português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vydání cestovního pasu

Občané ČR mohou na Velvyslanectví ČR v Lisabonu požádat o vydání cestovního pasu ČR, tedy cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

 • ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí;
 • ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ČR, v hlavním městě Praze pak u úřadu městské části Praha 1 až 22;
 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu platnosti pasu nelze prodloužit;
 • občanovi, který potřebuje urychleně vycestovat z ČR do zahraničí, může příslušný úřad v ČR nebo Ministerstvo vnitra za zvýšený správní poplatek vydat cestovní pas ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne;
 • žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu.

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena;
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

 

Náležitosti k podání žádosti o nový cestovní pas

K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit:

 • platný doklad totožnosti
 • doklad o jménu a příjmení (např. občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, český matriční doklad)
 • doklad o státním občanství ČR (platný občanský průkaz ČR, platný cestovní doklad ČR, aktuální osvědčení o státním občanství ČR nikoliv starší, nežli 1 rok)
 • doklad o rodném čísle (např. občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, je-li v něm RČ uvedeno, rodný list nebo oddací list).
 • prohlášení o státním občanství

Je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů, předloží žadatel doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list). Pokud žadatel předloží k žádosti o vydání nového pasu ČR (dosavadní) platný pas ČR nebo občanský průkaz a nežádá o zapsání odlišných údajů, než jaké jsou v něm uvedeny, není potřebné matriční či jiné doklady přikládat.

 

Podání žádosti o vydání cestovního pasu

Za účelem podání žádosti o pas na zastupitelském úřadu je nutno si objednat schůzku.

 • Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu.
 • Není třeba předkládat fotografii . Od 15. ledna 2024 se všichni žadaté fotí se na úřadu v rámci on-line procesu vytváření žádosti o nový cestovní pas (systém CBDP).
 • Správní konzulární poplatek za vydání cestovního dokladu se hradí bezhotovostně platební kartou (upřednostňujeme, evt.  v hotovosti v EUR, v přepočtu dle aktuálního konzulárního kurzu:
 • dospělý: 1200 CZK
 • občan mladší 15 let: 400 CZK.

Nesoulad údajů v evidenci obyvatel a možnost tzv. prevalidace dat

Ojediněle v některých případech může být při podávání žádosti zjištěn nesoulad údajů v evidenci obyvatel s údaji vyplývajícími z předložených dokladů. Žadatel má možnost předběžného ověření těchto údajů vedených v informačním systému k jeho osobě a shody s doklady, které má k dispozici provedením tzv. prevalidace dat. V případě zájmu občana o provedení prevalidace dat je nutné, aby tento zaslal na Velvyslanectví ČR v Lisabonu písemnou žádost (poštou nebo faxem). Podpis na této žádosti nemusí být úředně ověřen. Žádost musí být doložena kopií datové stránky platného cestovního pasu ČR nebo platného občanského průkazu ČR, popř. kopií osvědčení o státním občanství ČR a dále podle okolností příslušnými českými matričními doklady (rodný list, oddací list, popř. doklad o změně jména či příjmení), případně dokladem o rodném čísle, pokud rodné číslo není v cestovním pase ani v matričních dokladech uvedeno. Dále žadatel v žádosti uvede místo svého trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu na území ČR, příp. skutečnost, že trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl. V žádosti o provedení prevalidace dat občan výslovně uvede, že žádá o ověření osobních údajů vedených k jeho osobě v IS EO za účelem podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR. Za podání žádosti o provedení prevalidace dat se nevybírají žádné správní poplatky.