česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.maxpixel.net
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ochrana práv duševního vlastnictví v Malajsii vzrůstá

S rozvojem aktivit obchodních se do oblasti Indo-pacifiku přesouvá také těžiště otázky duševního vlastnictví. Jen během roku 2020 se více než dvě třetiny žádostí o ochranu intelektuálního vlastnictví podalo právě na tomto kontinentu a s příchodem pandemie koronaviru tyto aktivity i dále vzrostly. I Malajsie v tomto ohledu udělala pokrok a podnikatelské prostředí dostálo v poslední době změny, které usnadní českým exportérům vstup na tento trh bez rizik, které znaly v minulosti či z jiných asijských zemí. Dle Globálního inovačního indexu 2021 vydaného Světovou organizací duševního vlastnictví je Malajsie 3. v pořadí ze všech zemí s vyšším středními příjmy (celosvětově na 35. místě).
 

Malajsie je v rámci zemí ASEAN pro české exportéry významným obchodním partnerem, kde zajímá 2. místo po reexportně zaměřeném Singapuru. Ambice liberalizovat zahraniční obchod dokazují signály o obnoveném jednání o zóně volného obchodu, které Malajsie s EU počátkem roku 2022 započala, ale také ratifikace největší FTA na světě – indopacifické RCEP.

 

Ochrana duševního vlastnictví při internacionalizaci obchodu je tak stále více skloňované téma, a to nejen v souvislosti s malými a středními podniky, které by měly tomuto tématu věnovat obzvlášť zvýšenou pozornost. Hlavní obavy podniků se týkají aspektů porušování práv duševního vlastnictví a nedostatečné vymáhání a stíhání porušení různých druhů autorských práv.

Malajsie je členem Světové organizace duševního vlastnictví, signatářem Dohody TRIPS, Bernské úmluvy, Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví či nejnověji Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek. V roce 2019 rovněž vstoupil v platnost Zákon o obchodních značkách, který měl za cíl sladění legislativy s mezinárodními standardy. V prosinci 2021 pak prošlo do dalšího čtení několik dalších zákonů na ochranu patentů, ochranných známek či zeměpisných označení. Jedná se tedy o změnu v přístupu v JV Asii, kterou by měli začít vnímat i čeští exportéři? Jednoznačně ano.

 

Ochranné známky

 

Dokument k registraci ochranné známky, formulář (CR-1 či CR-2), může podat pouze občan Malajsie či cizinec s povolením k trvalému pobytu, nehledě na to, zdali je vlastníkem či autorem ochranné známky. Ochrana trvá 50 let od úmrtí autora a v základní verzi stojí RM155 (cca 35 €). V Malajsii povinná registrace vyžadována není, nicméně zejména u malých a středních podniků může být výhodou. V takovém případě se pak jedná o dobrovolnou registraci, která se podává u Korporace duševního vlastnictví Malajsie (Intellectual Property Corporation of Malaysia – MyIPO).

 

Copyright

 

 

Patenty a inovace

 

Jednou z novinek, která zásadně usnadní ochranu práv evropských, tedy i českých podnikatelů, je program Patent Prosecution Highway (PPH), což je úřední program, který poskytuje prostředek k výraznému urychlení patentové přihlášky, a to za předpokladu, že prvotní šetření bylo již provedeno a shledáno přijatelným v jiné kanceláři (Office of Earlier Examination - OEE), tedy např. na Evropském patentovém úřadě.

 

Zjednodušením pro české exportéry je i zřízení ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC), což je regionální patentový program sdílející práce 9 z 10 států ASEAN. V případě ochrany v jiném státě ASEANu se tak celý proces v Malajsii zkrátí a zjednoduší.

 

Zatímco patenty jsou českým exportérům obecně známé, pod pojmem užitkové inovace (utility innovations) se v Malajsii rozumí  vynálezy „nepodstatného“ významu, které na rozdíl od patentů nevyžadují testování postup invence. Proto mohou být registrovány v rychlejším režimu, nežli běžné patenty.

 

Patentová ochrana trvá 20 let a ta užitkových inovací let 10. V průběhu do 6 měsíců od podání žádosti je možné změnit formu z inovace na patent. V předstihu lze na tomto o odkaze provádět i Rešerše patentů či lze registr úřadu požádat o zrychlení procesu, a to z několika taxativních důvodů vymezených zákonem (národní zájem atp.). Velké usnadnění je i možnost elektronické přihlášky (RM 1390 – cca 300 €), s čímž souvisí, že ji může podat i cizí státní příslušník.

 

Průmyslové vzory a designy

 

Registrace průmyslového vzoru se podává fyzicky či online u Korporace duševního vlastnictví Malajsie (Intellectual Property Corporation of Malaysia – MyIPO) za cenu RM 500 (cca 110 €). Proces trvá cca 8 měsíců a chrání autora po dobu 5 let, které lze následně až 4krát prodlužovat po 5 letech (maximálně tedy 25 let). Podmínkou pro možnost registrace je, aby byl průmyslový vzor nový, originální. I v tomto případě pomůže předchozí rešerše.

