монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifikace potřebných dokladů pro krátkodobá/schengenská víza

Dle konkrétního účelu pobytu je třeba k žádosti o udělení schengenského víza předložit nad rámec dokladů potřebných obecně pro všechny druhy víz:

za účelem zdravotním

úřední doklad zdravotnického zařízení, potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení a prokázání dostatečných finančních prostředků na úhradu lékařského ošetření

za účelem obchodním

pozvání od obchodní či podnikatelské firmy, doklady prokazující existenci zvoucí firmy a její obchodní či podnikatelské aktivity, vzájemné obchodní či podnikatelské vztahy mezi zvoucím a zvaným subjektem, doklady o zaměstnání žadatele ve zvané firmě

za účelem kulturním

pozvání od zvoucího subjektu, potvrzení o příslušnosti ke kulturní organizaci, vstupenky, přihlášky nebo programy uvádějící název zvoucí organizace a délku pobytu

za účelem návštěvy rodiny nebo přátel

doklady z ubytovacího zařízení nebo jiné doklady o předpokládaném ubytování, doklady o dostatku finančních prostředků na cestu a pobyt žadatele; doklady týkající se plánu cesty (např. potvrzení rezervace organizovaného zájezdu);

v případě zastupování jiného členského státu v schengenských vízech, kdy zastupovaný členský stát schengenského prostoru vydává úřady potvrzený formulář za účelem pozvání, v němž se zvoucí subjekt zavazuje úhradou nákladů za cestu a pobyt zvoucí osoby, resp. zajištěním ubytování, může žadatel předložit tento formulář jako alternativu namísto potvrzení o výši finančních prostředků na pobyt, nikoliv však namísto cesty dopravním prostředkem a pojištění; z formuláře by měly být dále zřetelné údaje, zda je zvoucí osobou fyzická osoba, společnost nebo organizace, totožnost zvoucí osoby a kontaktní údaje na ni, jméno zvané osoby (žadatele) či zvaných osob, adresa místa ubytování, případné rodinné vazby ke zvoucí osobě.   

za účelem pozvání na základě Pozvání, ověřeného orgánem Služby cizinecké policie ČR

Žadatelé mohou k žádosti o schengenská víza doložit oficiální pozvání ověřené orgány Služby cizinecké policie (formuláře pozvání jsou k dispozici na každé úřadovně Služby cizinecké policie). Tímto dokumentem se vždy dokládá účel pobytu. Oficiálním pozváním je dále možné doložit dostatečné finanční prostředky a ubytování, pokud je to v pozvání vyznačeno. Tento doklad v žádném případě nemůže nahrazovat cestovní zdravotní pojištění a jiné povinné náležitosti žádosti.

Pozvání lze využít ve 180 denním období jen pro tolik dnů pobytu, kolik je v pozvání uvedeno. V rámci této doby lze v případě udělení vícevstupního (multi) víza využít pozvání i pro více vstupů.  Pokud žadatel předloží pozvání s platností delší než 180 dnů, bude v pozvání vyznačena doba pobytu pouze 90 dnů i přesto, že žadatel bude oprávněn pobývat v rámci platnosti pozvání opakovaně 90 dnů.

Pozvání lze využít znovu i v případě, kdy bylo již pro podání žádosti využito, pokud žadatel nevyčerpal počet dnů v pozvání uvedený a platnost pozvání nadále trvá.

Pokud je pojištění v pozvání vyznačeno a tímto způsobem tak garantováno, je platné pouze pro území ČR. Pokud je tedy cizinci udělováno vízum pro celý schengenský prostor, žadatel je povinen doložit vedle pozvání i doklad o cestovním zdravotním pojištění dle vízového kodexu.    

Pozvání je rovněž možné zaslat na hlavičkovém papíře právnické osoby. Aby mohlo být toto pozvání využito ve vízovém řízení, musí obsahovat základní údaje o osobě žadatele (dle datové stránky jeho cestovního dokladu), informace o termínu, kdy žadatel hodlá pobývat na území České republiky a z jakého důvodu je zván. Tento dokument by měl být následně podepsán pověřenou osobou společnosti. Pozváním na hlavičkovém papíře společnosti lze doložit pouze účel pobytu žadatele, nikoliv ostatní náležitosti žádosti.

