česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com

Státní občanství ČR

Informace o zákoně č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky (dále jen "Zákoně"), jenž mj. řeší způsoby nabývání i pozbývání státního občanství ČR.

Státní občanství ČR lze získat jedním z následujících způsobů:

Narozením

 • v den narození musí být alespoň jeden z rodičů státním občanem ČR; místo narození nerozhoduje (§ 4 a 5 Zákona)

Určením otcovství (u nesezdaných rodičů)

 • otec dítěte je český státní občan a matka dítěte není státní občankou ČR, ale je státní občankou jiného členského státu EU, Švýcarska, Islandu, Norska nebo Lichtenštejnska anebo má na území ČR trvalý pobyt – v takovém případě dítě získává státní občanství ČR dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (§ 7 odst. 1 Zákona)
 • otec dítěte je český státní občan a matka dítěte není ani státní občankou ČR ani jiného členského státu EU, Švýcarska, Islandu, Norska nebo Lichtenštejnska, ani nemá na území ČR trvalý pobyt – v takovém případě lze postupovat dle následujících dvou možností:
  • rodiče musí předložit souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR a genetickou zkoušku prokazující otcovství státního občana ČR (§ 7 odst. 2 Zákona)
  • rodiče musí předložit souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR a podat žádost o udělení státního občanství ČR svému dítěti (§ 28 Zákona)

Osvojením

 • alespoň jeden z osvojitelů musí být státním občanem ČR; v případě, že k osvojení došlo rozhodnutím orgánů jiného státu než ČR, je další podmínkou uznání takového osvojení ze strany ČR

Prohlášením

Tímto způsobem může nabýt státní občanství ČR osoba, která spadá do následujících kategorií

 • osoba, která před 1. 1. 2014 pozbyla české nebo československé státní občanství (dle § 31 Zákona) –  upozorňujeme však, že do této kategorie nespadají osoby, které pozbyly československé státní občanství
  • podle ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, nebo
  • podle Smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině (č. 186/1946 Sb.)
  • nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. 1. 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. 1. 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.
 • Prohlášení dle § 31 Zákona může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území ČR nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
 • Prohlášení dle § 31 Zákona může dále učinit fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle  § 31 odst. 1 Zákona, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
 • osoba, která byla k 31. 12. 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a zároveň nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky (§ 32 Zákona)
  • upozorňujeme však na to, že nabytí státního občanství ČR tímto způsobem není umožněno osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky
  • osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana dle odstavce 1 tohoto bodu, může státní občanství ČR také nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky.
 • osoba, která se narodila v době od 1. 10. 1949 do 7. 5. 1969 mimo území Československé republiky a jeden  z jejích  rodičů  byl  ke  dni  jejího  narození  československým  státním  občanem  a  k 1. 1. 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem. V tomto případě bylo prohlášení možné podat pouze do 1. 1. 2015. (§ 33 Zákona)
 • osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství ČR, pokud byla v dobré víře o tom, že je státním občanem ČR, a za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen. (§ 34 Zákona)
 • osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud
  • má na území ČR povolen trvalý pobyt,
  • nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území ČR,
  • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění.

Státní občanství ČR lze dále získat rovněž udělením (§ 11-30 Zákona), nalezením na území ČR (§ 10 Zákona) a v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče.

Další informace        

Žádosti o nabytí českého státního občanství lze u většiny zmíněných kategorií podávat i na zastupitelském úřadě ČR, a to včetně zjišťování státního občanství ČR a vydávání osvědčení o státním občanství ČR

V případě, že usoudíte, že spadáte do jedné z výše uvedených kategorií, a přáli byste si získat podrobnější informace o možnostech nabytí českého státního občanství, včetně způsobu podání příslušné žádosti, doporučujeme obrátit se na Generální konzulát ČR ve Lvově nejlépe e-mailem (lvov@embassy.mzv.cz ).

Dítětem se dle Zákona rozumí osoba mladší 18 let, pokud nenabyla plné svéprávnosti.

Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k prohlášení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními.

Plné znění zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky, v aktuálním znění