english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky - zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ

Vzhledem k tomu, že zápis do zvláštního seznamu voličů je zásadní podmínkou pro účast voličů - občanů ČR trvale nebo dlouhodobě žijících v zahraničí na volbě prezidenta republiky, konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 s případným druhým kolem ve dnech 27. a 28. ledna 2023, ve vazbě na blížící se konec termínu pro zápis a v souvislosti s potřebou upřesnění podání žádosti cestou datové schránky níže shrnujeme možnosti pro učinění zápisu.

Obecný postup

Volič podá zastupitelskému úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu voličů (dále jen ZSV), písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, kterou doloží originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu. Žádost voliče o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40. den před prvním dnem volby, tj. 4. prosince 2022 (neděle), a to do 16.00 hodin.

Možnosti podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů:

1. Osobní podání žádosti – pokud si volič nepřinese již sepsanou žádost o zápis do ZSV, sepíše ZÚ s voličem záznam o podání žádosti na místě; žádost musí být doložená originálem dokladů (se souhlasem žadatele si ZÚ pořídí kopii dokladů, nebo o předložení originálu rovněž sepíše záznam s uvedením čísla příslušných dokladů, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu). Zároveň si ZÚ vyžádá kontaktní údaje žadatele pro případné další jednání. Zastupitelský úřad nevyžaduje ověření podpisu občana na žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů.

2. Písemné podání žádosti zaslané v poštovním styku, které volič doloží originálem nebo ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu. 

3.  Podání žádosti prostřednictvím datové schránky žadatele. Ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“), stanoví, že úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný (za předpokladu, že tak žadatel učiní ze své datové schránky). Pokud chce žadatel společně se žádostí o zápis do ZSV doložit příslušnými doklady i svou totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu ZÚ, pak je třeba, aby přílohou datové zprávy byly úředně ověřené kopie příslušných dokladů ve formě platného výstupu autorizované konverze z listinné podoby do podoby elektronické podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb. 

Takto podanou žádost, která doputuje do datové schránky MZV, předá MZV na příslušný ZÚ. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy byla žádost doručena do datové schránky MZV. 

4. Předání podkladů k žádosti o zápis do ZSV cestou místně příslušného honorárního konzulárního úřadu ČR (dále jen HKÚ). Pro předání podkladů pro zápis do ZSV se žadatel musí osobně dostavit na místně příslušný HKÚ, kde předá, případně na místě sepíše žádost o zápis do ZSV, kterou před HKÚ podepíše. Žádost doloží originálem dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, u kterého chce být zapsán v ZSV. HKÚ zkontroluje údaje v předložených dokladech a na základě souhlasu žadatele pořídí fotokopie dokladů, nebo o předložení originálu dokladů sepíše záznam s uvedením čísla příslušných dokladů. Upozorňujeme, že pořízené kopie dokladů se neověřují a pro účely zápisu do ZSV ani nezpoplatňují. Kopie opatří zápisem – „kopie pořízena na HK ČR v ……, jen pro úřední potřebu – volba prezidenta republiky 2023“. HKÚ současně vyzve žadatele, aby stvrdil svým podpisem, že souhlasí s pořízením kopie dokladů. Zároveň si vyžádá kontaktní údaje žadatele pro případné další jednání.

HKÚ následně zašle předané podklady pro zápis do ZSV dohlížejícímu ZÚ k provedení kontroly. Pokud přijaté podklady pro zápis nebudou vykazovat nedostatky, ZÚ občana zapíše do ZSV a informuje ho o provedeném zápisu. V případě, že podklady budou vykazovat nedostatky bránící zápisu do ZSV, ZÚ rovněž kontaktuje žadatele za účelem odstranění nedostatků přímo.

Uvedený postup se vztahuje výhradně na HKÚ, které byly pověřeny výkonem ověřovací agendy. Dohlížející ZÚ projedná s těmito HKÚ možnost podávání žádosti o zápis cestou  HKÚ přímo. Zdůrazňujeme, že konečné rozhodnutí o zápisu do ZSV náleží pouze ZÚ.