english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého rodného listu pro osobu narozenou v Kanadě

Tuto žádost podáváte při narození dítěte v Kanadě spolu s žádostí o zjištění státního občanství a vydaní osvědčení o státním občanství České Republiky dítěte.
Dospělé osoby podávají/podepisují svou vlastní žádost, přičemž dokládají doklady rodičů.


UPOZORNĚNÍ: Pokud je dítě ke dni podání žádosti o zápis narození mladší jednoho roku, lze místo vyplněných žádosti a dotazníku ke zjištění státního občanství České republiky předložit u dítěte narozeného

 • Za trvání manželství, doklad prokazující státní občanství České republiky matky nebo otce ke dni narození dítěte (občanský průkaz, cestovní pas)
 • Mimo manželství doklad prokazující státní občanství České republiky matky dítěte ke dni narození dítěte

 

Pokud je dítě narozené v manželství

Pokud mají rodiče český oddací list (t. j. rodiče mají český oddací list s dohodou o příjmení) a rodič, občan ČR k zadosti předloží doklady druhého rodiče lze upustit od přítomnosti obou rodičů. V opačném případě se vyžaduje přítomnost obou rodičů

Jak postupovat:

 

K žádosti o vystavení českého rodného listu se předkládají níže uvedené doklady, které musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených fotokopiích kromě kanadského rodného listu, který se předkládá vždy v originále:

 1. Formulář žádost o zápis  narození
 2. Originál rodný list Kanady ve formátu úplného matričního výpisu (tzv. Long-form, nebo také Certified copy of birth Registration, Photocopy of Registration of Birth).
  1. Rodný list MUSÍ obsahovat jména a příjmení rodičů. Nelze použít rodný list, kde je uvedeno pouze jméno a datum narození dítěte.
  2. Originál rodného listu musí být opatřen ověřením Apostille, které vydává příslušný úřad provincie, kde byl rodný list vydán:
  3. Rodný list s opatřený Apostille předložíte spolu s profesionálním překladem do českého jazyka. Přeložený musí být celý doklad. Více informací o překladech dokladů naleznete  zde
 3. Vyplněné formuláře Žádost o zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství  České republiky a  Dotazník ke zjištění státního občanství České republiky (formuláře k dispozici ke stažení níže). V dotazníku uvádíte údaje dítěte. Fyzická ososba která žádost podává je rodič/zákonný zástupce; od 15 let a výše žádost podává a podepisuje žadatel.
 4. rodné listy rodičů (u rodiče – cizince se rodný list zpravidla nevyžaduje – kromě občanů Slovenska)
 5. Doklad státního občanství České republiky rodičů – občanů České republiky (občanský průkaz, cestovní pas, Osvědčení o státním občanství České republiky)
 6. Oddací list rodičů POZOR - Pokud rodiče nemají ČESKÝ oddací list, manželství bylo uzavřeno v cizině a není dosud v ČR zapsáno, budou rodiče zároveň podávat žádost o zápis uzavření manželství
 7. Žádost o zápis příjmení i v mužském tvaru (nepřechýleného příjmení) pokud rodiče požadují pro dítě  ženského pohlaví.   V případě žádosti pro dítě se vyžaduje podpis od 12 let věku dítěte – dítě starší 12 let se dostaví k podání žádosti.
 8. V případě že rodiče požaduji zápis jména, popřípadě příjmení dítěte, které neodpovídá dohodě příjmení podle českého oddacího listu, lze využít Prohlášení o užívání jména, popř. jmen a příjmení v podobě, kterou umožňuje právo státu obvyklého pobytu občana v cizím státě podle § 29 odst. 3 zákona o mezinárodním právu soukromém.  Zde je nutné prokázat podobu příjmení dítěte  cizozemskou veřejnou listinou (např. rodný list) a splnit podmínku prokázání obvyklého pobytu – předložení nájemní smlouvy, dokladu o placené energií pro dospělé žadatele, - potvrzení o registraci u lékaře nebo potvrzení o zápisu a docházce do školního zařízení u dětí). Formuláře ke stažení níže.
 9. Osobni údaje – zde uvádíte kontaktní informace žadatele – jednoho z rodičů. Dospělí žadatelé uvádí vlastní kontaktní údaje.

 


Pokud rodiče narozeného dítěte nejsou manželé – matka je občanka České republiky

K žádosti o zápis narození a vystavení českého rodného listu se předkládají níže uvedené doklady, všechny doklady musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených fotokopiích kromě kanadského rodného listu, který se předkládá vždy v originále.

