česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Možnost podání žádosti o dlouhodobé vízum / pobyt za účelem sloučení rodiny

V souladu se zákonem Lex Ukrajina jsou na konzulátu ve Lvově přijímány žádosti o dlouhodobé vízum za účelem rodinný (sloučení rodiny) a žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny.

Žádost může žadatel 1/ podat prostřednictvím zmocněné osoby (s podáním na konzulátu) nebo 2/ zaslat poštou spolu s žádostí o upuštění od osobního podání vízové žádosti nebo 3/ podat osobně na konzulátu.

Formulář žádosti o upuštění od osobního podání naleznete v příloze.

Žadatel, který se nachází mimo území Ukrajiny a požádá o upuštění od osobního podání, může k žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu výjimečně předložit místo originálu cestovního dokladu pouze kopii všech jeho stránek s tím, že originál předloží na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky dle budoucího místa hlášeného pobytu žadatele na území ČR, a to nejpozději před pořízením biometrických údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu (biometrické karty). Stejně tak je žadatel oprávněn při podání žádosti předložit notářsky ověřenou kopii (s ověřeným překladem) matričního dokladu s tím, že originál matričního dokladu doloží později na témže pracovišti OAMP MV.

Vízový poplatek, stejně jako poplatek za upuštění od osobního podání je možné hradit a/ hotově v EUR nebo bankovní kartou při podání žádosti na konzulátu (osobně nebo zmocněným zástupcem) nebo b/ zasláním hotovosti poštou společně se samotnou žádostí o pobytové oprávnění nebo c/ využitím platební brány, jejíž odkaz zasíláme žadateli vždy po obdržení žádosti poštou.

Vyznačení víza do cestovního pasu: V případě kladného rozhodnutí o udělení dlouhodobého víza je možné nechat si vylepit vízum do cestovního dokladu na konzulátu prostřednictvím zmocněné osoby. V případě dlouhodobého pobytu není nutné vyznačovat vízum do cestovního dokladu na konzulátu, postačuje převzít povolení k pobytu na místně příslušném oddělení odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Na podání žádosti je třeba se registrovat emailem na lvov.consulate@mzv.gov.cz.

V emailu prosím uveďte tyto údaje: 

 • Jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)
 • Datum narození žadatele
 • O jaký typ víza / pobytu chcete žádat
 • Kontaktní údaje na žadatele (telefon a e-mail)

Do přílohy emailu prosím vložte ve formátu pdf:

 • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou objednávku splňující uvedená kritéria, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Vyčkejte na obdržení termínu a nezasílejte registrace bezprostředně opakovaně. Termíny jsou přidělovány chronologicky vždy na následující týden (či dle dohody později) v pořadí doručení objednávek do e-mailové schránky: lvov.consulate@mzv.gov.cz; doporučujeme registraci provést tehdy, když má žadatel připraveny veškeré náležitosti pro podání.

Registrační e-maily, které mají odesílatelem aktivovanou funcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do které jsou doručeny, budou z registrace vyřazeny.

Formulář žádosti o upuštění od osobního podání (DOCX, 13 KB)

Náležitosti:

 1. žádost o udělení dlouhodobého víza (vyplněnou úplně a čitelně latinkou velkým hůlkovým písmem a opatřenou fotografií odpovídající současné podobě žadatele)
 2. platný cestovní doklad – nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti požadovaného víza; nesmí být poškozen
 3. 2 shodné fotografie
 4. doklad o účelu pobytu (v tomto případě je nutné předložit jak vlastní originál dokumentu, tak i jeho ověřenou kopii; originál se následně ihned vrací žadateli) – oddací nebo rodný list nebo jiná listina dokládající příbuzenský vztah
 5. finanční prostředky k pobytu na území ČR
 6. doklad o zajištění ubytování na území ČR
 7. výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze) – tento doklad se nevyžaduje od žadatelů mladších 15 let; v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení
 8. výpis z rejstříku trestů jiné země - v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než na Ukrajině (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi)
 9. v případě dítěte - souhlas rodičů (v originále, ověřená kopie nestačí), popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; tento souhlas se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území

Důležité informace:

 • Manžel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela nebo takové dítě cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo již za tímto účelem na území ČR pobývá, žádají rovnou o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.
 • Pokud žadatel nepředloží některou z výše uvedených náležitostí, nebo nebude respektovat pravidla místní příslušnosti, nebo odmítne pořízení otisků prstů, nebude jeho žádost přijata.
 • Dlouhodobé vízum se uděluje s dobou platnosti nejvýše na 1 rok. Doba povoleného pobytu odpovídá platnosti uděleného víza.
 • Udělené dlouhodobé vízum umožňuje po dobu své platnosti jeho držiteli pobývat na území jiných schengenských států než ČR 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
 • Samostatnou žádost podává i dítě zapsané do cestovního dokladu svého rodiče. Každý žadatel starší 15 let je povinen mít vlastní cestovní doklad. Pokud žadatel hodlá vstoupit na území ČR bez doprovodu, musí mít vlastní cestovní doklad, a to i když je mladší 15 let.
 • Za cizince mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce (např. rodič), cizinec starší 15 let již podává žádost samostatně.
 • Cizinec, který již v den podání žádosti dovršil věk 12 let, se musí dostavit osobně, jelikož všichni žadatelé starší 12 let povinně odevzdávají otisky prstů.
 • Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza nesmí být v okamžiku podání žádosti starší 180 dnů od jejich vydání s následujícími výjimkami: cestovní doklad, matriční doklady a fotografie, pokud odpovídá současné podobě žadatele, nemají omezenou platnost.
 • Všechny náležitosti musí být v českém jazyce nebo úředně přeloženy do českého jazyka. V případě ukrajinských dokumentů není vyžadována apostila, stačí ověření oprávněného notáře.
 • Žadatel je povinen uhradit správní poplatek, pokud jeho žádost podléhá zpoplatnění.
 • Délka vízové procedury dle zákona činí 90 dnů, ve zvlášť složitých případech 120 dnů ode dne podání žádosti. V případě zařazení do Programu klíčový a vědecký personál pak 30 dnů.