česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ověřovací agenda a překlady

Žádáme všechny žadatele, aby si k níže uvedeným úkonům předem sjednali schůzku na e-mailové adrese taipei.consulate@mzv.gov.cz
Všechny níže uvedené ověřovací úkony podléhají poplatkům dle sazebníku konzulárních poplatků

VYŠŠÍ OVĚŘENÍ CIZÍCH VEŘEJNÝCH LISTIN - SUPERLEGALIZACE

Vzhledem k tomu, že Česká republika a Tchaj-wan nemají uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání úředních dokumentů, je nutné tchajwanské dokumenty pro použití v ČR opatřit tzv. vyšším ověřením - superlegalizací, tedy ověřením pravosti úředního razítka a podpisu úředníka, který dokument vydal.

Každá taková listina (např. výpis z rejstříku trestů nebo tchajwanský rodný list) musí obsahovat tchajwanskou legalizační doložku od notáře, jejíž pravost ještě stvrdí Ministerstvo zahraničních věcí Tchaj-wanu (MOFA Taiwan). Teprve toto razítko a podpis může superlegalizovat ČEKK.

pozn. superlegalizaci lze provést pouze na originálu, případně duplikátu veřejné listiny

Postup při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině

OVĚŘENÍ PODPISU - LEGALIZACE

Pro ověření podpisu je nutné předložit platný doklad totožnosti, dokument, na němž je legalizace požadována.

OVĚŘENÍ KOPIE - VIDIMACE

ČEKK Tchaj-pej vyhotovuje úředně ověřenou kopii, případně provádí ověřování shody opisu kopie listiny s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem

Nelze provést ověření listiny, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, tzn. zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu, služebního průkazu, šeku, směnky, losu, geometrického plánu, rysu, technické kresby atp…

pozn. správní poplatek je účtován za každou stranu ověřené kopie

OVĚŘENÍ PŘEKLADU

ČEKK Tchaj-pej provádí ověření shody překladu dokumentů z anglického do českého jazyka a opačně v případě, že originál dokumentu byl vystaven v anglickém, či českém jazyce

ČEKK Tchaj-pej nevyhotovuje překlady

pozn. správní poplatek je účtován za každou stranu ověřeného překladu

PŘEKLADATELSKÉ A TLUMOČNOCKÉ SLUŽBY

V příloze (XLSX, 20 KB)naleznete překladatelské a tlumočnické služby z a do českého jazyka působící na Tchaj-wanu.