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud je dítě ke dni podání žádosti o zápis narození mladší jednoho roku, lze místo vyplněných žádosti a dotazníku ke zjištění státního občanství České republiky předložit u dítěte narozeného mimo manželství doklad prokazující státní občanství České republiky matky dítěte ke dni narození dítěte – platný občanský průkaz, platný cestovní pas.

 

U dětí narozených mimo manželství je nutno prokázat stav matky v době narozeni dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon c. 89/2012., ustanoveni § 776-784) a předložit:

Je-li matka rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci a rodný list matky

Je-li matka vdova, úmrtní list manžela (příp. rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou nabyti právní moci a rodný list matky

Je-li matka svobodná, nebo nejsou-li rodiče manželé a na kanadském rodném listu je otec uveden, pak  rodný list ve formě úplného výpisu z matriky narození (Certified Copy of Birth Registration). Nelze použít pouze prostý rodný list – birth certificate. Pokud tento typ dokladu, ze kterého vyplývá otázka otcovství nelze doložit, rodiče  učiní souhlasné prohlášení o určení otcovství k dítěti, jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě. Rodič/e státní občané České republiky přiloží rodný list.

 

Dále přiložíte:

 1. Formulář žádost o zápis  narození
 2. Originál rodný list Kanady ve formátu úplného matričního výpisu (tzv. Long-form, nebo také Certified copy of birth Registration, Photocopy of Registration of Birth).
  1. Rodný list MUSÍ obsahovat jména a příjmení rodičů. Nelze použít rodný list, kde je uvedeno pouze jméno a datum narození dítěte.
  2. Originál rodného listu musí být opatřen ověřením Apostille, které vydává příslušný úřad provincie, kde byl rodný list vydán:
  3. Rodný list s opatřený Apostille předložíte spolu s profesionálním překladem do českého jazyka. Přeložený musí být celý doklad. Více informací o překladech dokladů naleznete  zde
 3. Vyplněné formuláře Žádost o zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství  České republiky a  Dotazník ke zjištění státního občanství České republiky (formuláře k dispozici ke stažení níže)
 4. rodné listy rodičů (u rodiče – cizince se rodný list zpravidla nevyžaduje – kromě občanů Slovenska)
 5. Doklad státního občanství České republiky rodičů – občanů České republiky (občanský průkaz, cestovní pas, Osvědčení o státním občanství České republiky)
 6. Žádost o zápis příjmení i v mužském tvaru (nepřechýleného příjmení) pokud rodiče požadují pro dítě  ženského pohlaví.   V případě žádosti pro dítě se vyžaduje podpis od 12 let věku dítěte – dítě starší 12 let se dostaví k podání žádosti.
 7. V případě že rodiče požaduji zápis jména, popřípadě příjmení dítěte, které neodpovídá dohodě příjmení podle českého oddacího listu, lze využít Prohlášení o užívání jména, popř. jmen a příjmení v podobě, kterou umožňuje právo státu obvyklého pobytu občana v cizím státě podle § 29 odst. 3 zákona o mezinárodním právu soukromém.  Zde je nutné prokázat podobu příjmení dítěte  cizozemskou veřejnou listinou (např. rodný list) a splnit podmínku prokázání obvyklého pobytu – předložení nájemní smlouvy, dokladu o placené energií pro dospělé žadatele, - potvrzení o registraci u lékaře nebo potvrzení o zápisu a docházce do školního zařízení u dětí. Tato potvrzení se předkládají v originále a je nutné je opatřit překladem do českého jazyka). Formuláře ke stažení níže.
 8. Osobni údaje – zde uvádíte kontaktní informace žadatele – jednoho z rodičů. Dospělí žadatelé uvádí vlastní kontaktní údaje.

 

 

 

Pokud rodiče narozeného dítěte nejsou manželé a matka není státní občan České republiky, ani  občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru ani nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky

 Kontaktujte nás předem ohledně postupu. Postup se řídí podle §6, §7, příp., §28  zákona č. 186/2013Sb., (Zákon o státním občanství České republiky)

 

Vice informaci o státním občanství České republiky lze nalézt na web stránkach Ministerstva vnitra České republiky.

 

 

přílohy

Prohlášení dvě jména N 24 KB DOC (Word dokument) 27.10.2021

osobní údaje 35 KB DOC (Word dokument) 27.10.2021

Zápis narození 39 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.5.2024

Prohlášení 29 První dítě 21 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.5.2024

prohlášení 29 první dospělý 22 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.5.2024