english  česky 

rozšířené vyhledávání

Mezinárodní agentura pro atomovou energii

Vlajka Mezinárodní agentury pro atomovou energii před sídlem agentury ve Vídni

 

Poslání Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA):

IAEA je nezávislou mezivládní organizací v systému OSN pro vědu a technologii v oblasti mírového využívání jaderné energie v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons). IAEA byla založena v roce 1957 s cílem „...urychlit a rozšířit využití atomové energie pro mír, zdraví a prosperitu celého světa. Pokud to bude v jejích silách, bude zajišťovat, aby pomoc poskytovaná jí samotnou, na její žádost nebo pod jejím dohledem či kontrolou nebyla využívána tak, aby sloužila jakýmkoli vojenským cílům.“ (Čl. II Stanov IAEA). Úplný text stanov IAEA naleznete na webových stránkách IAEA.

Počet členů:

Aktuální přehled členů IAEA naleznete na jejích webových stránkách. ČR je členem od r. 1993. Bývalé Československo bylo členem IAEA od jejího založení v r. 1957.

Historie IAEA:

IAEA vznikla jako odpověď na obavy z možných důsledků používání jaderné energie v r. 1957. Tomuto kroku předcházelo schválení Stanov IAEA v r. 1956, které čerpaly nemalou měrou z „Atoms for Peace“ - vystoupení prezidenta USA Eisenhowera na Valném shromáždění OSN 8. 12. 1953. Podrobnou historii najdete v publikaci D. Fishera „The first forty years“ na webových stránkách IAEA.

Orgány IAEA:

1. Rada Guvernérů – RG (Board of Governors; BG)

RG je politickým orgánem IAEA, který se skládá ze zástupců 35 členských států vybraných dle regionálního klíče (guvernérů). ČR patří dle Stanov IAEA do východoevropské regionální skupiny (VERS), za kterou byla v září 2010 zvolena členem RG na období 2010-2012 a znovu v září 2021 na období 2021-2023. RG se schází pětkrát ročně - v březnu, v červnu, v září před a po Generální konferenci IAEA (vrcholný řídící orgán IAEA) a v listopadu/prosinci po jednání Výboru pro technickou pomoc a spolupráci (Technical Assistance and Co-operation Committee; TACC). RG předkládá Generální konferenci IAEA návrhy programu a rozpočtu stejně jako žádosti o členství. Dále schvaluje bezpečnostní standardy a publikace vydávané IAEA. Jmenuje také generálního ředitele IAEA, kterého následně schvaluje Generální konference.

2. Generální konference (General Conference; GC)

GC je vrcholným řídícím orgánem IAEA tvořeným všemi členskými státy. Schází se jednou ročně v září. Schvaluje program a rozpočet IAEA, generálního ředitele IAEA a přijímá nové členy.

3. Generální ředitel (Director General; DG) a Sekretariát (Secretariat)

DG je hlavou Sekretariátu, který je výkonným orgánem IAEA.

Pracovní příležitosti:

Informace o pracovních příležitostech naleznete na webu IAEA.

IAEA a ČR:

