česky  français 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza

Dlouhodobé vízum současně opravňuje ke krátkodobému pobytu (do 90 dnů) v dalších státech schengenského prostoru za nevýdělečným účelem. Žádost o udělení dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu se podává vždy a pouze osobně na Zastupitelském úřadě.
Dlouhodobé vízum se uděluje jako vícenásobné s dobou platnosti nejvýše 1 rok.
Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu se uděluje za účelem převzetí povolení k dlouhodobému (i trvalému) pobytu s dobou platnosti 60 dnů.  Po příjezdu na území ČR cizinec na příslušné pobočce Ministerstva vnitra požádá o vydání příslušného povolení k dlouhodobému (či trvalému) pobytu.

Od 1. ledna 2024 dle rozhodnutí Vlády ČR č. 436/2023 Sb. Velvyslanectví nepřijímá žádosti o zaměstnanecké karty.

Náležitosti žádosti:

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li aktuální podobě. Podpůrné doklady a doklad o cestovním zdravotním pojištění musí být předloženy v českém jazyce nebo úředním překladu do českého jazyka. Na úřední dokumenty se může vztahovat požadavek na vyšší ověření.

Rozhodnutí o vízu

O udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra. Lhůty pro vyřízení se liší podle typu víza a účelu pobytu.

Neudělení víza

V případě neudělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu lze podat odvolání přímo Ministerstvu vnitra, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení. Ministerstvo vnitra odvolání posoudí ve lhůtě 60 dnů.

Změny v oblasti pojištění cizinců - dlouhodobá víza a pobyty

Zákon o pobytu cizinců od 20. září 2023 stanoví pro cizince, který vstupuje na území a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinnost uzavřít do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. více ►

Žádosti o dlouhodobá víza/pobyty - sledování stavu žádosti

Každé žádosti o vízum je přiděleno jedinečné referenční číslo ("ŽOV", začínající "DAKA202"). Jakmile Ministerstvo vnitra ČR fyzicky převezme soubor žádosti k dalšímu zpracování, je možné zkontrolovat stav žádosti o dlouhodobé vízum online, a to… více ►

Povinnost cizinců absolvovat od 1. 1. 2021 adaptačně-integrační kurz

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Povolení k dlouhodobému pobytu

Povolení k dlouhodobému pobytu je určeno pro pobyt v ČR déle než 1 rok. více ►

Dlouhodobé vízum

Dlouhodobé vízum slouží k pobytu v ČR od 3 do 12 měsíců. více ►