português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis narození dítěte, rodný list a osvědčení o státním občanství - dítě narozené v Portugalsku

Informace pro české občany, kteří žádají o zápis narození dítěte, rodný list a osvědčení o státním občanství pro dítě narozené v Portugalsku.

V případě, že se Vaše dítě narodilo v Portugalsku, lze podat žádost o zápis narození a rodný list na konzulárním úseku zastupitelského úřadu ČR v Lisabonu. Žádost se podává současně s žádostí o osvědčení o státním občanství České republiky.

Od 1. ledna 2024 platí, že u dítěte,které je ke dni podání žádosti o zápis mladší 1 roku, již není třeba žádat o osvědčení o státním občanství. Namísto dokladu o státním občanství dítěte je předložen doklad prokazující ke dni narození dítěte státní občanství ČR matky, nebo otce dítěte (pokud se dítě narodí za trvání manželství), anebo v případě narození dítěte mimo manželství, doklad prokazující ke dni narození dítěte státní občanství ČR matky dítěte. Tento postup nelze uplatit v případech, kdy je jediným státmím občanem ČR otec dítěte, které se narodilo mimo manželství.

Zastupitelský úřad žádosti postupuje příslušným úřadům v ČR, kterými jsou nejprve Úřad městské části Praha 1 (vydává osvědčení o státním občanství) a následně Zvláštní matrika v Brně (vydává rodný list). Vyřízení žádosti trvá přibližně 2-3 měsíce. Žádosti lze podat na příslušných úřadech také přímo v České republice.

Osvědčení o státním občanství ČR a český rodný list jsou nezbytné dokumenty pro podání žádosti o cestovní pas dítěte.

Žádost podává rodič dítěte, který je občanem ČR. Všechny doklady se předkládají v originálu nebo ověřené kopii.

Náležitosti k žádosti (formuláře vyplňte čitelně hůlkovým písmem):

  • formulář Žádost a dotazník k žádosti o vydání osvědčení dítěte o státním občanství ČR (PDF, 644 KB)
  • formulář Žádost o zápis narození (verze 2024) (DOCX, 49 KB)
  • originál či ověřenou kopii (tu je možno vyhotovit při podání žádosti za další konzulární poplatek dle platného sazebníku) portugalského rodného listu dítěte, do 15. února 2019 opatřený apostilní doložkou (vydává Procuradoria Geral), s ověřeným překladem do českého jazyka, přičemž na rodný list vydaný po 16. únoru 2019 se již nevztahuje požadavek na ověření apostilní doložkou; pokud je rodný list vystaven na více jazyčném formuláři, doporučujeme potřebu jeho překladu do českého jazyka předem konzultovat s konzulárním oddělením zdejšího velvyslanectví;
  • český rodný list rodiče/rodičů, který/ří je/jsou českým občanem, nebo
  • český oddací list rodičů, pokud se dítě narodilo v manželství (pokud jste manželé, ale český oddací list nemáte, je třeba o něj nejdříve požádat - viz žádost o zápis uzavření manželství)
  • pokud rodiče nebyli v době narození dítěte sezdáni, je třeba na zastupitelském úřadě učinit Prohlášení o určení otcovství (DOCX, 32 KB) souhlasným prohlášením rodičů, tj. za přítomnosti obou rodičů; dalším důležitým kritériem v takovém případě je skutečnost, zda matka dítěte má české státní občanství, případně jaké státní občanství matka dítěte, jehož otcem je občan ČR, má. Proto, pokud se dítě narodilo nesezdaným rodičům, je nutné tuto skutečnost konzultovat přímo s konzulárním oddělením, neboť může být nutné předložení dalších dokumentů.
  • platný cestovní pas nebo občanský průkaz obou rodičů včetně souhlasu s pořízením kopie dokladu

Jméno a příjmení dítěte:

Podle § 70a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách lze zapsat na základě prohlášení občana, který je současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, jméno, popřípadě jména, nebo příjmení občana v podobě, kterou mu umožňuje užívat právo a tradice tohoto jiného členského státu Evropské unie, prokáže-li občan jeho užívání matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou tohoto jiného členského státu Evropské unie.

V praxi to znamená, že jméno a příjmení dítěte narozeného v Portugalsku bude v české matrice zapsáno ve stejné podobě, v jaké je uvedeno na portugalském rodném listu, příp. na portugalském dokladu totožnosti.

Příslušný formulář: Prohlášení o užívání jména nebo příjmení dle práva a tradice jiného ČS EU (DOCX, 27 KB)

Upozornění

Zápis narození je vykonáván výhradně na základě předchozího písemného či telefonického sjednání  termínu.

O vyhotovení překladu portugalského rodného listu (včetně případné apostily) a ověření překladu je možné požádat na zastupitelském úřadu před podání žádosti. Překlady cizozemských matričních dokumentů mohou být také vyhotoveny českým soudním překladatelem v ČR nebo některým z překladatelů v Portugalsku - v druhém případě je nutno požádat o ověření překladu na zastupitelském úřadě.

Poplatek za podání žádosti o zápis matriční události (narození) do Zvláštní matriky v Brně činí 200 Kč, poplatek za podání žádosti o osvědčení o státním občanství činí 300 Kč, poplatky za ověření kopií, evt. vyhotovení a ověření překladů cizojazyčných matričních dokumentů závisí na počtu stran dokumentu. Poplatky se hradí při podání žádosti, platební kartou (přednostně), evt. v hotovosti v EUR dle aktuálního konzulárního kurzu.