deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vydání cestovního pasu České republiky

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ve Švýcarsku na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ“). Vyhotovený cestovní pas je u žádostí, podaných na ZÚ, možno vyzvednout i v ČR na obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele v ČR nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky.

 

Cestovní pasy jsou opatřeny biometrickými údaji, které obsahují strojově čitelnou zónu, biometrické a další údaje stanovené zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie držitele dokladu, jeho otisků prstů a podpisu (u předškolních dětí se nevyžaduje podpis).

Je-li žádost podána u ZÚ, cestovní doklad se vydává ve lhůtě do 120 dnů (zpravidla trvá poloviční dobu). Je-li žádost podána v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vydává se ve lhůtě do 30 dnů.

Výlučně v České republice je možno podat žádost o vystavení cestovního pasu ve zkráceném řízení na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 nebo na Ministerstvu vnitra ČR, a to buď s vystavením dokladu do 24 hodin, nebo do 5 pracovním dnů, přičemž cestovní pas vystavovaný do 24 hodin lze vyzvednout výlučně u Ministerstva vnitra ČR a cestovní pas vystavovaný do 5 pracovních dnů lze vyzvednout buď u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části, u něhož byla podána žádost o vystavení dokladu, anebo u Ministerstva vnitra ČR.

Doba platnosti cestovního pasu pro občana do 15 let je pět let, pro občana staršího 15 let deset let.

Platnost cestovního pasu nelze prodloužit, je tedy nutno požádat o nový. Platnost cestovního pasu končí i uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství.

 

Podání žádosti na ZÚ:

Žádost je nutno podat osobně v dopoledních úředních hodinách po sjednání konkrétního termínu. V případě žádosti pro nezletilého musí být tento přítomen i v nízkém věku.

Vyhotovený cestovní pas přebírá žadatel (nad 15 let věku), nebo jeho zákonný zástupce (pro děti do 15 let věku) rovněž osobně, resp. nelze jej poslat poštou.

Žádost je zpracovávána elektronicky v uzavřeném systému, formulář žádosti se nevyplňuje.

Fotografie žadatele/ky se pořizuje konzulárním úředníkem na konzulárním oddělení v Bernu.

 

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu je nutno předložit:

- platný doklad o státním občanství ČR, nabízí se jedna ze čtyř možností:

a/ platný občanský průkaz ČR nebo

b/ dosavadní cestovní pas ČR, pokud je platný, nebo

c/ osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí být starší než 12 měsíců od data vydání, nebo

d/ listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, která nesmí být starší než 12 měsíců od data vydání.

Pokud žadatel/ka disponuje platným dokladem o státním občanství ČR, uvedeným v písmenech a – b, a nedošlo-li k žádné změně údajů v něm zapsaných, není v zásadě potřeba předkládat další dokumenty.

Výjimkou jsou žádosti o vystavení cestovního pasu pro nezletilé osoby (do 18 let věku), kdy zákonný zástupce musí vždy předložit rodný list dítěte k doložení vztahu dítě – rodič, resp. svého oprávnění k podání předmětné žádosti.

Pokud žadatel/ka disponuje platným dokladem o státním občanství ČR, uvedeným v písmenech c – d, musí předložit české matriční doklady, dokládající jeho/její aktuální rodinný stav  (např. český rodný list, český oddací list, český oddací list s doložkou o rozvodu apod). Nemá-li žadatel/ka odpovídající české dokumenty, resp. má-li cizozemské (např. švýcarský oddací list nebo švýcarský rozvodový rozsudek), musí požádat nejdříve o zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně (informaci o postupu naleznete v kapitole „Matriční záležitosti“).

V případě, že dosavadní cestovní pas je neplatný a žadatel nemá žádný jiný platný doklad o státním občanství ČR, uvedený v písmenech b – d, je nutné před podáním žádosti o vydání cestovního pasu vyžádat aktuální osvědčení o státním občanství ČR (informaci o postupu naleznete v kapitole „Státní občanství“).

V případě, že žadatel/ka žádá o vydání cestovního pasu v souvislosti se změnou příjmení, je nutné opět nejprve požádat o vydání odpovídajícího českého matričního dokladu (informaci o postupu naleznete v kapitole „Matriční doklady“).