Z tohoto důvodu upozorňujeme všechny zvoucí právnické osoby, aby v případě poskytnutí ubytování zvané osobě, předkládaly samostatný doklad potvrzující ubytování a v případě hrazení veškerých nákladů cesty zvané osoby, také doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků sloužících k pokrytí nákladů cesty cizince na území ČR.

za účelem oficiálním

nóta Ministerstva zahraničních věcí Mongolska, oficiální pozvání ze strany zvoucího subjektu – vlády, vládních orgánů či mezinárodních vládních i nevládních organizací, potvrzení o příslušnosti žadatele k příslušnému domácímu vládnímu orgánu či mezinárodní vládní či nevládní organizaci 

za účelem sportovním

pozvání od zvoucího subjektu, potvrzení o příslušnosti ke sportovní organizaci, vstupenky, přihlášky nebo programy uvádějící název zvoucí organizace a délku pobytu

za účelem turistiky

doklady z ubytovacího zařízení nebo jiné vhodné doklady o předpokládaném ubytování, potvrzení rezervace organizovaného zájezdu nebo jakékoli další relevantní doklady o předpokládaném plánu cesty

za účelem studia (školení, stáže)

potvrzení o zápisu u vzdělávací instituce pro účely účasti na praktických nebo teoretických kurzech v rámci základního nebo dalšího vzdělávání, studijní průkazy nebo potvrzení o kurzech, které mají být navštěvovány

za účelem tranzitu (průjezdu)

v případě tranzitu vízum nebo jiné povolení ke vstupu do třetí země, která je cílovou zemí (jízdenky pro pokračování v cestě) 

za účelem letištního tranzitu

doklady, týkající se pokračování cesty do konečného cíle po předpokládaném letištním průjezdu; informace, které umožňují posoudit záměr žadatele nevstoupit na území členských států schengenského prostoru

za účelem jiné (např. konference, sympozia, workshopy, zasedání, porady a další formáty s vědeckým, politickým, ekonomickým, náboženským či jiným tématem)

pozvání od zvoucího subjektu, potvrzení o příslušnosti k relevantnímu orgánu či organizaci, vstupenky, přihlášky nebo programy uvádějící název zvoucí organizace a délku pobytu, případně průvodní nóta Ministerstva zahraničních vztahů Mongolska 

(V případě vědeckého výzkumu je držitel povolení k pobytu na území jiného členského státu EU povinen předložit dohodu o hostování, uzavřenou s výzkumnou organizací, která má sídlo na území tohoto členského státu, a doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR či důkaz o dostatečných finančních prostředcích na ubytování).

za výdělečným účelem

toto vízum je oprávněním k pobytu na území ČR/Schengenu, NIKOLIV povolením k výkonu výdělečné činnosti.  O schengenské vízum za výdělečným účelem jsou povinni požádat též cizinci, kteří na území ČR budou vykonávat výdělečnou činnost, pro jejíž výkon není třeba pracovní povolení. Nezbytným dokladem, který potvrzuje účel cesty, je povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce ČR společně s žádostí společníka, statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti, který pro ni zajišťuje plnění běžných úkolů, vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby.  Nezbytným je rovněž doklad svědčící o výdělečné činnosti na území ČR (pracovní smlouva, živnostenský list, výpis s obchodního rejstříku, smlouva se sportovním klubem, kulturním institucí apod.). 

za účelem povolení k zaměstnání (rozumí se zde u schengenského víza, tedy nikoliv povolení k zaměstnanecké kartě, která je dlouhodobým pobytovým titulem!)

Povolení k zaměstnání se vyžaduje v případě pracovního poměru, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, dále je-li cizinec vyslán zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou osobou k výkonu práce na území ČR, je-li cizinec vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem na území ČR či je-li sezónním zaměstnancem zaměstnávaným činnostmi závislými na střídání ročních období;

povolení k zaměstnání se nevyžaduje, pokud cizinec nebude na území ČR provádět výše uvedenou činnost či jehož výkon práce na území ČR nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagoga, akademického pracovníka či žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce, osobu, která zajištuje dodávky zboží či služeb, člena záchranné jednotky poskytujícího pomoc na základě mezistátní dohody, zaměstnance v mezinárodní dopravě vyslaným do ČR svým zahraničním zaměstnavatelem, akreditovaného pracovníka v oblasti sdělovacích prostředků, civilní či vojenský personál ozbrojených sil vysílajícího státu dle zvláštního zákona, poskytovatele služeb, vyslaným zaměstnavatelem z jiného členského státu EU, absolventa konzervatoře či duchovního církve, registrované v ČR.      

za účelem sezónního zaměstnání (u schengenského víza)

povolení k zaměstnání či uvedení čísla jednacího žádosti o vydání povolení a u které pobočky Úřadu práce žádal, potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel.