english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů vedený Generálním konzulátem ČR v Sydney

Zde najdete informace o možnosti zápisu či vyškrtnutí ve Zvláštním seznamu voličů, který je vedený Generálním konzulátem ČR v Sydney.  Generální konzulát též vydává voličské průkazy.

 

Konzulární úsek GK Sydney průběžně vede zvláštní seznam voličů, do něhož mohou být zapsáni ti státní občané ČR, kteří mají obvyklý/trvalý pobyt na území konzulárního obvodu GK Sydney Austrálie (vyjma ACT) a Nový Zéland,  Republika Fidži, Nezávislý stát Samoa, Šalamounovy ostrovy, Království Tonga, Republiku Vanuatu a Cookovy ostrovy.

Tento seznam má stálou povahu, tzn. že zápis v něm trvá, dokud není občanem ČR na jeho žádost zrušen (tj. seznamy se nevytváří ad hoc pro jednotlivé volby).


ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Volič je do zvláštního seznamu voličů zapsán na základě:

 • podepsané žádosti o zapsání do seznamu voličů

 • dokladu totožnosti 

 • dokladu prokazujícím státní občanství ČR (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství)

 • dokladu potvrzujícího bydliště v územním obvodu GK Sydney ( např. řidičský průkaz Austrálie nebo Nový Zéland) -  podpůrné doklady je třeba předkládat v originále,  elektronická verze  řidičského průkazu není dostačující.

Žádost  o zápis zvláštního seznamu voličů je možné podat: osobně, poštou (kopie přiložený dokumentů pak je nutné  nechat ověřit).

V případě, že  nepodáváte žádost o zapsání do seznamu voličů osobně na Generálnímu konzulátu, tedy, že nejsou předloženy originály dokumentů, musí  být přiložené kopie dokladů ověřeny Justice of Peace nebo notářem nebo honorárním konzulem

Důležitá upozornění:

 • Volič, který bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem dle místa jeho trvalého pobytu. Na území ČR se může volič účastnit  některých voleb( parlamentní, volby prezidenta) až po vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného konzulátem nebo na základě voličského průkazu vydaného GK Sydney, v jehož zvláštním seznamu je zapsán.

 • Žádost musí být GK Sydney doručena nejpozději 40 dnů před konáním voleb.

 • V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny na GK Sydney na základě voličského průkazu vydaného voliči příslušným obecním úřadem.


ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

V případě, že jste  zapsáni ve zvláštním volebním seznamu a v termínu voleb se budete zdržovat mimo své trvalé bydliště (např. v ČR), můžete volit s pomocí voličského průkazu. Průkaz vám bude vydán na základě písemné žádosti.

Žádost lze podat:

Podáním v písemné nebo elektronické podobě 

 • emailem: na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
 • do datové schránky:  (zasílá se do datové scrhánky Ministerstva zahraničních věcí s  uvedením, že sje určeno pro GK Sydney).

Źádost lze podat též osobně - volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a  úřad o žádosti učiní úřední záznam.


VYŠKRTNUTÍ ZE ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

 • Volič je ze zvláštního seznamu voličů GK Sydney vyškrtnut na základě písemné žádosti s vlastnoručním podpisem, jenž nemusí být úředně ověřen.

 • Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů je možné podat osobně nebo poštou  nebo prostřednictvím datové schránky  (zasílá se do datové scrhánky Ministerstva zahraničních věcí s  uvedením, že sje určeno pro GK Sydney).

 • Podepsanou žádost lze zaslat i e-mailem -  přílohou tohoto emailu však musí být sken žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele.

 • Konzulát vydá  o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voliči písemné potvrzení. Potverzení  bude  předáno osobně, zasláno poštou na adresu v České republice nebo v konvertované podobě do datové schránky žadatele.

 • Vyškrtnutí nemá za následek automatický zápis voliče do stálého seznamu voličů na území ČR - ten je proveden až na základě předložení  originálu potvrzení příslušné okrskové volební komisi nebo příslušnému obecnímu úřadu. Volič tedy musí o zápis do seznamu na území ČR sám  včas požádat.

 V případě dalších dotazů,  kontaktujte nás nejlépe e-mailem:  consular_sydney@mzv.cz ( prosíme o uvedení  kontaktního telefonního čísla) nebo telefonicky.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Prokázání totožnosti
Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

Prokázání státního občanství
Volič prokazuje státní občanství České republiky pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů způsobem stanoveným v ustanovení § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky. Státní občanství České republiky se prokazuje

a) platným občanským průkazem České republiky,

b) platným cestovním dokladem České republiky

c) osvědčením ne starším 1 roku,

d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.

Prokázání dlouhodobého pobytu
Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu resp. ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu se považuje zásadně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz).

V případě, že stát působnosti (zde Austrálie) nevede evidenci obyvatel ani neuděluje povolení k pobytu v jakékoli formě, lze akceptovat jakýkoli jiný úřední doklad nebo průkaz s uvedením údaje o bydlišti (např.   nejčastěji tak řidičský průkaz, karta či průkaz sociální pojišťovny, průkazka zdravotní pojišťovny, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, ve kterém žadatel o zápis do zvláštního seznamu voličů bydlí).

Ověřování dokladů doložených k žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů
Doklady podle předchozích odstavců musí být zastupitelskému úřadu doručeny nebo předány v originále nebo ověřené kopii (u vícestránkových dokladů stačí ověřená kopie datových stránek obsahující údaje o držiteli dokladu, platnosti dokladu a podobiznu držitele). Ověření lze provést buď některým českým zastupitelským úřadem (zde i včetně honorárních konzulátů), nebo i místními notáři. Při ověření místním notářem se apostilní doložka nevyžaduje.

přílohy

Žádost o vydání voličského průkazu 28 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2010

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 34 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 19.8.2021

Žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 31.8.2021