Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podání stížností, podnětů a oznámení o podezření z korupčního jednání

 

Stěžovatelé jsou oprávněni obracet se na odbor Generální inspekce a interní audit Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále „MZV ČR“) se stížnostmi proti nevhodnému chování pracovníků MZV ČR v ústředí a na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (dále „ZÚ“) nebo proti nesprávnému úřednímu postupu MZV ČR v ústředí a na ZÚ.

Podání stížností – dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Stížnost lze podat písemně, ústně, prostřednictvím technických prostředků nebo elektronicky (viz níže). U stížnosti podané elektronicky se nevyžaduje její podepsání zaručeným elektronickým podpisem. Stížnost se podává v českém jazyce nebo v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí stěžovatel předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí stěžovateli, že takový překlad nevyžaduje.

 1. Prostřednictvím telefonního čísla – tel.: +420 224 182 468
 2. Prostřednictvím osobního doručení – adresa: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. č. 5, 110 00 Praha 1
 3. Prostřednictvím elektronické pošty – e-mail: stiznosti@mzv.cz
 4. Prostřednictvím poštovního úřadu – Adresa: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Generální inspekce a interní audit, Loretánské nám. č. 5, 110 00 Praha 1

Lhůty k vyřízení stížností

 • Jestliže stížnost nelze v plném rozsahu vyřídit do 15 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu, je vhodné písemně potvrdit stěžovateli její přijetí. To se netýká stížnosti, která byla podána ústně nebo doručena stěžovatelem osobně.
 • Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení, nestanoví-li odbor Generální inspekce a interní audit MZV ČR lhůtu kratší. Tuto lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v průběhu vyřizování stížnosti zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Ředitel odboru Generální inspekce a interní audit MZV ČR přípisem informuje stěžovatele o této skutečnosti, včetně uvedení důvodů, na jejichž základě je lhůta prodlužována.
 • O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn s tím, že je informován, zda stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou nebo nedůvodnou, a v odůvodnění je uvedeno vypořádání veškerých bodů stížnosti nebo námitek stěžovatele.

Obsah stížnosti

Stížnost by měla být co nejkonkrétnější a měla by obsahovat všechna známá fakta. Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo k události, která je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a dalších skutečností, které by co nejpřesněji popisovanou situaci konkretizovaly.

Zejména je nezbytné, aby stížnost obsahovala:

 • jméno, příjmení, kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele;
 • označení firmy, sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, stěžuje-li si právnická osoba;
 • stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem;
 • co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování.

Anonymní podání

 • Pokud stěžovatel zašle podání bez podpisu či s podpisem, ale bez uvedení adresy pro doručování a z podání nelze stěžovatele ani jiným způsobem identifikovat (e-mailová adresa s uvedením jména a příjmení se považuje za dostačující), považuje se stížnost za anonymní podání.
 • Takové podání se dle jeho obsahu v individuálním případě posuzuje jako podnět k výkonu dohledu či dozoru nebo kontroly nebo jako podnět ke zlepšení činnosti, k odstranění nedostatků v činnosti správního orgánu apod.

Podání podnětu

 • Podá-li stížnost za stěžovatele osoba, která nebyla předmětem stížnosti sama dotčena a nejedná se o zástupce ve smyslu ustanovení § 31 a 33 až § 35 správního řádu, je možné takové podání v individuálním případě pojmout jako podnět k výkonu dohledu či dozoru nebo kontroly nebo jako podnět ke zlepšení činnosti, k odstranění nedostatků apod.
 • Při vyřízení takového podání nepostupuje správní orgán dle ustanovení § 175 správního řádu, ale přiměřeně dle jeho charakteru. Obdobným způsobem se postupuje v případě přijetí anonymního podání (viz výše).

Oznámení podezření z korupčního jednání

 • V případě podezření na korupční jednání zaměstnanců MZV ČR a ZÚ nebo zaměstnanců podřízených organizací MZV ČR je kontaktním místem k podání oznámení odbor Generální inspekce a interní audit MZV ČR (e-mail: stiznosti@mzv.cz, tel: +420 224 182 468

přílohy

Podání stížností 83 kB pdf (Acrobat dokument) 4.4.2018

.