монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: web
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrační systém pro podávání vízových a pobytových žádostí

Informace o způsobech a pravidlech registrace k podání žádosti o vízum či dlouhodobý pobyt na zastupitelském úřadu v Ulánbátaru.

A) Systém registrací žadatelů pro podání žádostí o schengenská víza

Termín k podání žádostí o schengenské vízum lze sjednat pouze u externího poskytovatele služeb VFS Global.

https://www.vfsglobal.com/Czechrepublic/Mongolia 

B) Systém registrací žadatelů o dlouhodobá víza a pobyty

Termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum či pobyt lze sjednat pouze prostřednictvím k tomu určené e-mailové schránky dle účelu pobytu:

 

ulaanbaatar.employment@mzv.gov.cz

  - dočasně zrušeno

ulaanbaatar.family@mzv.gov.cz  - pro žadatele o dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny a dlouhodobý pobyt za účelem soužití rodiny; objednávání spuštěno vždy v pátek v 8.30 mongolského času na následující týden do naplnění týdenní kapacity;

ulaanbaatar.student@mzv.gov.cz   - pro žadatele o dlouhodobém vízum a dlouhodobý pobyt za účelem studia (mimo Režim Student); objednávání spuštěno vždy v pátek v 8.30 mongolského času na následující týden do naplnění týdenní kapacity;

ulaanbaatar.visa@mzv.gov.cz  - pro žadatele o dlouhodobá víza a pobyty za ostatními účely výše neuvedenými a pro žadatele o trvalý pobyt; objednávání spuštěno vždy v pátek v 8.30 mongolského času na následující týden do naplnění týdenní kapacity.

Naléhavě žádáme o dodržování uvedeného rozdělení pobytových titulů do výše uvedených e-mailových schránek, aby nedocházelo k jejich zbytečnému zahlcení v neprospěch dalších vízových žadatelů, pro něž je příslušná schránka určena. 

Časově chronologickým objednáváním bude tvořena v každé ze čtyř e-mailových schránek jedna fronta pro výše vyjmenované druhy žádostí o dlouhodobá víza a pobyty do výše počtu nastavených slotů, tj. nejvyššího možného počtu žádostí, daného kapacitou Velvyslanectví a dalších relevantních českých orgánů nutnou k jejich zpracování a odeslání.

Nezbytným krokem k úspěšné registraci je vyplnění jedinečného čísla cestovního pasu žadatele do předmětu e-mailu. Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu a na e-maily, které budou doručeny do dané e-mailové schránky před zahájením objednávání (tedy před stanoveným dnem a hodinou) nebude brán žádný zřetel a budou považovány za neplatné.

Automaticky budou rovněž vyřazeny vícečetné e-maily zaslané jedním žadatelem. Každý žadatel tak může zaslat pouze jeden e-mail. V případě, že žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z daného termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z více e-mailových adres. Upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný e-mail žadatele. V případě, že bude zjištěna skutečnost, že žadatel již podal žádost o dlouhodobé vízum popř. dlouhodobý či trvalý pobyt a tato žádost je ještě v řízení, bude jeho e-mail taktéž vyřazen z dalšího zpracování a považován za neplatný.

Objednávka (žádost o termín osobního podání) musí obsahovat tyto identifikační údaje:

  • jméno a příjmení žadatele,
  • datum narození,
  • typ a číslo cestovního dokladu
  • účel dlouhodobého víza/pobytu
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail)

V příloze objednávky musí být rovněž skeny:

  • datové stránky cestovního dokladu žadatele s osobními údaji, případným prodloužením platnosti pasu a fotografií 
  • dokladu prokazujícího účel pobytu ve formátu pdf nebo jpg.

Upozorňujeme, že bez uvedených příloh je objednávka považována za neplatnou!

Velvyslanectví odpoví na objednávky standardizovaným e-mailem, v němž žadateli sdělí termín k podání žádosti na Velvyslanectví.

Upozorňujeme, že stanovené termíny podání jsou pevné, NELZE je měnit ze strany uživatele ani Velvyslanectví a nevyužité termíny nelze nahradit dalšími v řadě po sobě následujícími termíny. V případě, že se žadatel v zaregistrovaném termínu nedostaví, musí si v případě pokračujícího zájmu o podání žádosti zajistit v systému novou registraci.      

Termíny jsou přidělovány chronologicky v posloupnosti pořadí jednotlivě doručených objednávek do příslušné emailové schránky. Do přijatých objednávek Velvyslanectví není oprávněno zasahovat, mazat je, ani měnit jejich pořadí. Emaily jsou pro případ kontroly archivovány po dobu 3 let. 

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel s výjimkou pro nezletilé osoby, pokud budou podávat žádost o dlouhodobá víza a pobyty spolu se zákonným zástupcem. V takovém případě mohou být nezletilé osoby zaregistrovány se zákonným zástupcem v rámci jednoho e-mailu. 

Nastavené počty slotů pro jednotlivé typy dlouhodobých víz a pobytů:

zaměstnanecké karty (Program kvalifikovaný zaměstnanec): 3170 (roční kapacita)

modré karty (bez omezení) a zaměstnanecké karty v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a klíčový a vědecký personál (celkem max. 60 roční kapacita):


dlouhodobá víza za účelem podnikání:
4 (roční kapacita) - 1 žádost čtvrtletně
dlouhodobá víza za účelem rodinným a dlouhodobé pobyty za účelem společného soužití rodiny:   
20 (týdenní kapacita)
dlouhodobá víza a pobyty za účelem studia (Režim Student):
20 (měsíční kapacita)
dlouhodobá víza a pobyty za účelem studia (mimo Režim Student):
6 (týdenní kapacita)
dlouhodobá víza a pobyty za ostatními účely a trvalé pobyty:
3 (týdenní kapacita)

 

Důležité upozornění:

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, a to svým Nařízením vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019.

Pro Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru byla stanovena roční kvóta 1200 žádostí o zaměstnanecké karty (1000 žádostí pro Program kvalifikovaný zaměstnanec; 30 žádostí pro Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec; 170 žádostí mimo Program kvalifikovaný zaměstnanec) a 12 žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání. Obě uvedené kvóty jsou nepřekročitelné, tj. zastupitelský úřad nesmí přijmout více žádostí, než jak je stanoveno nařízením vlády.

Po naplnění stanovené kapacity slotů budou ostatní přijaté emaily automaticky řazeny do složky „Nad limit“ a žadatel obdrží automatickou odpověď tohoto znění:

„Děkujeme za Váš zájem o termín k osobnímu podání žádosti o dlouhodobé vízum/ povolení k pobytu. Vzhledem k naplnění kapacity velvyslanectví Vám nyní není možno vyhovět. Pokud Váš zájem trvá, sledujte webové stránky Velvyslanectví, kde jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace o termínu další registrace.“

Důrazně vyzýváme všechny žadatele, aby dodržovali sjednané termíny a k podání žádosti se na Velvyslanectví zavčas dostavili s veškerou potřebnou dokumentací, která je podrobně rozvedena na webových stránkách Velvyslanectví. Pokud se v zaregistrovaném termínu nedostaví, systém blokují ostatním zájemcům o dlouhodobá víza a pobyty, pokud nemají potřebnou dokumentaci, administrativní proces s vyřizováním žádostí spojený prodlužují a komplikují.