pracovní den (např. žádost přijatá ve vízovém centru v pondělí je doručena na konzulát v úterý), žádost přijatá ve vízových centrech v Užhorodu a Ivano-Frankivsku je na konzulát doručena druhý pracovní den po podání žádosti (např. žádost přijatá ve vízovém centru v pondělí je doručena na konzulát ve středu).

Silně se doporučuje žádost podávat alespoň 15 dní před plánovanou cestou. Žádost podanou v pozdějším termínu má konzulát právo odmítnout. Držitelé víz pro více vstupů mohou podat žádost před skončením jeho platnosti za podmínky, že je platné po dobu nejméně šesti měsíců.

Vízové náležitosti

Na Ukrajině je zastupitelskými úřady schengenských států aplikován tzv. harmonizovaný seznam podpůrných dokumentů, které je povinen každý žadatel předložit k žádosti o udělení schengenského víza. Cílem tohoto opatření je sjednocení místní praxe při udělování víz.

Výčet požadovaných náležitostí naleznete v jednotlivých příslušných kapitolách tohoto segmentu (pod kapitolou schengenské vízum). Informace, resp. znění textu harmonizovaného seznamu podpůrných dokumentů je přesně zakomponováno do těchto kapitol. Náležitosti obecně nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů, fotografie, odpovídá-li stávající skutečné podobě, a platného pozvání ověřeného cizineckou policií.

Policie ČR může při vstupní pasové kontrole požádat o předložení náležitostí předkládaných na podporu žádosti o vízum nebo dokladu o zdravotním pojištění.

Upozorňujeme, že všechny náležitosti musí jasným způsobem deklarovat, že pobyt žadatele nebude delší než 90 dnů v jakémkoliv 180denním období. Nelze tak např. předložit doklad o ubytování či pracovní povolení, z něhož bude vyplývat, že žadatel bude v ČR pobývat po dobu delší.

Formulář žádosti o schengenské vízum

Žádost se podává na úředním tiskopisu Žádost o udělení schengenského víza, který je k dispozici na zastupitelském úřadě, ve vízovém centru nebo elektronicky. Lze použít i formulář jiného schengenského státu. Formulář je třeba vyplnit úplně a čitelně, latinkou, velkým hůlkovým písmem. Nečitelně nebo neúplně vyplněný formulář bude vrácen k přepracování nebo doplnění. 

Fotografie

Na žádosti musí být v příslušné rubrice nalepena barevná fotografie stanoveného formátu, která odpovídá současné podobě cizince.

Pozvání

Rozlišují se dva typy pozvání:

 • Formální pozvání ověřené místně příslušným inspektorátem cizinecké policie je platné po celou dobu své platnosti, nahrazuje některé požadované podpůrné dokumenty a lze je použít opakovaně. Fyzická nebo právnická osoba se jeho prostřednictvím může zavázat, že po dobu pobytu na území České republiky až do vycestování z území České republiky uhradí náklady spojené s:
  • obživou cizince;
  • ubytováním cizince;
  • poskytnutím zdravotní péče, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého;
  • pobytem zajištěného cizince a jeho vycestováním.

Upozorňujeme, že v kolonce „počet dnů“ může být maximálně číslovka „90“, a to i v případě pozvání platného na několik let.

 • „Obyčejné“ pozvání – je dokladem pouze o účelu pobytu

Cestování dětí bez rodičů

Pokud do ČR cestuje dítě mladší 18 let v doprovodu jednoho z rodičů, je nutné předložit notářsky ověřený souhlas druhého rodiče s vycestováním dítěte.

Pokud do ČR cestuje dítě mladší 18 let bez rodičů, je nutné předložit notářsky ověřený souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte.

Povinnost odevzdat otisky prstů

Dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízového kodexu) je žadatel povinen při první žádosti o vízum odevzdat otisky prstů. Při druhé a další žádosti se otisky prstů neodebírají v případě, že k jejich odběru došlo v době kratší než 59 měsíců před datem podání nové žádosti.

Kategorie osob, jež nemusejí odevzdávat otisky prstů:

 • děti mladší 12 let
 • osoby, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné
 • hlavy států nebo předsedové vlád a členové vlád jednotlivých států, včetně doprovázejících manželů/manželek a členů jejich oficiálních delegací, pokud byli pozváni vládami členských států nebo mezinárodními organizacemi za oficiálním účelem
 • panovníci a další vysoce postavení členové královské rodiny, pokud byli pozváni vládami členských států nebo mezinárodními organizacemi za oficiálním účelem

Poučení pro držitele víza (DOC, 28 KB)

Prodloužení doby platnosti schengenského (krátkodobého) víza

O prodloužení doby platnosti schengenského (krátkodobého) víza lze požádat v mimořádných a odůvodněných případech místně příslušný inspektorát cizinecké policie. Žádost je třeba podat nejdříve 30 dnů a nejpozději 3 dny před uplynutím doby povoleného pobytu uvedené ve vízu. Dobu pobytu nelze prodloužit, pokud pro prodloužení doby pobytu na území ČR nebyly shledány důvody hodné zřetele nebo je-li důvodem žádosti změna účelu pobytu na území anebo byly shledány důvody pro zrušení platnosti víza.

Žádost o prodloužení schengenského víza se nepodává na zastupitelském úřadě.

Prohlášení víza za neplatné nebo zrušení víza

Dle čl. 34 vízového kodexu může být již udělené vízum prohlášeno za neplatné či zrušeno v případě, že se následně ukáže, že v době udělování víza nebyly splněny podmínky pro jeho udělení, nebo že podmínky udělení víza již nejsou nadále plněny. Každý žadatel je proto povinen oznámit zastupitelskému úřadu případnou změnu podmínek a účelu cesty do ČR, resp. do schengenského prostoru.

Ostatní

Cestuje-li více než jedna osoba na jeden cestovní doklad (např. manželé či rodič s dítětem mladším 15 let), podává každá osoba samostatnou žádost.

Za nezletilého cizince mladšího 15 let podává žádost rodič nebo jiný zákonný zástupce. Jeho podpis stvrzující souhlas s cestou se vyžaduje, pokud necestuje v jeho doprovodu.

Seznam třetích zemí, jejichž občané podléhají předchozím konzultacím dle čl. 22 vízového kodexu

Seznam třetích zemí, jejichž občané podléhají režimu informování o uděleném vízu dle čl. 31 Vízového kodexu

Dohoda o zastupování mezi ČR a Francií

Informujeme, že Generální konzulát ČR ve Lvově přijímá žádosti o udělení schengenského víza rovněž od žadatelů, jejichž hlavním cílem je cesta do Francie. Podmínkou však je, aby tito žadatelé měli povolení k pobytu ve Lvovské, Ivano-Frankivské nebo Ternopilské oblasti.

Podrobnější informace