deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady ČR

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

       

Cestovní pas ČR, jehož platnost skončila, není možné prodloužit, nýbrž je třeba požádat o nový pas.

Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti  dosavadního cestovního pasu a neodkládat podání žádosti o nový cestovní pas na dobu, kdy již dosavadní pas pozbude platnosti.

Občan je povinen dostavit se k podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR osobně.

Cestovní pas vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, u něhož občan žádost podal. Pokud občan podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vydá cestovní pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud občan ČR v České republice trvalý pobyt neměl, nebo jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

Prosíme občany ČR žijící v SRN o dodržení pravidla místní příslušnosti.

Občané ČR žijící ve  zbývajících  spolkových zemích mohou podat  žádost o vydání cestovního pasu na Velvyslanectví ČR v Berlíně.

Cestovní pas s biometrickými údaji (tzv. biometrický pas)

Jedná se o cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchování údajů o zobrazení obličeje, údajů o otiscích prstů na rukou (platí též u dětí starších 12 let), údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů. Je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, činí lhůta k jeho vydání až 120 dnů.

Na území ČR je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu. Bližší informace naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra.

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • český občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost;

 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem;

 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti;

 • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem;

 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

Náležitosti žádosti:

Při podání žádosti je třeba předložit originály, příp. úředně ověřené kopie níže uvedených dokladů:

 • a) doklad totožnosti - platný cestovní pas ČR / platný občanský průkaz ČR;
 • b) doklad o jménu a příjmení (např. občanský průkaz, cestovní doklad, český matriční doklad);
 • c) doklad o státním občanství ČR
  • platný cestovní pas ČR nebo
  • platný občanský průkaz ČR nebo
  • osvědčení o českém státním občanství ne starší než 1 rok nebo
  • listina o nabytí českého státního občanství ne starší než 1 rok.

Pokud žadatel žádný z dokladů osvědčujících české státní občanství uvedených pod písmenem c) nemá, je nezbytné aby nejdříve podal žádost o zjištění státního občanství ČR a vystavení osvědčení o státním občanství ČR.

 • d) doklad o rodném čísle (rodný list, oddací list, doklad o přiděleném rodném čísle, občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR)
 • e) fotografie (PDF, 526 KB)
  1 pasová fotografie o rozměru 50 mm x 50 mm, na fotografickém papíře, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, pohled směřuje do objektivu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie minimálně 7 mm, pozadí za zobrazovanou osobou je jednolité (bílé, příp. světlemodré barvy). Osvětlení nesmí vytvářet odlesky nebo hluboké stíny. Fotografie nesmí být retušována, ani jinak upravována.
 • f) doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list ČR), je-li důvodem pro vydání pasu změna některého ze zapsaných údajů. Upozorňujeme, že platnost cestovního dokladu končí uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Převzetí cestovního pasu

Nový cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky lze převzít  u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, popř. též i  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu občana nebo posledního trvalého pobytu na území České republiky v případě, že občan podal žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.  Žadatel starší 15 let přebírá doklad osobně, za občany mladší 15 let přebírá cestovní doklad jejich zákonný zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v §17 odst. 4 a 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, přičemž účast občana mladšího 15 let se nevyžaduje.  Cestovní pas může převzít z důvodu hodného  zvláštního zřetele  též zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.