česky 

rozšířené vyhledávání

Přístup k bezplatné právní pomoci v přeshraničních sporech ve věcech civilních v EU

Žádosti o bezplatnou právní pomoc v přeshraničních sporech ve věcech civilních v rámci EU upravuje zákon č. 629/2004 Sb. Účelem tohoto zákona je podpořit poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech fyzickým osobám, které nemají dostatečné finanční prostředky k tomu, aby mohly předložit svůj spor nebo uplatnit svoje práva u soudu v druhém členském státě Evropské unie a nést náklady s tím spojené (např. zaplatit soudní poplatky, odměnu advokátovi).

„Přeshraničním sporem“ je podle tohoto zákona spor vyplývající z  občanskoprávních nebo obchodněprávních vztahů, jehož účastník má místo svého pobytu v jiném členském státě Evropské unie, než ve kterém působí soud, který spor rozhoduje. Za řízení o přeshraničním sporu se považují též všechna řízení navazující na řízení o přeshraničním sporu, rozumí se tím řízení o všech řádných i mimořádných opravných prostředcích (v ČR odvolání, obnova řízení, dovolání), jakož i  řízení o uznání rozhodnutí, řízení o prohlášení vykonatelnosti a řízení vykonávací nebo exekuční. 

Bližší informace zde.