česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Poskytování informací

Listina základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku ČR, stanoví, že státní orgány jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.

Listina základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku ČR, stanoví, že státní orgány jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.

Podání žádosti o informaci

Žádost o informaci můžete podat:

písemně Ambasada Republiki Czeskiej
  Koszykowa 18
  00-555 Warszawa
  Polsko
telefonicky +48/ 225 251 850
faxem +48/ 225 251 898
elektronicky warsaw@embassy.mzv.cz
osobní návštěvou kontaktováním sekce velvyslanectví, do jejíž působnosti daný problém spadá

Lhůty a způsob vyřizování žádosti o informaci

Z písemné žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává a komu. Bez těchto údajů pracovníci velvyslanectví Vaši žádost odloží a neodpoví na ni. Pokud Vaše žádost nespadá do působnosti velvyslanectví, jeho pracovníci ji odloží a tuto skutečnost Vám do 3 dnů sdělí.

Pokud si pracovníci velvyslanectví s Vaší žádostí nevědí rady, protože je nesrozumitelná, nebo protože je formulována příliš obecně, anebo protože není zřejmé, jakou informaci vlastně požadujete, do týdne od obdržení Vaší žádosti Vás vyzvou k jejímu upřesnění. Na upřesnění máte maximálně jeden měsíc, jinak velvyslanectví Vaši žádost odmítne.

Je-li Vámi požadovaná informace již někde zveřejněna, pracovníci velvyslanectví Vám do týdne sdělí, kde ji lze najít. Pokud nejste s takovou odpovědí spokojeni, podejte si žádost novou a trvejte v ní na přímém poskytnutí dané informace.

V ostatních případech můžete očekávat, že příslušní pracovníci velvyslanectví do 15 dnů od jejího obdržení (resp. upřesnění) Vaši žádost o poskytnutí informace vyřídí anebo Vám sdělí, že si na vyřízení Vaší žádosti vyhrazují lhůtu delší, maximálně však 25 dní od doručení (resp. upřesnění) žádosti.

Důvod prodloužení lhůty Vám přitom musí sdělit, zpravidla se jedná o potřebu vyhledat Vámi požadovanou informaci mimo útvar, který Vaši žádost vyřizuje, anebo potřebu vyhledat či dát dohromady objemné množství oddělených a odlišných informací. Může se však také jednat o případ, kdy se velvyslanectví radí s jiným orgánem, který má závažný zájem na rozhodnutí o Vaší žádosti.

Pokud by se Vám náhodou stalo, že se velvyslanectví ani po 15 dnech (resp. po avízované prodloužené lhůtě 25 dnů) od obdržení Vaší žádosti neozve a Vy tím pádem žádné vyrozumění o vyřízení Vaší žádosti nedostanete, má se podle zákona za to, že velvyslanectví poskytnutí informace odepřelo.
Nejspolehlivějším podáním žádosti je její zaslání doporučenou poštovní zásilkou.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Věcné náklady:

za vytištění informací Kč 1,50 za každý započatý list formátu A4
za jednostranné černobílé kopírování informací Kč 1,50 za každý započatý list formátu A4
za oboustranné černobílé kopírování informací Kč 2,50 za každý započatý list formátu A4
za jednostranné černobílé kopírování informací Kč 3,00 za každý započatý list formátu A3
za oboustranné černobílé kopírování informací Kč 4,50 za každý započatý list formátu A3
     Informativně:

Za pořízení jedné strany barevně 30,00 A4
Za pořízení oboustranného výtisku barevně 45,00 A4
 
Za pořízení jedné strany barevně 50,00 A3
Za pořízení oboustranného výtisku barevně 70,00 A3
1 disketa s požadovanými daty 20,00  
1 CD s požadovanými daty 60,00  


Archivní služby se účtují podle přílohy č.4 vyhláčky Ministerstva vnitra ČR č. 645/2004 Sb.
Poštovné se řídí podle sazebníku České pošty.

Důvody neposkytnutí informace

Stává se, že velvyslanectví žádanou informaci neposkytne. V takovém případě byste měli do 15 dnů (resp. v prodloužené lhůtě 25 dnů) obdržet rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, ze kterého se dozvíte kdo, kdy, pod jakým číslem jednacím a proč rozhodl, že se informace neposkytne, a dále jak se proti rozhodnutí můžete odvolat.

Důvody, proč velvyslanectví žádanou informaci neposkytlo, mohou být různé, zejména může souviset s §7, 9, 10, 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, příslušnými ustanoveními zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, či může jít o informace, které by ZÚ teprve musel na konkrétní žádost žadatele vytvořit, jako jsou různé rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní a jiné výklady, názory, budoucí rozhodnutí apod. (to neplatí v případě, že žádaná informace vzniká automatizovaným způsobem jako součást informačních technologií).

Podání rozkladu proti rozhodnutí o neposkytnutí

Proti rozhodnutí velvyslanectví o odmítnutí žádosti se do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti můžete odvolat, a to doručením písemného rozkladu ministru zahraničních věcí ČR . Z rozkladu musí být zřejmé, kdo jej činí a jaké rozhodnutí velvyslanectví napadá.

Rozklad lze podat :


písemně: MZV ČR, KM, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha1
faxem: 224 182 081
prostřednictvím Internetu: www.mzv.cz/info
elektronickou poštou: ministr@mzv.cz


Soudní přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace

Pokud Vám nejsou požadované informace poskytnuty ani po podání rozkladu, máte právo podle občanského soudního řádu nechat postup velvyslanectví přezkoumat soudem.