česky 

rozšířené vyhledávání

Legalizace a vidimace, Apostila

Potřebujete v cizině použít veřejnou listinu vydanou orgánem České republiky? Takový dokument musíte většinou nechat včas ověřit příslušnými orgány. Existují dva typy ověření a je nutné, abyste si předem zjistili, který budete potřebovat. 

Ověřování shody opisu nebo kopie listiny s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem či úředně ověřenou kopií (vidimace).

Ověřování pravosti podpisu potvrzující, že žadatel listinu před zastupitelským úřadem v přítomnosti ověřujícího pracovníka vlastnoručně podepsal nebo prohlásil, že podpis již na listině učiněný uznává za svůj vlastnoruční podpis (legalizace).

Ověřování správnosti překladů vyhotovených na zastupitelském úřadu nebo předložených žadatelem.

Bližší informace zde.

Vyšší ověření českých veřejných listin pro jejich použití v zahraničí

Má-li být v cizím státě předložena veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále "listina"), je obvykle zapotřebí, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením, tzv. superlegalizací, případně Apostilou.

Pravidla ověřování a kontaktní údaje na příslušná ověřovací místa naleznete na stránkách ministerstva spravedlnosti zde a ministerstva zahraničních věcí zde.

  • Je-li dotčený stát smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin - dále "Úmluva o Apostile", postačí, je-li listina opatřena Apostilou. Z některých dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci či přímo použitelných právních předpisů Evropské unie může ve vztahu k některým typům listin vyplývat úplné osvobození od vyššího ověření.

  • Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena příslušným orgánem veřejné moci ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

  • Tímto způsobem se ověřují pouze veřejné listiny (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky ověřující podpis určité osoby, apod.).

  • Neověřují se tak soukromé listiny (mezi ně patří např. i obyčejná, tj. neověřená kopie veřejné listiny; plná moc, na níž nebyl úředně ověřen podpis osob, apod.).

    Veřejné listiny vydané justičními orgány ČR (soudy) a českými notáři ověří Ministerstvo spravedlnosti ČR. Ostatní veřejné listiny ověří Ministerstvo zahraničních věcí ČR (konzulární odbor, zastupitelské úřady).