 

Obchodní značky

 

Asi největší užitek pro české exportéry je spojen s ochranou obchodních značek. V tomto ohledu Malajsie dosáhla citelného pokroku, když na sklonku roku 2019 vstoupil v platnost Zákon o obchodních značkách, který zharmonizoval místní legislativu se současnými mezinárodními standardy.  Systém registrace ochranných známek v Malajsii se řídí modelem „prvního použití“, což znamená, že předchozí použití obchodní značky zakládá právo na její ochranu. Ačkoli tedy přístup k Madridskému protokolu znamená, že lze chránit svou značku i během její registrace v České republice, registrace ochranné známky v Malajsii se obecně doporučuje pro svou jednodušší vymahatelnost. Osvědčení o registraci vydané od MyIPO se totiž v případném sporu používá jako prvotní důkaz ochranné známky.

 

Registrační proces trvá cca 12 měsíců lze jej podat jak fyzicky, tak online u MyIPO prostřednictvím místního agenta, v případě, že firma či její zástupce nesídlí v Malajsii. Poplatek začíná na RM 950 (cca 200 €) a chrání značku po dobu 10 let. Kromě obligátní rešerše na MyIPO je možné eventuální identické či podobné značky zdarma hledat na webu IPR platformy států ASEAN či v Databázi ochranných známek Světové organizace duševního vlastnictví.

 

Zeměpisná označení

 

Evropskými zemědělci a potravináři často využívané průmyslové právo. Prostřednictvím agenta podává přihlášku fyzicky či online výrobce, pěstitel či jejich svaz ze zeměpisné oblasti, jejíž předmět má být chráněn. Žádost o registraci zeměpisného označení se podává u MyIPO, kdy po prvotní kontrole tento úřad žádost publikuje ve věstníku k veřejnému vyjádření, a to na dobu 2 měsíců. Celkový proces trvá cca 8 měsíců a stojí (bez nákladů agenta) celkem RM 700 (cca 150 €).

 

Vymáhání duševního vlastnictví

 

V Malajsii, podobně jako jinde v regionu, platí více než kde jinde pravidlo své duševní vlastnictví chránit ještě před zásahem do jeho práv. Ačkoli je vymáhání prostřednictvím občanského i trestního práva možné, náklady spojené s jeho řízením mohou být neekonomické a účinnost nejistá. Doporučuje se proto i malým a středním podnikům věnovat alespoň základní pozornost a zdroje ochraně duševního vlastnictví ještě před vstup na místní trh. K tomu by měla sloužit i více či méně podrobná analýza, jako běžná součást business plánů firem. Její součástí může být i smluvně definovaný arbitr, jako jedna z forem nesoudního vypořádání případných sporů. Asijské mezinárodní arbitrážní centrum (Asian International Arbitration Centre) může být jedním z vhodných institutů, těšící se reputaci u malajsijských i zahraničních firem.  

 

IPR SME Helpdesk

 

Evropský IPR Helpdesk

 

Podobně jako v jiných státech a regionech, i pro oblast Jihovýchodní Asie existuje kancelář zřízená Evropskou komisí, která působí pod názvem South-East Asia IPR SME Helpdesk. Tato kancelář sídlí ve Vietnamu, nicméně poskytuje služby malým a středním podnikům z EU i pro Malajsii. Ty mohou využít bezplatných konzultací či přímo infolinky, pakliže se chystají uplatnit své výrobky a služby v Malajsii a mají zájem o ochranu svého duševního vlastnictví.  IPR SME Helpdesk se však věnuje i dalším činnostem, jako organizováním akcí s cílem zvýšení povědomí o ochraně duševního vlastnictví, pořádáním různých školení, webinářů orientovaných na praktické problémy či tvorbou a distribucí materiálů apod.

 

Tuto kancelář můžete jednoduše kontaktovat prostřednictvím webových stránek na odkazu výše či  na e-mailu: question@southeastasia-iprhelpdesk.eu

 

V příloze tohoto článku naleznete několik velmi přínosných brožur,prezentaci IPR SME Helpdesku které Vám zdarma usnadní ochranu Vašich průmyslových práv při vstupu na místní trh. V případě potřeby je možné také  kontaktovat obchodní úsek Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur (Commerce_KualaLumpur@mzv.cz), který disponuje seznamy místních obchodních právníků s orientací na patentové právo.

 

I v tomto oboru totiž platí, že úspěch přeje těm, kteří se před vstupem na místní trh dokážou připravit v dostatečném předstihu.

 

Milan Dostál, obchodní rada, Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur

přílohy

Guide to Copyright protection in South-East Asia 3 MB PDF (Acrobat dokument) 2.2.2022

Guide to Trademark protection in South-East Asia 1 MB PDF (Acrobat dokument) 2.2.2022

IPR enforcement in South-East Asia 6 MB PDF (Acrobat dokument) 2.2.2022

Malaysia Fact Sheet 1 MB PDF (Acrobat dokument) 2.2.2022

Prezentace IPR SME Helpdesk 2 MB PDF (Acrobat dokument) 2.2.2022