монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní průkaz

Dojde-li při Vašem pobytu v zahraničí ke ztrátě, poškození nebo odcizení cestovního pasu, obraťte se na zastupitelský úřad se žádostí o vystavení cestovního průkazu.
 

Tento náhradní cestovní doklad ČR vystavuje ZÚ občanům ČR, kteří se ocitnou v nouzových situacích - tj. v případě odcizení, poškození anebo ztráty původního platného cestovního dokladu. Cestovní průkaz vydá ZÚ též občanovi, který nemá jiný cestovní doklad a má být vydán nebo předán z cizího státu do ČR, či má být z cizího státu vyhoštěn. Tento doklad slouží k návratu z ciziny do ČR. Lze jej vystavit s platností na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na 6 měsíců.

Žádost o vydání cestovního průkazu se podává na příslušném formuláři, který obdržíte na našem zastupitelském úřadu.

Žádost může podat jen občan starší 15 let. Nezletilý ve věku 15 – 18 let připojí písemný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem. Za občana do 15 let podává žádost zákonný zástupce, pěstoun či ředitel zařízení ústavní výchovy. 

K vystavení náhradního cestovního průkazu se předkládají:

  1. doklad totožnosti; není-li z něj zřejmé státní občanství, pak i doklad o státním občanství
  2. 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm
  3. fotokopie českých dokladů, potvrzující Vaše české občanství;
  4. potvrzení o ztrátě nebo zničení cestovního pasu - policejní zpráva/oznámení o ztrátě původního cestovního pasu ČR
  5. správní poplatek: V případě pozbytí cestovního dokladu bez vlastního zavinění ZÚ upustí od vybrání poplatku)

Pro ověření Vaší totožnosti v ČR sdělte velvyslanectví písemně (faxové číslo 00976-11-323 791) nebo telefonicky (tel. číslo 00976-9902 1880 – stálá služba ZÚ) následující údaje (v případě zaslání faxem nezapomeňte na sebe uvést kontaktní informace):

- jméno a příjmení
- datum narození
- rodné číslo
- poslední trvalé bydliště v ČR
- kontaktní údaj na Vás

Aby se zamezilo případnému zneužití ztraceného či odcizeného cestovního dokladu, zastupitelský úřad neprodleně informuje příslušné orgány pasové služby ČR a tento pas je pasovou službou zneplatněn. Prokazování se odcizeným nebo ztraceným pasem (tj. pasem neplatným) je protiprávní.

Případné další nutné podrobnosti sdělí ZÚ při kontaktu s žadatelem.