Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo administrativního referenta v ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR s předpokladem vyslání na stálou misi v Paříži

 

(Archivní článek, platnost skončena 09.08.2018 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na obsazení místa administrativního referenta v ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR s předpokladem vyslání na stálou misi v Paříži.
 
Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou, se standardní dobou vyslání 4 roky, a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů do 8. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 9. srpna 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do
9. srpna 2018 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na místo administrativního referenta v ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR s předpokladem vyslání na stálou misi v Paříži
(č.j. 451472-1/2018-PERS)“
.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se  dokládá Výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout úplného středního odborného vzdělání s maturitou;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem (“Služební předpis č. 4/2017, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445248/2017-PERS, v aktuálním znění"), kterým je znalost anglického jazyka nebo francouzského jazyka, odpovídající alespoň stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.[1]

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

3) požadavek, stanovený pro dané místo interním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO „Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO“), kterým je pro dané místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň („Důvěrné“), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy administrativního referenta v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na stálou misi v Paříži:

  • vyřizování administrativních a provozních záležitostí SM;
  • evidence spisů a dokumentů vč. protokolování došlých spisů, evidence oběhu spisů (došlých i vlastních) a evidence expedic;
  • evidence nepřítomnosti pracovníků SM a její měsíční uzávěrka;
  • příprava a evidence služebních cest pracovníků SM;
  • práce s informačními systémy MZV ČR dle požadavku vedoucích pracovníků SM, práce s internetem, správa centrální e-mailové schránky SM;
  • zajištění předarchivní péče o písemnosti vč. přípravy skartačního řízení, archivace písemností;
  • samostatná příprava spisů a dopisů dle pokynů vedoucích pracovníků SM;
  • zajišťování styku s institucemi v zemích akreditace SM vč. SM a ZÚ jiných států, s MZV a jinými institucemi ČR;
  • sjednávání schůzek pro vedoucího SM a jeho zástupce, doprovod diplomatických návštěv v souladu s pravidly protokolu, podílení se na organizačním zajištění akcí pořádaných SM.

Uchazeči o místo administrativního referenta v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na stálou misi v Paříži předloží:

a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků;

b) strukturovaný profesní životopis.

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

přílohy

Žádost o přijetí 32 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Čestné prohlášení o státním občanství 15 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Čestné prohlášení o svéprávnosti 14 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Prohlášení o zdravotní způsobilosti 23 kB doc (Word dokument) 16.2.2017

.