česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů

Zvláštní seznam voličů je seznam voličů, občanů České republiky, kteří mají bydliště mimo území České republiky.

Zvláštní seznamy voličů vedou zastupitelské úřady České republiky v zahraničí (dále jen "ZÚ").

Zvláštní seznam voličů je stálé povahy, tzn. nevytváří se pro další volby znovu. Aktualizaci zvláštního seznamu voličů provádí ZÚ průběžně, vždy na žádost voliče, a to buď o zápis do zvláštního seznamu nebo o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Žádost o provedení těchto úkonů může volič podat v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění.

Zvláštní seznam voličů se ovšem před volbami uzavírá pro komparaci a odstranění duplicit ve stálých seznamech voličů u obcí v ČR. Podrobnější informace o termínech a lhůtách se zveřejňují vždy po vyhlášení konkrétních voleb ve zvláštní informaci uvedené v konzulární části webové stránky ZÚ.

Voliči, kteří do zvláštního seznamu jsou zapsáni a nepožádali sami o vyškrtnutí z něj, se mohou voleb konaných na území České republiky zúčastnit pouze na základě voličského průkazu vydaného ZÚ.

Podle platné právní úpravy je možné v zahraničí hlasovat pouze v případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v přímé volbě prezidenta. Hlasování v případech voleb do jiných zastupitelských orgánů se lze v současnosti zúčastnit pouze na území ČR. Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ se mohou hlasování zúčastnit na základě voličského průkazu, vydaného tímto úřadem, popřípadě může volič požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Žádost o vyškrtnutí lze podat osobně nebo žádost s podpisem žadatele lze doručit ZÚ poštou. O provedeném vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vydá ZÚ žadateli písemné potvrzení, na jehož základě může být volič zapsán zpět do stálého seznamu voličů u obecního úřadu v místě svého bydliště na území České republiky.

Zápis oprávněného občana do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ bude proveden na základě písemné žádosti o zápis. Forma žádosti není přesně stanovena. Z obsahu podání musí být zřejmé, že žadatel projevuje vůli být zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného na Velvyslanectví České republiky v Záhřebu.

Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících:

  1. totožnost žadatele - občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem;
  2. státní občanství žadatele - občan prokazuje státní občanství v souladu s ust. § 41 zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky (občanským průkazem, cestovním dokladem, popř. osvědčením o státním občanství nebo listinou o jeho nabytí či udělení. Tyto listiny však nesmí být starší jednoho roku.
  3. bydliště žadatele v územním obvodu Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku - bydliště prokazuje žadatel úředním dokladem vydaným státním orgánem státu působnosti, tj. Chorvatska, příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana (potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz). V krajním případě lze pobyt doložit jinými doklady, pokud je v nich uveden údaj o bydlišti (např. řidičský průkaz, karta sociální pojišťovny, průkazka zdravotní pojišťovny, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, ve kterém žadatel o zápis do zvláštního volebního seznamu voličů bydlí, korespondence s bankovním úřadem, účet za plyn, elektřinu, telefon). Potvrzení o bydlišti nelze nahradit čestným prohlášením žadatele.

Oprávněná osoba, která je zapsaná ve zvláštním seznamu voličů ZÚ, se může zúčastnit hlasování na území ČR pouze na základě voličského průkazu nebo musí ve stanovené lhůtě požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Oprávněná osoba zapsaná ve zvláštním seznamu voličů může požádat ZÚ o vydání voličského průkazu písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem, doručeným v zákonem stanovené lhůtě před uskutečněním voleb. ZÚ předá voličský průkaz osobně oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání voličského průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle v poštovním styku formou doporučené zásilky.

S případnými dotazy ohledně zápisu nebo vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů se lze obrátit na tel. 01 617 72 46 nebo na e-mail: consulate_zagreb@mzv.cz.

Podrobné informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.