b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©businessinfocz
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České působení v Bosně a Hercegovině v oblasti vodohospodářství

Bosna a Hercegovina je pro Českou republiku jednou z prioritních zemí rozvojové spolupráce. Do oblasti vodohospodářství vkládá každoročně přibližně 1,5 milionů EUR. Do spolupráce se však nezapojuje pouze stát, nýbrž taktéž soukromé společnosti, které se podílejí na realizaci konkrétních projektů. České firmy specializované ve vodohospodářství se v zemi podílejí na projektech jako jsou stavba čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody či průzkumných vrtech. Spolupráce se i nadále zintenzivňuje skrze zapojení České republiky do tzv. „Water Alliance“ což je koordinační platforma donorů a rozvojově-finančních institucí.

V koncepci české zahraniční rozvojové spolupráce patří Bosna a Hercegovina mezi prioritní země. Jednou z hlavních prioritních oblastí spolupráce byla stanovena oblast vody a sanitace, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života v zemi a ochraňovat životní prostředí. ČR proto dlouhodobě finančně a technologicky podporuje realizaci projektů zaměřených na rekonstrukci čistíren odpadních vod a na výstavbu kanalizačních systémů, na zajištění přístupu k pitné vodě a na rozvoji odpadového hospodářství. K dosažení tohoto cíle je budována technická infrastruktura s důrazem kladeným na přenos know-how konečným příjemcům, to vše s přihlédnutím k zásadám dostupnosti, šetrnému a hospodárnému zacházení s přírodními zdroji, úplnému navrácení nákladů a efektivitě provozu.

V rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce investuje Česká republika v zemi každý rok téměř 2 mil. EUR do rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Podílí se tak například na projektu MEG II, jež v rámci svého pětiletého implementačního rámce alokuje téměř 2 miliony EUR na vodohospodářské projekty spojené s přenosem know-how v oblasti transformace komunálních podniků, udržitelného provozování infrastruktury či přípravě legislativních změn. Na rozvoji vodohospodářství se podílejí taktéž české firmy, které realizují konkrétní infrastrukturální projekty a tím tak vytvářejí přímý pozitivní dopad pro domácnosti v jednotlivých municipalitách.

Jedním z příkladů zmíněných firem je ARKO Technology, a.s., která v současnosti realizuje projekt zaměřený na  rekonstrukci úpravny pitné vody ve městě Teslić. Tato úpravna postavená v roce 1968 slouží obyvatelům města, které  má dlouhodobě problémy s kvalitou a množstvím dodávané pitné vody. Rozvojový projekt je tedy zaměřen na rekonstrukci a rozšíření úpravny pro výrobu pitné vody využívající nejmodernější technologii.

Další českou firmou realizující rozvojové projekty v Bosně a Hercegovině je Dekonta, a.s, která v minulosti  představila ekologický a provozně nenáročný systém čištění odpadních vod prostřednictvím kořenové čistírny v obci Bogušići. Dále se firma zaměřovala například na  potenciální zpracování a využití kalů, vzniklých při čištění odpadních vod. Firma Dekonta, a.s. se stala již potřetí po sobě vítězem ceny SDG BiH pro Business Leaders v kategorii mikrofirem, tematické oblasti „Lidé“.

České firmy nestaví pouze samotnou vodohospodářskou infrastrukturu, ale podílejí se i na podpůrných činnostech jakými jsou například průzkumné vrty. Ve městě Cazin zrealizovala firma GEOtest, a.s. projekt průzkumných vrtů, hydraulických zkoušek a provedla laboratorní rozbory vody, aby vytvořila model budoucího využití těchto lokalit pro energetické, turistické a zemědělské účely.

Česká republika je tak schopna skrze rozvojovou spolupráci podpořit české firmy při vstupu na trh v Bosně a Hercegovině. Firmy zároveň prokazují, že i v oboru s vysokou technologickou konkurencí jsou schopné nabídnout kvalitní a spolehlivá řešení. Bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou se ukazuje jako úspěšná, což dokazuje konkrétními projekty. Aby docházelo k dalšímu rozvoji již nyní úspěšné spolupráce, pořádá česká a bosenská strana společné akce jakou byla například Czech Water Days, která zásadně přispěla k hlubším profesním i osobním kontaktům mezi odborníky, firmami a municipalitami.

Aleš Ottmár (ekonomický diplomat), Martin Hejlek (stážista)

Vodohospodářství BaH

Vodohospodářství BaH