česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan ČR, který se rozhodne ukončit svůj trvalý pobyt na území ČR, tak může učinit podáním sdělení o této skutečnosti prostřednictvím ČEKK.

Sdělení může podat:

  • Občan České republiky starší 15 let
  • Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
  • Zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  • Zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilá ukončit trvalý pobyt na území ČR

Sdělení lze podat:

  • Osobně na ohlašovně (nebo prostřednictvím velvyslanectví ČR v zahraničí) podle místa trvalého pobytu, k žádosti je nutné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas
  • V listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana
  • Formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem
  • Prostřednictvím datové schránky

Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky na příslušnou ohlašovnu podle místa trvalého pobytu

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu (pokud tak již neučinil při podání žádosti).

Pokud tak neučiní, rozhodne obecní úřad s rozšířenou působností o skončení platnosti občanského průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/199 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

Formulář 32 - Prohlášení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky

 

Informace k trvalému pobytu osob narozených v zahraničí: 

 

Po narození dítěte (občana České republiky) v zahraničí vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového informačního systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel):

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je  místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky.

Nelze – li zjistit místo trvalého pobytu dítěte podle výše uvedeného (např. matka je občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky nebo matka je cizinka a otec občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky), je místem trvalého pobytu dítěte sídlo zvláštní matriky, v případě, že se dítě narodilo v cizině (Brno, Dominikánská 2)

Občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do zvláštní matriky ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky (místo trvalého pobytu je určováno podle výše uvedeného). Netýká se to však jen novorozenců, trvalý pobyt na území České republiky od narození vzniká všem občanům, kteří požádají o zápis narození do zvláštní matriky. Takto vzniklý trvalý pobyt na území České republiky je možné ukončit.

Zaevidováním trvalého pobytu na území města Brna vzniká občanovi mimo jiné povinnost hradit poplatek za komunální odpad. Tato povinnost nevzniká např. občanům evidovaným k trvalému pobytu na úředních adrese Brno, Dominikánská 2 (adresa sídla Zvláštní matriky).

Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle § 12 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ukončit. Bližší informace poskytne např. Magistrát města Brna, Odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, Husova 5, 601 67 Brno – tel.: +420 542 175 141, nebo 42, případně je naleznete na www.brno.cz - potřebuji si vyřídit - trvalý pobyt.

přílohy

Ukončení trvalého pobytu 115 KB PDF (Acrobat dokument) 14.10.2014