english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

pomoc v nouzi

Stručný přehled nouzových situací a možností pomoci ze strany konzulátu při jejich řešení.

Poskytováním pomoci v nouzi ze strany českého zastupitelského úřadu se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitne v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při odcizení/ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a není schopen řešit tuto situaci sám.

Pomoc v nouzi může mít různou formu v závislosti na konkrétním případě. Může spočívat v poskytnutí informace nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými v ČR, v pomoci se zjištěním nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu návratu občana do ČR apod.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu svých příbuzných či přátel, nebo za účelem získání zaměstnání, a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí a nikoli již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se také o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí.

V případě, že se během své návštěvy USA na území pokrytém naším konzulátem ocitnete v nouzi, kontaktujte nás prosím co nejdříve. Obrátíte-li se na zastupitelský úřad se žádostí o pomoc, uvědomte si prosím, že k tomu, abychom vám mohli účinně pomoci, je nezbytná vaše maximální spolupráce při řešení daného problému. V prvé řadě nám při komunikaci s námi sdělte vaše jméno a příjmení, přesné místo, kde se nacházíte, a telefonní spojení na vás.


Od roku 2009 je pro veřejnost zpřístupněna webová aplikace DROZD, která českým občanům umožňuje dobrovolnou registraci před plánovaným pobytem v zahraničí. V případě zájmu se můžete zaregistrovat na adrese http://drozd.mzv.cz


V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu

podrobné informace k vystavení cestovního průkazu ("emergency passport"), který slouží k návratu zpět do ČR, naleznete v příslušném článku.


V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků

je nejrychlejším způsobem pomoci zaslání peněz prostřednictvím specializovaných finančních společností (např. Western Union) příbuznými či přáteli z ČR. Vedle rychlosti (v řádu desítek minut) je výhodou i rozsáhlá síť poboček na celém světě a neomezená výše zasílané částky. Peníze si může občan vyzvednout na kterékoli pobočce Western Union po předložení dokladu totožnosti a přiděleného kódu. V ČR má Western Union mimo jiné své pobočky i na většině poboček České pošty. V USA jsou pobočky Western Union rovněž velmi rozšířené. Adresy poboček a další informace je možno vyhledat na webové stránce www.westernunion.com

Zastupitelský úřad vám může v této souvislosti pomoci s kontaktováním vašich příbuzných či přátel v ČR.


V případě hospitalizace

pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s ošetřujícím lékařem v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na vaši zdravotní pojišťovnu, ve zprostředkování kontaktu na příbuzné v ČR apod.


V případě pokuty za dopravní přestupek

je pomoc ze strany zastupitelského úřadu značně omezená a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry. Pokutu je třeba uhradit pokud možno co nejdříve. Uhrazení pokuty až po návratu do ČR bývá značně obtížné a mnohem nákladnější, proto situaci řešte ještě během svého pobytu v USA. Pokuty za dopravní přestupky bývají značně vysoké a proto doporučujeme dbát na dodržování dopravní předpisů. Proti pokutě či její výši je možno se odvolat u soudu, avšak v takovém případě doporučujeme využít služeb některé ze specializovaných místních právních kanceláří.


V případě zadržení či uvalení vazby

je právem občana požádat o kontaktování svého zastupitelského úřadu. Pomoc spočívá zejména v informování příbuzných v ČR, v získání a poskytnutí informace o právní situaci zadrženého občana příbuzným do ČR, ve zprostředkování kontaktu na místního advokáta apod. Upozorňujeme, že zastupitelský úřad není oprávněn právně zastupovat zadrženého před soudem.


V případě úmrtí

pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace pozůstalým v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, ve zjištění náležitostí k uvolnění lidských ostatků k repatriaci do ČR apod. V případě, že měla zesnulá osoba uzavřeno cestovní připojištění (jehož pořízení před cestou do zahraničí vždy doporučujeme!), veškeré vyřizování je mnohem jednodušší a probíhá nikoli cestou konzulátu, ale prostřednictvím příslušné pojišťovny.