česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MUP RH
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změny v chorvatském Zákoně o bezpečnosti silničního provozu

V sobotu 30. července vstupuje v platnost Zákon o změně zákona o bezpečnosti silničního provozu (Úřední věstník, č. 85/2022), který přináší významnou novou právní úpravu v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Níže jsou uvedeny některé z nejdůležitějších změn.

Nové kategorie vozidel - osobní dopravní prostředky

Poprvé je právně upravena účast v provozu elektrických skútrů, elektrických jednokolek, segwayů a podobně, které jsou zařazeny do zvláštní kategorie vozidel, pro něž je společný pojem „osobní dopravní prostředky“.

Osobní dopravní prostředek je vozidlo, které není zařazeno do žádné kategorie vozidla podle zvláštních předpisů, je bez sedadla a jehož pracovní objem motoru není větší než 25 cm³ nebo jehož trvalý výkon elektromotoru není silnější než 0,6 kW a které na rovné vozovce nedokáže vyvinout rychlost vyšší než 25 km/h, tj. jehož maximální konstrukční rychlost nepřesahuje 25 km/h (samovyvažovací vozidlo, jednokolka s motorovým nebo elektrickým pohonem, skútr s motorem nebo elektrickým pohonem atd.).

Vzhledem k tomuto vymezení výše uvedených dopravních prostředků a zavedení nového pojmu byla upravena i další ustanovení zákona týkající se jejich bezpečné účasti v provozu. Nový zákon předepisuje právo a způsob užívání ploch, po kterých se mohou pohybovat, a podmínky, které musí vozidla a jejich řidiči při účasti v provozu splňovat.

Řidiči osobních vozidel i řidiči jízdních kol v souladu s novým zákonem také nesmějí řídit vozidlo se sluchátky na uchu nebo na obou uších, což by snižovalo schopnost reakce a bezpečné řízení vozidla. V případě porušení předepsané povinnosti je předepsána sankce, tedy pokuta ve výši 300 HRK.

Nový zákon navíc umožňuje řidičům kategorie B za určitých podmínek provozovat v Chorvatsku motorové tříkolky.

Dočasná nezpůsobilost k řízení a povinnost lékaře

Novela paragrafu 233 zavádí povinnost všech lékařů, tedy lékaře, který řidiče vyšetřoval nebo ošetřoval, a zvoleného lékaře upozornit řidiče na dočasnou nezpůsobilost v souladu s vyhláškou předepisující lékařské prohlídky z řidičů a kandidátů na řidiče, která nesmí být delší než šest měsíců. Lékaři jsou povinní dané upozornění zaznamenat do zdravotnické dokumentace.
Po uplynutí doby dočasné pracovní neschopnosti nebude řidič odeslán na další lékařskou prohlídku a pro lékaře, kteří neoznámí řidiči dočasnou neschopnost a nezaznamenají tento údaj do zdravotnické dokumentace, jsou předepsány přestupkové sankce.

Sankce jsou stanoveny i pro řidiče, kteří budou řídit vozidlo v provozu na pozemních komunikacích po dobu, kdy jim bylo vydáno stanovené upozornění lékaře na přechodný zdravotní stav.

Upozorňujeme však, že ustanovení o dočasné nezpůsobilosti řidiče k řízení vozidla nabude účinnosti dnem přijetí novely vyhlášky o zdravotních prohlídkách řidičů a kandidátů na řidiče, která je v působnosti Ministerstva zdravotnictví. Ministrovi odpovědnému za zdravotnictví byl stanoven termín, po předchozím souhlasu ministra odpovědného za vnitřní záležitosti, k harmonizaci vyhlášky o zdravotních prohlídkách řidičů a kandidátů na řidiče („Úřední věstník“, č. 137/15, 132 /17 a 10/20) s ustanoveními tohoto zákona do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Ve vztahu k faktorům bezpečnosti a ochrany zdraví nový zákon předepisuje sankci ve výši 300 HRK za přestupek řidiče, který řídí vozidlo bez lékárničky v silničním provozu, v souladu s předpisem upravujícím technický stav vozidel v silničním provozu. .

Koridor pro průjezd zásahových vozidel

Krizové situace poukázaly na nedostatečnou vyhraněnost a znalost nutných reakcí účastníků silničního provozu, aby se co nejsnáze a rychle dostali na místa zásahů.

Nový zákon proto jasně vymezuje koridor pro průjezd vozidel záchranné služby po silnicích s více než dvěma jízdními pruhy v případě mimořádné události a za účelem osvojení návyku řidičů i samotné kultury jízdy. Koridor definovaný zákonem se rovná ostatním zemím Evropské unie, což navíc ovlivňuje rychlost potřebné reakce.

Zavedení nových pojmů a vyšší pokuta za překročení rychlosti

Rovněž byly definovány nové pojmy, jako je „dopravní zóna v památkově chráněném objektu a kontaktní zóna“, „pomocný prostředek pro chodce“, „jezdec“ a „automat“.

Poprvé je regulována účast jezdců v silničním provozu a nově je zaveden pojem, který označuje plně automatizované vozidlo, tedy vozidlo, které se může pohybovat po silnici bez přítomnosti řidiče (plně automatizované vozidlo bez řízení kolo).

V tomto ohledu je také předepsána sankce pro řidiče, kteří používají vozidla s vestavěnými asistenčními systémy řidiče (částečně automatizovaná vozidla) tak, aby vozidlo řídilo samostatně, a zároveň, tedy za jízdy, kdyby řidiči neřídili a neseděli na sedadle řidiče, což znamená, že by nebyli schopni reagovat v nepředvídaných situacích.

Nový zákon také upravuje zákaz stání vozidel na místech určených pouze k nabíjení elektromobilů a umožňuje postihovat nedbalé řidiče a přemisťování vozidel, která nevyužívají nabíjecích služeb a parkují na místech určených pouze k nabíjení elektromobilů. .

V souladu s příklady z praxe byla změněna nebo rozšířena povinnost předkládat věrohodné údaje o osobě, která vozidlo v požadovaném čase řídila. Podle nového zákona je uživatel vozidla povinen na výzvu policisty nebo úředníka územního samosprávného celku poskytnout spolehlivé údaje o osobě, která vozidlo v době spáchání přestupku řídila. Při poskytnutí informací o více osobách, které vozidlo řídily v době spáchání přestupku, se toto nepovažuje za podání věrohodné informace o totožnosti osoby, které bylo vozidlo poskytnuto k řízení, a uživateli je předepsána sankce, pokud tyto informace neposkytuje.

Vzhledem k tomu, že současná výše pokuty neodrazuje řidiče od přestupků, zvyšuje nový zákon i výši pokuty za porušení nepřiměřené rychlosti (která se nejčastěji ukládá při dopravní nehodě) z 500 HRK na 1000 HRK