Z pohledu mezinárodní bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní je nejvýznamnější činností IAEA tzv. záruková činnost v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraníNPT. Ze svého mandátu daného Stanovami má IAEA povinnost podporovat mírové využívání jaderné energie a zároveň kontrolovat, zda nedochází k jejímu tajnému zneužívání pro vojenské účely. Pro tuto kontrolní funkci byl vytvořen speciální tým inspektorů, kteří na základě bilaterálních dohod členských států s IAEA, tzv. zárukových dohod, provádí pravidelné inspekce všech deklarovaných jaderných zařízení v zemích nevlastnících jaderné zbraně a nevojenských zařízeních v zemích, které jaderné zbraně vlastní. ČR podepsala Dohodu s IAEA o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 18. 9. 1996. Do jejího vstupu v platnost dne 11. 9. 1997 se postupovalo podle původní dohody uzavřené mezi IAEA a ČSSR v březnu 1972. S platností od 1. 10. 2009 byla implementace této dohody pozastavena, neboť ČR přistoupila k Dohodě o uplatňování záruk mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Zárukový verifikační mechanismus je unikátní, a to právě proto, že je založen na politické vůli států dát svá zařízení pod kontrolu a tím prokázat plnění svých závazků, které jim vyplývají ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT). Tento systém byl posílen tzv. Dodatkovými protokoly k zárukovým dohodám mezi IAEA a jejími členskými státy. ČR podepsala Dodatkový protokol k dohodě mezi ČR a IAEA o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 28. 9. 1999 (pro ČR vstoupil v platnost 1. 7. 2002). Stejně jako v případě výše zmíněné „bilaterální“ zárukové dohody byla i jeho implementace s účinností od 1. 10. 2009 pozastavena v souvislosti s přistoupením ČR k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Další významnou oblastí činnosti IAEA je program technické spolupráce (TC). V jeho rámci ČR prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) organizuje pro frekventanty kursů IAEA celou řadu seminářů a studijních pobytů, zejména v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a nakládání s radioaktivními odpady. ČR také přispívá na realizaci projektů ve třetích zemích (Balkán, postsovětské země), aktivit speciálního fondu IAEA na ochranu proti jadernému terorismu (Nuclear Security Fund; NSF), který byl zřízen IAEA po teroristických útocích na USA v roce 2001, a činností Akčního programu na léčbu rakoviny (Programme of Action for Cancer Therapy; PACT) .

ČR patří v jaderné oblasti mezi rozvinuté státy, které jsou členy „Programu na podporu záruk IAEA (Safeguards Support Programme). V rámci tohoto programu jsou vyvíjeny české aktivity v oblasti fyzické ochrany jaderných materiálů. Ve spolupráci s IAEA a USA ČR pravidelně pořádá regionální kurzy zaměřené na výcvik zárukových inspektorů IAEA a poskytuje řadu dalších služeb. Díky svým dobrovolným aktivitám na podporu činnnosti IAEA se ČR postupně stává ceněným dárcem.

Přehled mezinárodních úmluv v oblasti jaderné energie mezi ČR a IAEA:

Činnost členských států IAEA v oblasti mírového využívání jaderné energie se řídí ještě následujícími úmluvami, jejichž úplný přehled je zveřejněn na webových stránkách IAEA. Níže uvádíme alespoň jejich stručný výčet (pozn.: v závorkách je uvedeno v následujícím pořadí: 1. datum podpisu či přistoupení ČR k úmluvě, 2. datum ratifikace, 3. datum vstupu v platnost pro ČR):

  1. Úmluva o fyzické ochraně jaderného materiáluConvention on the Physical Protection of Nuclear Material; CPPNM (14. 9. 1981/23. 4. 1982/8. 2. 1987; platnost neomezena).
  2. Úmluva o jaderné bezpečnostiConvention on Nuclear Safety; CNS (20.9.1994/18. 9. 1995/24. 10. 1996; platnost neomezena). V rámci pravidelných hodnotících konferencí se projednávají národní zprávy, jejíchž garantem je SÚJB.
  3. Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehodyConvention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (26. 9. 1986/4. 8. 1988/4. 9. 1988).
  4. Úmluva o včasném oznamování jaderné nehodyConvention on Early Notification of a Nuclear Accident (29. 9. 1986 / - / 27. 10. 1986).
  5. Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpadyJoint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radiological Waste Management; JC (30. 9. 1997/25. 3. 1999/18.6. 2001). Pravidelnému zasedání hodnotící konference podle JC se pro posouzení mj. předkládají národní zprávy, jejichž garantem je SÚJB.
  6. Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škodyVienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (24.3.1994/-/24.6.1994).
  7. Protokol o doplnění Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jadernéškodyProtocol to amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage - Final Act (18.6.1998/-/-).
  8. Úmluva o dodatkovém odškodnění jaderných škodConvention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (18. 6. 98/-/-).