česky  español 

rozšířené vyhledávání

Zápis narození dítěte - Občana ČR narozeného v zahraničí

Pokud se dítě narodilo českým občanům v zahraničí, má nárok na české občanství*, nicméně je potřeba ho jako narozené v zahraničí zapsat do zvláštní matriky v Brně, která registruje české občany narozené mimo území ČR.

Se žádostí o zapsání do této matriky je nutné zároveň podat žádost o určení českého státního občanství. Jakmile budou tyto žádosti vyřízeny, je možné vystavit např. biometrický cestovní pas.

K zápisu budete potřebovat:

  1. platný český doklad totožnosti prokazující státní občanství ČR (cestovní pas nebo občanský průkaz, popř. platné osvědčení o státním občanství) alespoň jednoho z rodičů
  2. doklad totožnosti dítěte
  3. rodné listy rodičů
  4. cizozemský rodný list dítěte s apostilou a ověřeným překladem.
  5. český nebo cizozemský oddací list (v případě sezdaných párů) - cizozemský opatřený apostilou a ověřeným překladem
  6. potvrzení o uznání otcovství opatřené překladem (v případě nesezdaných párů) není-li údaj o místě a datu uznání otcovství k dítěti v rodném listu
  7. žádosti o osvědčení o státním občanství (1/3), zápis narození (2/3) a přidělení rodného čísla (3/3) příp. požadovaný tvar příjmení, viz příloha (formuláře si můžete předvyplnit, podepíšete je až přímo na konzulátě)
  8. případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

Pokud se dítě narodí mimo manželství, a nebo pokud si rodiče budou přát zápis příjmení dcery bez koncovky -ová, je potřeba, aby se k zápisu narození dostavil na Konzulární oddělení otec i matka.

Pokud se dítě narodí mimo manželství je potřeba předložit další doklady prokazující stav matky v době narození dítěte, aby bylo možné určit otcovství (např. rozsudek o rozvodu, úmrtní list, prohlášení o otcovství, které je nutno vždy učinit před ZÚ, etc.). V případě, že otcovství jasně vyplývá z peruánského rodného listu (tzn. že v RL dítěte musí být uvedeno datum a místo určení otcovství před cizozemským úřadem!!!), již není potřeba toto prohlašovat na konzulárním oddělení.

Upozorňujeme, že celá procedura trvá přibližně 2-3 měsíce.

V případě nejasností či dalších dotazů nás prosím kontaktujte předem na tel.: +51 1 264 5176 a e-mail: lima.consulate@mzv.gov.cz


* Podmínkou pro vystavení českého rodného listu je určení českého státního občanství dítěte. Od roku 1968 platí zásada, že dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.

V konkrétním případě je pro postup k určení českého státního občanství dítěte podstatné, zda se dítě narodilo v manželství či nikoliv. Pokud se dítě narodilo v manželství, je hlavním podkladem k určení státního občanství kromě rodného listu dítěte též oddací list jeho rodičů. V tomto případě není z hlediska dalšího postupu rozhodné, zda státní občanství ČR má matka či otec.

U dětí narozených mimo manželství je dalším důležitým kritériem státní občanství matky. Pokud má matka dítěte české státní občanství, je státní občanství ČR dítěte jednoznačně určeno. Pokud státní občanství ČR má jen otec, liší se od 1. ledna 2014 další postup při určení státního občanství dítěte dle toho, jaké občanství má matka dítěte.

Prokázání otcovství genetickou zkouškou za účelem nabytí státního občanství dítětem musí být provedeno znalcem na území ČR.

 

přílohy

Žádost o zápis narození 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.7.2021

Žádost o přidělení RČ 25 KB DOC (Word dokument) 23.7.2021

Žádost o zápis přijmení v mužském tvaru 30 KB DOC (Word dokument) 23.7.2021

Žádost osvědčení o st. občanství 359 KB PDF (Acrobat dokument) 24.3.2023

Dotazník k osvědčení o st. občanství 435 KB PDF (Acrobat dokument) 24.3.2023