česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné vízové informace pro cizince

Občané Peru nepodléhají vízové povinnosti pro krátkodobé a nevýdělečné pobyty v schengenském prostoru do 90 dnů. Dne 15. 3. 2016 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty - do 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů - pro držitele všech druhů cestovních pasů Peru. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výdělečné činnosti.
Občané Ekvádoru mají pro krátkodobé cesty do zemí Schengenu vízovou povinnost.
Občané Peru a Ekvádoru podléhají vízové povinnosti, pokud má doba jejich plánovaného pobytu překročit období 90 dnů nebo je účel pobytu jiný než nevýdělečný.

Detailní informace naleznete ZDE

Podání žádosti o vízum

K podání žádosti o vízum pro občany Peru a Ekvádoru je příslušné Velvyslanectví ČR v Limě. Při podání žádosti o vízum je nutná osobní přítomnost žadatele, který se musí osobně dostavit na velvyslanectví za účelem zahájení vízového procesu.

Obecné informace k podání žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů.

Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní vízum. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

Předkládá se:

 • formulář
 • cestovní doklad
 • fotografie 3,5 x 4,5 cm
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek – 80 EUR (osoby od 6 do 12 let 40 EUR, osoby do 6 let ZDARMA)
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel cesty 
  • ubytování
  • finanční prostředky
  • záměr opustit území ČR /schengenského prostoru (rezervace letenek)
 • cestovní zdravotní pojištění

Informace k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu

Dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu opravňují ke vstupu a pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů.

Současně opravňují ke krátkodobému pobytu (do 90 dnů) v dalších státech schengenského prostoru za nevýdělečným účelem. Žádost o udělení dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu se podává vždy a pouze osobně na Velvyslanectví ČR.

Dlouhodobé vízum se uděluje jako vícenásobné s dobou platnosti nejvýše 1 rok.

Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu se uděluje za účelem převzetí povolení k dlouhodobému (i trvalému) pobytu s dobou platnosti 60 dnů.  Po příjezdu na území ČR cizinec na příslušném oddělení Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra požádá o vydání průkazu povolení k dlouhodobému (či trvalému) pobytu.

Náležitosti žádosti:

 • formulář
 • cestovní doklad (pas)
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel pobytu
  • ubytování
  • finanční prostředky
 • cestovní zdravotní pojištění
 • rejstřík trestů domovské země s apostilní doložkou

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li aktuální podobě. Podpůrné doklady a doklad o cestovním zdravotním pojištění musí být předloženy v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Na úřední dokumenty se může vztahovat požadavek na vyšší ověření.

Rozhodnutí o vízu

O udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu rozhoduje Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Lhůty pro vyřízení se liší podle typu víza a účelu pobytu.

Neudělení víza

V případě neudělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu lze podat odvolání přímo Ministerstvu vnitra, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení. Ministerstvo vnitra odvolání posoudí ve lhůtě 60 dnů.

Nová informace k pojištění

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů.

 

Jde o následující změny:

 

1) rozšíření pojistného krytí v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče na rozsah komplexní zdravotní péče,

 

2ke sjednávání cestovního zdravotního pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče bude po dobu pěti let (tedy od 2. 8. 2021 do 2. 8. 2026) oprávněna výhradně Pojišťovna VZP a.s.,

 

3) tato povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, nebo kterým je zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy, nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC a pro občany EU a jejich blízké rodinné příslušníky.

 

Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt do 1. 8. 2021 včetně, může na území ČR vstoupit s cestovním zdravotním pojištěním v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče platným po celou dobu pobytu a sjednaným s jinou pojišťovnou než VZP a.s. (tuto pojistnou smlouvu předkládá zastupitelskému úřadu před vyznačením víza); je však povinen sjednat si nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území ČR pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče u Pojišťovny VZP a.s..

 

Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt dne 2. 8. 2021 a později před vyznačením víza zastupitelskému úřadu předkládá:

 

 • na prvních 90 dnů pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče (uzavřené i s jinou pojišťovnou než VZP oprávněnou sjednávat pojištění dle § 180j odst. 2 ZPC) a na zbývající dobu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče (uzavřené pouze u Pojišťovny VZP a s.).

   

 • nebo na celou dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče uzavřené s Pojišťovnou VZP a.s.. Pojistnou smlouvu v rozsahu komplexní péče uzavřenou s jinou pojišťovnou na celou délku pobytu lze předložit pouze za předpokladu, že daná pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1. 8. 2021.